Breaking News

Tag Archives: business analyst

คณะไอทีลาดกระบัง เปิดหลักสูตร ป.ตรี Data Science and Business Analytics แห่งแรกของไทย เปิดภาคเรียนแรกปี 2560 เริ่มรับสมัครแล้ว

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดหลักสูตรใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 เน้นสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – IT) โดยเฉพาะด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Data Science and Business Analytics) ที่ทางคณะฯ เปิดหลักสูตรป.ตรี ด้านนี้ขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยแรกของประเทศไทย เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อมาใช้ในด้านธุรกิจและด้านอื่นๆ มากขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรไปสู่ Thailand 4.0

Read More »

Cisco เปิดตัว Cisco Data Preparation – โซลูชั่นเตรียมข้อมูลสำหรับใช้ใน Big Data Analytics อย่างครบวงจร

ทีม Data Virtualization and Analytics Business Units ของ Cisco ได้ออกมาเปิดเผยในงาน Strata + Hadoop World 2015 ถึงโซลูชั่น Cisco Data Preparation (Data Prep) ซึ่งจะเป็นโซลูชั่นใหม่ที่มาช่วยเติมเต็มระบบ Big Data Analytics และทำให้ Business Analysts และ IT ให้สามารถเตรียมข้อมูลสำหรับการประมวลผลได้ง่ายขึ้น ดังนี้

Read More »