Gigamon

เหตุใด SIEM ยังไม่เพียงพอ?

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบ SIEM (Security Information and Event Management) เป็นระบบที่อยู่คู่กับศูนย์เฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Operation Center) นั้น เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่ทุกองค์กรต้องมี แต่เนื่องด้วยภัยคุกคามไซเบอร์และอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์นั้นได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปมากในปัจจุบัน จึงทำให้ระบบ SIEM ที่เคยมีประสิทธิภาพสูง ไม่สามารถตรวจจับภัยคุกคามที่ถูกปรับปรุงให้มีรูปแบบใหม่ๆ และมีความซับซ้อนมากขึ้นได้

Read More »