Tag Archives: data analyst

[PR] นิด้าพร้อมพัฒนาบัณฑิตขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพด้านนักวิเคราะห์ และมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) สูงในยุค Thailand 4.0

กรุงเทพฯ – สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า พร้อมพัฒนาบัณฑิตขับเคลื่อนประเทศไทยในภารกิจเชื่อมโยงการพัฒนาประเทศในทุกด้านโดยมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ มุ่งการวิจัย มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมที่จะฉายภาพให้กับสังคมและประเทศชาติในทิศทางของการพัฒนาประเทศที่อย่างยั่งยืน เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการทั้งภาคสังคม ภาคการศึกษาไปพร้อมๆกัน โดยล่าสุดทางนิด้าให้ความไว้วางใจเลือกใช้เทคโนโลยี SAS เพื่อการขับเคลื่อนบัณฑิตให้เป็นบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ เป็นนักวิเคราะห์ และมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) สูงในยุค Thailand 4.0  

Read More »

คณะไอทีลาดกระบัง เปิดหลักสูตร ป.ตรี Data Science and Business Analytics แห่งแรกของไทย เปิดภาคเรียนแรกปี 2560 เริ่มรับสมัครแล้ว

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดหลักสูตรใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 เน้นสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – IT) โดยเฉพาะด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Data Science and Business Analytics) ที่ทางคณะฯ เปิดหลักสูตรป.ตรี ด้านนี้ขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยแรกของประเทศไทย เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อมาใช้ในด้านธุรกิจและด้านอื่นๆ มากขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรไปสู่ Thailand 4.0

Read More »