คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ. ภูเก็ต เปิดหลักสูตรป.ตรี ป.โทด้าน IT รับสมัครทั้งปี

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนด้าน IT มีดังนี้

phuket_psu_comsci_banner

 

ระดับปริญญาตรี

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านคลาวด์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ด้านแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดียเทคโนโลยี และด้านวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial)

จบแล้ว ทำงานอะไร..?

ดูแลระบบเครือข่าย | พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ | พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ | ออกแบบกราฟิกบนเว็บ | วิเคราะห์และออกแบบระบบงานไอที | จัดทำข้อมูลและสารสนเทศ | ที่ปรึกษาด้านไอทีและสนับสนุนการใช้ไอที

 

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวข้องกับหลักการและกรรมวิธีสำหรับการพัฒนาและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เว็บแอปพลิเคชัน การบริหารจัดการโครงการและการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังรวมถึงการนำหลักการทางวิศวกรรมมาช่วยในการวิเคราะห์และตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นอย่างมีแบบแผน เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูง ต้นทุนต่ำและตรงกับความต้องการของผู้ใช้

จบแล้ว ทำงานอะไร..?

วิศวกรซอฟต์แวร์ | โปรแกรมเมอร์ | พัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ | พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ | ทดสอบและบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ | ปรับปรุงกระบวนการสร้างซอฟต์แวร์  | ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์

 

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวข้องกับการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เช่น ระบบการจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ (ERP) ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (SCM) การจัดการการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing) ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรทั้งภาครัฐและธุรกิจให้ยั่งยืน

จบแล้ว ทำงานอะไร..?

วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ | อีคอมเมิร์ซ | ธุรกิจอัจฉริยะ | พัฒนาเว็บไซต์ | การตลาดดิจิทัล | วิเคราะห์กระบวนการและแผนธุรกิจ | บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

 

ทุนสำหรับนักศึกษา

  1. ทุนการศึกษาฉุกเฉิน เพื่ออุดหนุนให้นักศึกษาที่มีความประพฤติดี
  2. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

มีโครงการรับสมัครนักศึกษาตลอดทั้งปี ดูรายละเอียดโครงการรับสมัครได้ที่ : www.phuket.psu.ac.th/student_admissions/
ติดต่องานรับนักศึกษา : 07627 6050-1
Email : phuket_admission_unit@phuket.psu.ac.th

 

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญ ในการวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัยเชิงบูรณาการ โดยเป็นแผนแบบ ก 2 ซึ่งนักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต และการเรียนรายวิชา 18 หน่วยกิต รวมหลักสูตร 36 หน่วยกิต

 

ทิศทางของงานวิจัย

1) สื่อดิจิทัล (Digital Media)

2) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

3) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)

4) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการคำนวณแบบคลาวด์ (Computer Networking and Cloud Computing)

5) Business Information Management

6) ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)

  

ทุนสำหรับนักศึกษา

ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจะได้รับทุนการศึกษา ซึ่งรวมค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนตลอด 4 ภาคการศึกษา *** นักศึกษาอาจจะได้รับทุนอื่นเพิ่มเติม โดยขึ้นกับอาจารย์ที่ปรึกษา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร และการรับสมัคร

จบปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์โดยมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป หากจบจากสาขาอื่น ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 1 ปี หรือมีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 ชิ้น ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://graduate.te.psu.ac.th

 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

รอบที่ 1 : ช่วงเดือนมกราคม

รอบที่ 2 : ช่วงเดือนพฤษภาคม

รอบที่ 3 : ช่วงเดือนธันวาคม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

E-Mail: grad.ict@phuket.psu.ac.th

หรือสอบถามที่คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โทร. 0-7627-6119-20

 

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
เลขที่ 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
Tel : 0 7627 6471
Fax : 0 7627 6102
Website : www.te.psu.ac.thwww.graduate.te.psu.ac.th (graduated program info.)
Fanpage : Faculty of Technology and Environment, PSU Phuket Campus

 

ประกาศประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับทาง TechTalkThai ฟรีๆ

สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ต้องการประกาศประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางด้าน IT และการบริหารจัดการ ติดต่อทีมงาน TechTalkThai ฟรีๆ ได้ตามรายละเอียดดังนี้เลยนะครับ https://www.techtalkthai.com/free-press-release-for-it-courses-from-thai-universities/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] Cloud HM พร้อมดูแลทั้งระบบ Cloud, OS และ App ของคุณแล้ววันนี้ ด้วยบริการ Anywhere Managed Services

Cloud HM ผู้เชี่ยวชาญด้าน Multi Cloud และเป็น 1 ใน Top 3 ของผู้ให้บริการ Cloud ในประเทศไทย ได้ประกาศเปิดตัวบริการ Anywhere …

[Guest Post] ยกระดับงาน HR ก้าวสู่องค์กรอัจฉริยะ ด้วย SAP SuccessFactors จาก Atos

หากกล่าวถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่องค์กรต่างๆ ในยุคดิจิทัลต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญมากขึ้น นอกจากระบบการจัดการฐานข้อมูลของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพแล้ว ระบบการจัดการข้อมูลและบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลหรือ HR ที่มีประสิทธิภาพ ที่ครอบคลุมทั้งการจ้างงาน เงินเดือนพนักงาน ช่วยให้การสรรหาพนักงานในแผนกต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน