Tag Archives: ibm watson for oncology

จีนเริ่มใช้ IBM Watson ช่วยแพทย์วินิจฉัยอาการและรักษาผู้ป่วยมะเร็งแล้ว

IBM ได้จับมือกับ Hangzhou CognitiveCare เพื่อเริ่มให้บริการ IBM Watson Oncology สำหรับใช้ช่วยวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งของผู้ป่วยในโรงพยาบาลกว่า 21 แห่ง เพื่อให้การตรวจผู้ป่วยมีความรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

Read More »