CDIC 2023

จีนเริ่มใช้ IBM Watson ช่วยแพทย์วินิจฉัยอาการและรักษาผู้ป่วยมะเร็งแล้ว

IBM ได้จับมือกับ Hangzhou CognitiveCare เพื่อเริ่มให้บริการ IBM Watson Oncology สำหรับใช้ช่วยวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งของผู้ป่วยในโรงพยาบาลกว่า 21 แห่ง เพื่อให้การตรวจผู้ป่วยมีความรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

ibm_watson_5

ในประเทศจีนนั้นมีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากถึงปีละ 2.8 ล้านคน ในขณะที่มีผู้ป่วยที่มาตรวจโรคมะเร็งมากถึง 12,000 ราย การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยวินิจฉัยและรักษาเพื่อให้การให้บริการผู้ป่วยแต่ละคนมีคุณภาพและใช้เวลาน้อยลงจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก

การใช้ IBM Watson เข้ามาช่วยนี้จะทำให้ผู้ป่วยแต่ละคนได้รับคำวินิจฉัยและข้อแนะนำในการดูแลรักษาที่แตกต่างกันไปตามรายบุคคล โดย IBM Watson for Oncology นี้จะทำการเรียนรู้จากวารสารทางการแพทย์กว่า 300 วารสาร, หนังสือ Textbook มากกว่า 200 เล่ม และข้อความตัวหนังสือรวมกันกว่า 15 ล้านหน้า

ก่อนหน้าที่จะถูกนำไปใช้งานในจีน IBM Watson เองก็ถูกนำไปใช้แก้ปัญหาการตรวจผู้ป่วยโรคมะเร็งในอินเดียที่ประสบปัญหาลักษณะเดียวกันกับจีนมาแล้ว และแนวทางการรักษาในลักษณะนี้เองก็มีต้นแบบมาจาก Memorial Sloan Kettering Cancer Center ด้วยเช่นกัน ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ทีมแพทย์เองก็จะมีข้อมูลประกอบการวินิจฉัยและรักษาที่มากขึ้นด้วย ไปพร้อมๆ กับความเร็วในการรักษาที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

ที่มา: http://www.forbes.com/sites/brucejapsen/2016/08/11/in-china-ibm-watson-to-aid-12000-daily-cancer-diagnoses/http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/50346.wss


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Cloudflare เปิดตัวชุด AI Platform ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและใช้งาน AI ได้อย่างรวดเร็ว

Cloudflare เปิดตัวชุด AI Platform ใหม่ ที่ออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาในองค์กรเพื่อสร้าง AI Application ให้เริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังรองรับการขยายขนาดได้ผ่านการใช้งาน Cloudflare Network โดยโซลูชันแบ่งออกเป็น 3 ส่วน …

Google Chrome ออกแพตช์ Zero-day ใหม่ นับเป็นตัวที่ 5 ของปีนี้

Google Chrome ออกแพตช์ Zero-day ใหม่ นับเป็นตัวที่ 5 ของปีนี้