[Guest Post] SAP Business One & Cero Production

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมาก ทุกคนติดต่อสื่อสารและทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนั้น วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้น ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้วิถีในการดำเนินชีวิต ถูกบีบให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยความจำเป็นต้องรักษาระยะห่าง หรือ Social Distancing การทำงานหลายภาคส่วน ต้องหยุดชะงัก Technology ถูกนำเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ทำให้หลายกิจการยังสามารถดำเนินต่อไปได้ หรือ ได้รับผลกระทบน้อยลง หลังจากนี้การทำงาน หรือสั่งการระยะไกล จะมีความจำเป็นอย่างมาก จนแทบจะปฎิเสธไม่ได้เลยว่า เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคมมากขึ้นเรื่อยๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อุตสาหกรรมการผลิตก็เช่นกัน เทคโนโลยีถูกนำเข้ามาใช้ในทุกกระบวนการผลิตข้อมูล Data ต่างๆ ถูกจัดเก็บ ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือรูปแบบของ Digital สามารถนำไปประมวลผล และวิเคราะห์ โดยเฉพาะข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ระบบคลาวด์ Cloud Computing มาช่วยอำนวยความสะดวก จัดเก็บข้อมูล ทำให้สามารถพัฒนา Application จำนวนมากมาใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ สามารถติดต่อสื่อสาร และสั่งการ ให้ทำงานได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องกดสวิตซ์ที่เครื่องจักร รวมไปถึงการนำข้อมูลไปสั่งการเครื่องจักร ให้ทำงานอัตโนมัติ

ทาง SiS เป็นผู้จำหน่าย SAP Business One ได้มีการร่วมมือกับ Move On เพื่อนำเสนอ Cero Software ซึ่งเป็น Software Production ที่สามารถวางแผนการผลิต ผลิตสินค้า ตรวจสอบคุณภาพ และจัดเก็บ ตามมาตรฐานที่บริษัทแต่ละที่กำหนด ใช้งานง่ายและสะดวก เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสะดวกในการใช้งานทั้งระบบ ERP และ Production

“Cero” ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะยกระดับการผลิตของคุณ ให้ก้าวสู่ยุค Industry 4.0 ซอฟต์แวร์บริหารจัดการการผลิต ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง ของการผลิต เช่น การผลิตสินค้าในอดีตต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรประจำที่เครื่องจักร เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และสินค้าที่ผลิต แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น ดังนั้นเครื่องจักรในการผลิตสมัยใหม่ สามารถบอกถึงสถานะการทำงานต่างๆได้ เช่น เวลาเดินเครื่องจักร จำนวนสินค้าดีที่ผลิตได้ จำนวนของเสียที่ผลิตได้ รวมถึงระยะเวลาในการทำงานของเครื่องจักร เวลาในการซ่อมบำรุง โดยข้อมูลในส่วนนี้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ SAP Business One ผ่าน API ตามมาตรฐานของ SAP ที่เป็นผู้กำหนด รูปแบบการเชื่อมต่อ และ เปิดกว้างให้นักพัฒนาสามารถต่อยอดความสามารถของระบบให้เก่งยิ่งขึ้น

SAP Business One และ Cero ทำงานเชื่อมกัน ผ่าน API เหมือนเป็นโปรแกรมเดียวกัน

ใช้ Cero แล้วดีอย่างไร ?

1. Security เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล

 • ข้อมูลถูกเก็บไว้บน Server (On premise or Cloud)
 • มีการสำรองข้อมูลไว้อยู่เสมอ
 • สามารถจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละแผนกได้

2. Accuracy เพิ่มความถูกต้องให้กับข้อมูล

 • เปลี่ยนจากการบันทึกลงกระดาษ หรือ คีย์ลง Word Excel มาบันทึกในระบบ
 • ลดการคีย์ข้อมูลซ้ำ ดึงจากข้อมูลมาสเตอร์ในระบบที่เคยบันทึกไว้
 • ระบบจะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้งการบันทึก

3. Paperless ลดการใช้กระดาษ

 • แบบฟอร์มต่างๆ เปลี่ยนจากกระดาษมาใช้ระบบ
 • เปลี่ยนการเดินเอกสารแบบเดิมๆ ให้เป็นระบบดิจิตอล
 • รายงานต่างๆ ดูผ่านระบบได้ไม่จำเป็นต้องปริ้นกระดาษ

