[PR] นิด้าพร้อมพัฒนาบัณฑิตขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพด้านนักวิเคราะห์ และมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) สูงในยุค Thailand 4.0

กรุงเทพฯ – สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า พร้อมพัฒนาบัณฑิตขับเคลื่อนประเทศไทยในภารกิจเชื่อมโยงการพัฒนาประเทศในทุกด้านโดยมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ มุ่งการวิจัย มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมที่จะฉายภาพให้กับสังคมและประเทศชาติในทิศทางของการพัฒนาประเทศที่อย่างยั่งยืน เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการทั้งภาคสังคม ภาคการศึกษาไปพร้อมๆกัน โดยล่าสุดทางนิด้าให้ความไว้วางใจเลือกใช้เทคโนโลยี SAS เพื่อการขับเคลื่อนบัณฑิตให้เป็นบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ เป็นนักวิเคราะห์ และมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) สูงในยุค Thailand 4.0  

อาจารย์ ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด คณบดีคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ หรือนิด้า เปิดเผยถึงที่มาของคณะสถิติประยุกต์ว่า คณะของเราเริ่มก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้คนไทยมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูล และนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนในการพัฒนาประเทศจึงเป็นที่มาของคณะสถิติประยุกต์ที่มุ่งเน้นมาตลอด 50 ปี กระทั่งปัจจุบันซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบาย Thailand 4.0 ยุคที่วิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ถูกรายล้อมด้วยข้อมูลสารสนเทศไม่ว่าจะเป็น Big Data, ดิจิทัล เทคโนโลยี โดยข้อมูลที่ไหลเข้ามาถูกบันทึกรวบรวมเป็นข้อมูลขนาดใหญ่และยังเกิดคอมมูนิตี้เฉพาะมากมาย ทำให้นักบริหารยุคนี้ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไร จะต้องคิดอย่างรอบคอบจะใช้ความรู้สึกนึกคิดด้านเดียวคงไม่ใช่แล้ว ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลมาสนับสนุนและอาจจะต้องมีไอเดียในการนำข้อมูลไปแก้ไขปัญหา และสร้างโอกาส

ทั้งนี้เมื่อ Thailand 4.0 เข้ามาทำให้บรรยากาศของการทำงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในปัจจุบันมีบรรยากาศดีขึ้น สำหรับคณะสถิติประยุกต์ของนิด้าปัจจุบันมีการเตรียมบัณฑิตที่จะออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้น โดยมีการเปิดหลักสูตรเรียกว่า Business Analytics เพื่อทำให้คุณค่าของข้อมูลชัดเจนขึ้น  มีการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งจะทำให้ข้อมูลที่ถือว่าเป็นทรัพย์สินเกิดมีคุณค่าในบรรยากาศที่สดใส และเรารอเวลานี้มานานเพราะเมื่อย้อนไปถ้ากล่าวถึงสิถิติประยุกต์ส่วนใหญ่นึกถึงข้อมูลที่เป็นสถิติอย่างเดียว

รวมทั้งบรรยากาศในการทำธุรกิจในยุค Digital Technology จะเน้นการใช้สารสนเทศ ทั้งที่เป็นตัวเลข และรูปแบบอื่นๆ  หากธุรกิจสามารถรวบรวมและทำความเข้าใจกับข้อมูลได้มากเท่าไร  ก็จะรับรู้ปัญหา โอกาส และสภาพทางธุรกิจต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งทางคณะได้ปรับปรุงหลักสูตรที่มาตอบโจทย์การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยอาศัยเครื่องมือ (Tool) ทางเทคโนโลยีในหลายๆ แพลตฟอร์มเข้ามาช่วย ซึ่งรวมถึงแซสด้วย เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการทางธุรกิจ และก่อให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลที่ชาญฉลาด

ล่าสุดนิด้าได้ร่วมมือกับแซสในกิจกรรมการจัดอบรมให้กับนักศึกษาโดยให้ความรู้เกี่ยวกับ Business  Analytics และเทรนด์อาชีพใหม่ที่กำลังจะมาหรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) โดยมีการจัดสัมมนาในหัวข้อ The First NIDA Business Analytics and Data Sciences Contest/Conference ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายจำนวนมาก

หลักสูตร Business Analytics ที่เปิดใหม่ล่าสุดมีนักศึกษาปริญญาโทสมัครเข้าเรียนแล้วจำนวน 60-70 คน และสัดส่วนกว่า 50 คน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับสัดส่วนที่เหลืออีก20 คน จะเป็นนักศึกษาที่จบปริญญาตรีใหม่ๆ ทั้งนี้การรับนักศึกษาปริญญาโทจะมีการสัมภาษณ์ก่อนเสมอ ซึ่งข้อดีของผู้เรียนที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนจะได้เปรียบกว่าเพราะจะรู้กรอบการทำงานของตัวเอง รู้จักองค์ความรู้ และรู้คุณค่าของการเข้ามาเรียนปริญญาโทว่าจะไปเสริมหรือทำให้ตัวเองก้าวหน้าตรงจุดไหน เป็นต้น

สำหรับรายละเอียดของหลักสูตร Business Analytics ที่เปิดล่าสุดมีทั้งสอนทฤษฎีที่มาที่ไปในการนำเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยมีการจำลองโจทย์ของธุรกิจภาคต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เห็นเป็นเคสๆ ของปัญหา พร้อมกับแนะนำการแก้ไขปัญหาในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งบางเคสก็ได้รับความร่วมมือกับเอกชนในการให้ข้อมูล แต่ต้องยอมรับว่าไม่มากเหมือนในต่างประเทศที่เอกชนกับสถาบันการศึกษาจะร่วมมือกันดีในเรื่องของการให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาหลายๆ ด้านกับสถาบันการศึกษา

นอกเหนือการสร้างผู้เรียนให้เป็นนักวิเคราะห์มืออาชีพแล้ว ยังต้องสร้างให้ผู้เรียนมีภาวะความเป็นผู้นำโดยนิด้ามุ่งเน้นกิจกรรมการทำงานเป็นกลุ่มให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นอกเหนือวิชาการอย่างเดียว และไม่ใช่การทำงานแบบคิดคนเดียวทำงานคนเดียว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการรับรู้ ได้ผู้นำที่ดี แต่ผู้นำก็ต้องมีความเป็นลูกทีมที่ดีด้วย เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีด้วย ซึ่งนิด้าเราเน้นอยู่ 5 ประการ หรือ Wisdom for Change ประกอบด้วย W: World Class คือความมุ่งมั่น, I: Innovation มุ่งสร้างนวัตกรรม, S: Social Responsibility คือมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม, D:Discipline คือ ให้มีความเป็นระเบียบวินัย , O: Open-Mindedness คือมุ่งให้บุคลากรทุกคนมีจิตใจเปิดกว้างรู้จักฟังควมคิดเห็นของผู้อื่น ,Morality คือ มุ่งให้ทุกคนมีคุณธรรม ซึ้อสัตย์สุจริตยึดหลักธรรมภิบาล

นายณัฐพล อภิลักษณ์โตยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันแซสนำโปรแกรม SAS Analytic เข้าไปจัด Workshop เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ให้กับนักศึกษา โดยร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดในหลายๆ สถาบันพร้อมกับการให้ข้อมูลเทรนด์ของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ซึ่งมีความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในต่างประเทศผู้ที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะได้รับค่าตอบแทนที่สูง สำหรับประเทศไทยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลกำลังได้รับความสนใจจากองค์กรต่างๆ มากทีเดียว ขณะที่รัฐบาลมีนโยบาย Thailand4.0 ยิ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ข้อมูลเกิดความสำคัญมากขึ้น

การร่วมมือกับนิด้าในปัจจุบันนับเป็นอีกก้าวหนึ่งของช่วงเวลาสำคัญในการปูทางนำเทคโนโลยีการ  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในลักษณะการร่วมงานแบบใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมบุคลากรป้อนอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้เข้ากับยุค Thailand 4.0  และเป็นนโยบายของแซสด้วยในการให้ความสำคัญกับภาคการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดกว้างในความร่วมมือในหลากหลายมิติเพื่อตอบโจทย์และเกิดการพัฒนาประเทศในทุกภาคนส่วน ซึ่งแซสยินดีเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยพร้อมก้าวไปสู่ Thailand 4.0

 

เกี่ยวกับบริษัท แซส

บริษัท แซส เป็นผู้นำในตลาดซอฟต์แวร์และบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Analytics) ด้วยโซลูชั่นเชิงนวัตกรรมที่ให้ลูกค้าในรูปของ Integrated Framework และเทคโนโลยีสำหรับการรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูลช่วยให้ลูกค้าของแซส ที่มีมากกว่า 75,000 แห่งทั่วโลก สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้ดี และรวดเร็วยิ่งขึ้น และนับตั้งแต่ปี 2519 เป็นต้นมา แซส เดินหน้าอย่างมุ่งมั่นในการเป็น “พลังแห่งการรอบรู้” หรือ The Power to Know® สำหรับลูกค้าทั่วโลก


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

กอบกู้สถานการณ์ยามฉุกเฉิน รับมือกับ Ransomware ด้วย IBM Cyber Vault

Ransomware ยังคงเป็นภัยร้ายที่สร้างความเสียหายให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลายองค์กรอาจได้มีโอกาสสัมผัสพิษส่งของความเสียหายที่เกิดขึ้นมาบ้างแล้ว ทั้งนี้ทุกท่านย่อมทราบกันดีว่าโซลูชันในการกู้คืนข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญที่สุดต่อการแก้ไขสถานการณ์ แต่คำถามคือท่านจะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลที่กู้คืนกลับมานั้นปลอดภัยดีหรือไม่ เพื่อป้องกันการถูกโจมตีซ้ำในอนาคต จะใช้วิธีการใดเพื่อตรวจสอบและในช่วงเวลาคับขันท่านเองมีเวลามากแค่ไหน ซึ่ง IBM Cyber Vault ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความโกลาหลดังกล่าว โดยท่านจะได้รู้จักกับโซลูชันนี้เพิ่มขึ้นในบทความนี้

ซิสโก้เปิดตัวนวัตกรรมที่กำหนดมาตรฐานในวงการอุตสาหกรรม (Industry-defining Innovations) สำหรับโลกที่เชื่อมต่ออย่างปลอดภัยมากขึ้น และครอบคลุมอย่างทั่วถึง ที่งาน Cisco Live US 2023 [Guest Post]

CISCO LIVE, ลาสเวกัส, 7 มิถุนายน 2566 —วันนี้ ซิสโก้ (CSCO) ผู้นำด้านระบบเครือข่ายและความปลอดภัยระดับองค์กรได้เปิดตัวเทคโนโลยีและความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย และแอปพลิเคชัน พร้อมกันนี้ ซิสโก้ได้เผยวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำเสนอประสบการณ์แบบครบวงจรที่เรียบง่ายมากขึ้นสำหรับลูกค้าและคู่ค้า …