Qualcomm

LTE บนคลื่นความถี่ Wi-Fi จะเป็นจริงในไม่ช้า

เทคโนโลยีใหม่ของ LTE ถูกวางแผนให้ใช้งานบนคลื่นความถี่ LTE และคลื่นความถี่ 5 GHz ซึ่งเป็นคลื่นความถี่สาธารณะ เพื่อเพิ่มความเร็วในการใช้งานให้ตอบโจทย์ความต้องการปริมาณการรับส่งข้อมูลอันมหาศาลในอนาคต คาดว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะเริ่มใช้งานใน Q4 ของปี 2015 นี้

Read More »

LTE-Advanced เริ่มแพร่หลาย ยกระดับความเร็วของ 4G

เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา 4G LTE-Advanced ได้เริ่มให้บริการครั้งแรกที่ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 300 Mbps แต่ในตอนนี้เทคโนโลยีดังกล่าวเริ่มแพร่หลายไปทั่วโลก ทำให้ผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต หรือโน๊ตบุ๊ค สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายแบบ 4G ได้ด้วยความเร็วที่สูงกว่า LTE เดิม (100 Mbps)

Read More »

LTE Advanced ความเร็ว 450 Mbps พร้อมให้บริการปีหน้า

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา Qualcomm บริษัทผู้นำด้าน Chipset ระบบเครือข่ายและ Ericsson ผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านระบบเครือข่าย ได้ร่วมกันทดสอบความเร็วสูงสุดของ LTE กับ Telstra โอเปอเรเตอร์ของประเทศออสเตรเลีย ผลปรากฏว่าได้ความเร็วสูงสุดที่ 450 Mbps ซึ่งพร้อมให้บริการในปี 2015 อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่หลายคนอาจไม่ได้ใช้งานระบบ LTE ความเร็วสูงสุดดังกล่าว เนื่องจาก Mobile Operator หลายเจ้าติดปัญหาเรื่องสเปคตรัมของคลื่นวิทยุขนาดใหญ่ไม่เพียงพอ

Read More »