คณะไอทีลาดกระบัง เปิดหลักสูตร ป.ตรี Data Science and Business Analytics แห่งแรกของไทย เปิดภาคเรียนแรกปี 2560 เริ่มรับสมัครแล้ว

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดหลักสูตรใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 เน้นสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – IT) โดยเฉพาะด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Data Science and Business Analytics) ที่ทางคณะฯ เปิดหลักสูตรป.ตรี ด้านนี้ขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยแรกของประเทศไทย เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อมาใช้ในด้านธุรกิจและด้านอื่นๆ มากขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรไปสู่ Thailand 4.0

kmitl_it_data_science_01

ข้อมูลและสารสนเทศมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในส่วนงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยทำให้การวางแผน ควบคุม และตัดสินใจของผู้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล สามารถนำพาองค์กรและหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

การได้มาซึ่งข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าว ต้องอาศัยศาสตร์ด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจเข้ามาช่วย เพื่อทำให้สามารถรวมรวบข้อมูลจากฐานข้อมูล (Database) และคลังข้อมูล (Data warehouse) จากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งมีความซับซ้อนและมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล (Big data) เพื่อนำมาจัดเตรียมและประมวลผลด้วยเครื่องมือซึ่งใช้กลไกของอัลกอริทึม (Algorithm) ขั้นสูง เพื่อทำให้ได้สารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วโดยการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) ส่งผลทำให้การดำเนินการ รวมทั้งการตัดสินใจและแก้ปัญหา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (หรือเรียกสั้นๆ อย่างไม่เป็นทางการว่า คณะไอทีลาดกระบัง) ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ในอนาคต จึงได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Bachelor of Science Program in Data Science and Business Analytics – DSBA) ระดับปริญญาตรีขึ้นเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย

kmitl_it_data_science_02 kmitl_it_data_science_03

จุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจที่เพียงพอในการประกอบอาชีพ และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน สำหรับตำแหน่งงานด้านต่างๆ ได้แก่ นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist), นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst), สถาปนิกด้านข้อมูล (Data Architect), นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst), นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst), ผู้เชี่ยวชาญด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI Specialist), นักวิเคราะห์ด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI Analyst), นักพัฒนาด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI Developer), นักพัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse Developer), ที่ปรึกษาด้านคลังข้อมูล (Data Warehouse Consultant), ผู้บริหารข้อมูล (Data Administrator), ผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator), ผู้เชี่ยวชาญฐานข้อมูล (Database Specialist), นักพัฒนาข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ (Business Insight Data Developer) ฯลฯ

kmitl_it_data_science_04 kmitl_it_data_science_05

โดยการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ มีด้วยกัน 3 รูปแบบที่เปิดให้สมัคร ได้แก่

 1. แบบรับตรง ผู้สมัครสามารถเลือกได้ทั้ง 2 สาขาวิชาโดยให้ระบุลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 แบ่งการคัดเลือกได้เป็น 2 แบบ
  • คณะจัดสอบเอง : หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
  • พิจารณาจากคะแนน GAT/PAT1 : หมดเขตรับสมัครวันที่ 19 ธันวาคม 2559
 2. แบบโควตา ใช้การสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว มีโควตา 4 แบบ ได้แก่
  • โควตานักเรียนเรียนดี
  • โควตาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
  • โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โควตานักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ

โดยแบบโควตาหมดเขตรับสมัครวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

 1. ระบบ Admissions

 

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Video Webinar] Cyber Threat Alliance – Making the Impossible Possible and WAN Edge Transformation

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Webinar เรื่อง “Cyber Threat Alliance – Making the Impossible Possible and WAN Edge Transformation” …

[Video Webinar] Detecting Ransomware with Veeam by CSL

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย CSL Webinar เรื่อง “Detecting Ransomware with Veeam” เพื่อเรียนรู้การปกป้องข้อมูลจาก Ransomware และการปรับปรุงแผน Business Continuity ให้รองรับกับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกับ …