Tag Archives: vmware techtuesday

VMware Webinar : เทคนิคการบริหารจัดการอุปกรณ์ iOS และ macOS ในระดับองค์กรอย่างมืออาชีพ [26 Oct 2021]

VMware ขอเรียนเชิญ IT infrastructure, IT Manager, IT Operation และชาวไอทีผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “เทคนิคการบริหารจัดการอุปกรณ์ iOS และ macOS ในระดับองค์กรอย่างมืออาชีพ” ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้กับโซลูชัน VMware Workspace ONE ที่มีความสามารถในการจัดการอุปกรณ์ iOS และ macOS ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้งานจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2021 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการลงทะเบียนดังนี้

Read More »

VMware Webinar : ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการผิด Compliance บนคลาวด์ ด้วย VMware CloudHealth Secure [19 Oct 2021]

VMware ขอเรียนเชิญ IT infrastructure, IT Manager, IT Operation, IT Security และชาวไอทีผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการผิด Compliance บนคลาวด์ ด้วย VMware CloudHealth Secure” เพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้กับเครื่องมือที่จะช่วยในเรื่องของการมองเห็นข้อมูล ทำให้ปิดจุดอ่อนความผิดพลาดกับการใช้งานคลาวด์ ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2021 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการลงทะเบียนดังนี้

Read More »

VMware Webinar : Bring Together Cloud Networking and Cloud Security

VMware ขอเรียนเชิญ IT infrastructure, IT Manager, DevSecOps และชาวไอทีผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “Bring Together Cloud Networking and Cloud Security” ซึ่งท่านจะได้รู้จักกับโซลูชัน Secure Access Service Edge (SASE) ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงการทำงานแบบ Anywhere Workspace ซึ่งใช้งานระบบผ่าน Cloud ได้อย่างปลอดภัย ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2021 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการลงทะเบียนดังนี้

Read More »

VMware Webinar : Networking Guide to Migrating Workloads to VMware Cloud on AWS

VMware ขอเรียนเชิญ IT infrastructure, IT Manager, DevOps และชาวไอทีผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “Networking Guide to Migrating Workloads to VMware Cloud on AWS” ซึ่งเป็นการแนะแนวทางย้ายการทำงานขึ้นสู่ VMware Cloud on AWS และฟีเจอร์ใหม่ๆ ในวันอังคารที่ 13 กรกฏาคม 2021 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการลงทะเบียนดังนี้

Read More »

VMware Webinar : เปลือยโซลูชัน Anywhere Workspace ที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้พนักงานได้จริง [20 ก.ค. 2021]

VMware ขอเรียนเชิญ IT infrastructure, IT Manager, DevOps และชาวไอทีผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “เปลือยโซลูชัน Anywhere Workspace ที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้พนักงานได้จริง” ซึ่งเป็นการเรียนรู้แพลตฟอร์มของ VMware Anywhere Workspace ในวันอังคารที่ 20 กรกฏาคม 2021 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการลงทะเบียนดังนี้

Read More »

VMware Webinar : พลิกเกมส์ด้วย Kubernetes [22 June 2021]

VMware ขอเรียนเชิญ IT infrastructure, IT Manager, DevOps และชาวไอทีผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “พลิกเกมส์ด้วย Kubernetes” ซึ่งเป็นการเรียนรู้แพลตฟอร์มของ VMware ที่สามารถตอบโจทย์การทำงานขององค์กรได้ในทุกรูปแบบ ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2021 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการลงทะเบียนดังนี้

Read More »

VMware Webinar : Proactive your work with SD-WAN and AIOps

VMware ขอเรียนเชิญ IT Manager, Network Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT, และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง VMware Webinar ในหัวข้อเรื่อง “Proactive your work with SD-WAN and AIOps” เพื่อทำความรู้จักกับอัปเดตล่าสุดของเทคโนโลยี VMware SD-WAN โดย VMware Thailand ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Read More »

VMware TechTuesday Webinar ภาคภาษาไทย: VMware NSX Advanced Load Balancer

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Manager, ผู้ดูแลระบบ IT, และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง VMware TechTuesday Webinar ภาคภาษาไทย ในหัวข้อเรื่อง "VMware NSX Advanced Load Balancer" เพื่อทำความรู้จักกับการทำ Load Balancer ด้วย VMware NSX สำหรับรองรับการเพิ่มขยายระบบ Application ภายใน Data Center และบน Cloud รวมถึงตอบโจทย์การทำ High Availability และ Disaster Recovery ไปด้วยกัน ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Read More »

VMware TechTuesday Webinar: vSAN 7.0 – Infrastructure ยุคใหม่สำหรับ Hybrid Cloud

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Manager, ผู้ดูแลระบบ IT, และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง VMware TechTuesday Webinar ในหัวข้อเรื่อง "vSAN 7.0 - Infrastructure ยุคใหม่สำหรับ Hybrid Cloud" เพื่อทำความรู้จักกับความสามารถใหม่ๆ ใน VMware vSAN 7.0 ที่จะช่วยเปลี่ยน Data Center ขององค์กรให้ก้าวสู่การทำ Hybrid Cloud ได้อย่างง่ายดาย บริหารจัดการได้คล่องตัว และปกป้องข้อมูลสำคัญของธุรกิจได้ ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Read More »

VMware TechTuesday Webinar: Intelligence Consistent Operation for Hybrid Cloud

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Manager, Data Center Engineer, Cloud Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT, และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง VMware TechTuesday Webinar ในหัวข้อเรื่อง "Intelligence Consistent Operation for Hybrid Cloud" เพื่อเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีต่างๆ ของ VMware ที่จำเป็นในการสร้างระบบ Hybrid Cloud ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Read More »