TmaxSoft

ม.เกษตรเซ็นต์ MOU กับ TmaxSoft ร่วมสร้างบุคลากรด้าน Enterprise Database

TmaxSoft ผู้พัฒนาเทคโนโลยี Enterprise Application ชั้นนำ ได้เซ็นต์ MOU ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้าน Enterprise Database Management ให้กับเหล่านิสิต, ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่ พร้อมมีลิขสิทธิ์การใช้งานเทคโนโลยี Database ของ TmaxSoft ให้ใช้ฟรีๆ ในการเรียนการสอนและการฝึกอบรม มูลค่ารวม 2 ล้านเหรียญ หรือราวๆ 70 ล้านบาท

Read More »