4. Easy Process ปรับขั้นตอนการทำงานให้ลดลง และ ง่ายขึ้น

5. Data Centralization รวมข้อมูลไว้ที่จุดเดียว

 • ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังผลิตภัณฑ์ เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า
 • ดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเพิ่มคุณภาพ
 • สื่อสาร หรือ ส่งข้อมูลหากันระหว่างแผนก

เก็บข้อมูลการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่ต้นทาง จนสินค้าถึงลูกค้า

6. High Productivity เพิ่มความสามารถในการผลิต ลดปัญหา และลดต้นทุนในการผลิต

Module ของ Cero Production Software

Administrator: คือ ส่วนของผู้ควบคุมระบบ สามารถตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมให้กับพนักงาน รวมไปถึงการจำแนกสิทธิ์ ของพนักงานแต่ละคนว่า สามารถดู หรือใช้งานโปรแกรมอะไรได้บ้าง

Set up: คือ ระบบการบันทึกข้อมูลตั้งต้นทั้งหมดที่ต้องใช้ดำเนินการในแต่ละกระบวนการ ซึ่งประกอบไปด้วย การทำงาน, เครื่องจักร, กลุ่มของเครื่องจักร, สาเหตุการเกิดของเสีย และสาเหตุการเกิด Downtime ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้    ใน Process ต่างๆ เช่น กการทำงานในการรันแผนการผลิต, สาเหตุของเสียใช้ในการรับเข้าของเสีย ว่าของเสียที่ได้ เกิดจากสาเหตุอะไร ดึงสาเหตุจากที่เรา Set up ไว้, เครื่องจักร ใช้ในการทำ Routing วางแผนการผลิต และดึงค่าต่างๆไปใช้ในการคำนวณ      เช่น Capacity เป็นต้น

Costing: คือ ระบบการระบุต้นทุนของวัตถุดิบ และสินค้าแต่ละชนิด สามารถดูประวัติต้นทุนของสินค้าได้ เปรียบเทียบ ต้นทุนเก่า และ ใหม่ ต้นทุนการผลิตมีความสำคัญมากในการคำนวณหาต้นทุนราย Workorder หรือ Lot การผลิต ทำให้สามารถตอบคราวๆ ได้ว่า Work นี้จะได้กำไร หรือ ขาดทุน ซึ่งมีผลต่อการกำหนดราคาขาย ทำให้มีโอกาสได้เปรียบทางธุรกิจมากขึ้น

Planning: คือ ระบบการจัดเรียงแผนการผลิต เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ รองรับทั้งแบบ Made to Order และ Made to Stock โดยอ้างอิงจากข้อมูล Sale Order และข้อมูล Max Min Stock จาก SAP B1 มากำหนดเงื่อนไขในการวางแผน โดยสามารถกำหนดสูตรการผลิต วัตถุดิบ เครื่องจักร ค่ามาตรฐาน และการคำนวณเปรียบเทียบสินค้าที่ต้องการผลิตกับสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า โดยทั้งหมดสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการทำงานสำหรับการผลิตสินค้าได้ 

Production: คือ ระบบควบคุมกระบวนการผลิต และดูภาพรวมของฝ่ายผลิต สามารถ Monitor ดูตามแผนก หรือเครื่องจักรได้ว่า กำลัง Action งานอะไรอยู่ แผนงานต่อไปคืออะไร ประวัติงานที่ผ่านมามีอะไรบ้าง ดูข้อมูลการผลิตของแต่ละ Workorder เช่น เวลาเริ่มงาน, เวลาจบ, ของดี, ของเสีย, จำนวนวัตถุดิบที่เบิกเข้าไปทำการผลิต, พนักงานคนไหนเป็นคนคุมงาน และเกิด Variance กี่ % เป็นต้น

QA: คือ ระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้า โดยดึงข้อมูลจาก QC Spec มาเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพ และวัดผลว่าสินค้าที่ผลิตออกมานั้นผ่าน Spec หรือไม่ และมีตารางเวลาให้เจ้าหน้าที่ QA ดูด้วยว่าจะต้องเข้าไปตรวจงาน Workorder ไหนเมื่อไหร่

Warehouse: คือ ระบบบริหารจัดการคลัง สามารถตรวจสอบสต๊อกคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ทำการโอนสินค้าระหว่างคลังโดยจะต้องผ่าน Flow การอนุมัติของเจ้าของพื้นที่คลังด้วย เพื่อลดข้อผิดพลาดในการโอนของ ให้ข้อมูลจริง กับของในระบบตรงกันอยู่เสมอ นอกจากนั้นระบบคลังเรายังใช้เทคโนโลยี Barcode เข้ามาช่วยในการโอน และ นับสต๊อกเพื่อลดความผิดพลาด และสะดวกรวดเร็ว

Cero Software มีจุดเด่นที่คือ Software พัฒนาเอง โดยทีมพัฒนาที่มีประสบการณ์โดยตรงกับสายงานผลิต สามารถที่จะปรับโปรแกรมให้เข้ากับ Business ของลูกค้าแต่ละเจ้าได้ ดังนั้นระบบที่ได้จะถูกพัฒนาขึ้นสำหรับคุณโดยเฉพาะ และอีกจุดเด่นที่สำคัญก็คือ สามารถใช้ User ได้ไม่จำกัด (Unlimited User) ไม่ว่าองกรค์ของคุณจะมีจำนวนคนใช้ระบบมากหรือน้อย ราคา Software จะขึ้นอยู่กับ Scope งานจริง และสามารถทำงานเชื่อมต่อกับ โปรแกรม ERP ที่เป็นมาตรฐานอย่าง SAP Business One ได้แบบ Real Time เป็นเนื้อเดียวกันผ่าน KPI ที่ SAP B1 เป็นผู้กำหนดเงื่อนไข ดังนั้นไม่ต้องกังวนปัญหาเรื่องความผิดพลาดในการส่งข้อมูล

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นบางส่วนที่ Cero สามารถช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิมากขึ้น สะดวกกับผู้ใช้งาน ควบคุมคุณภาพในการผลิตให้เป็นไปตามหลักที่กำหนดอย่างถูกต้อง รวมถึงลดปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการวางแผน และการผลิต ซึ่งลูกค้าที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ SAP Business One หรือ Cero สามารถติดต่อได้ที่ sap@sisthai.com หรือ https://www.siscloudservices.com/th/our-services/erp-on-cloud/sap-business-one


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

“ROI” ของแพลตฟอร์ม Low-Code ที่องค์กรธุรกิจอาจไม่รู้ [Guest Post]

โดย นายเติมศักดิ์ วีรขจรพงษ์ รองประธานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอาท์ซิสเต็มส์ ภายใต้แรงกดดันของการนำเสนอประสบการณ์ดิจิทัลใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้าและพนักงาน ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนระบบภายในองค์กรธุรกิจที่มีอยู่สำหรับรับมือกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนไป ฟอร์เรสเตอร์ รีเสิร์ช (Forrester Research) ประเมินว่าภายในสิ้นปี 2564 …

Microsoft แจกฟรี เอกสารภาษาไทย “เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานแบบ Hybrid Work ไม่ยากอย่างที่คิด”

Hybrid Work เป็นหัวข้อที่ถูกปฏิบัติใช้จริงภาคบังคับให้อย่างแพร่หลายจากสถานการณ์ของการแพร่ระบบจากโคโรน่าไวรัส แม้ว่าปัจจุบันผู้คนจะกลับมาใช้ชีวิตเข้าออฟฟิศกันเกือบปกติแล้วก็ตาม ที่สิ่งที่ต่างออกไปคือความรู้สึกและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว เพราะมีผู้คนมากมายได้สัมผัสถึงคุณภาพชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งและหลายคนก็ชอบเสียด้วย เมื่อพฤติกรรมการทำงานเปลี่ยนไปตัวองค์กรเองก็ต้องมองหากลยุทธ์เพื่อรับมือกับวิธีการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งแต่ละคนก็ตีความบริบทการทำ Hybrid Work ต่างกัน อนึ่ง Microsoft เองที่เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ระดับองค์กรมาอย่างยาวนานที่มีประสบการณ์ช่วยเหลือธุรกิจมากมาย จึงได้แจกเอกสารฟรีเพื่อเป็นแนวทางเชิงความคิด …