ปรับองค์กรเตรียมรับ PDPA พร้อมวางมาตรฐานในการบริหารจัดการข้อมูลให้พร้อมต่อยอด ด้วยโซลูชันจาก IBM และ Metro Systems

การปรับระบบการบริหารและใช้งานข้อมูลให้สอดคล้องกับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Personal Data Protection Act (PDPA) นั้นถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกๆ องค์กรนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่จะดีกว่าหรือไม่ถ้าองค์กรสามารถใช้โอกาสนี้ในการวางระบบการจัดเก็บ, จัดการ และใช้งานข้อมูลให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพ พร้อมให้สามารถต่อยอดใช้งานในอนาคตได้ด้วยไปพร้อมกัน?

วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ IBM Data Governance Solutions จาก Metro Systems ที่จะมาช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กรเป็นไปได้อย่างมีมาตรฐาน ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและการทำ PDPA ไปพร้อมๆ กัน

การจัดการข้อมูลที่ดี ต้องพร้อมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ

แนวโน้มหลักของกลยุทธ์การจัดการข้อมูลในปัจจุบันนี้ได้แบ่งออกเป็นสองทางหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่ การบริหารจัดการข้อมูลในเชิงรุก และการบริหารจัดการข้อมูลในเชิงรับ

ในเชิงรุกนั้นโจทย์หลักก็คือการที่ธุรกิจองค์กรจะต้องสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาต่อยอดใช้สร้างคุณค่ากันได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมข้อมูลให้มีคุณภาพพร้อมนำไปใช้งาน, การนำข้อมูลไปเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ หรือแม้แต่การจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่นำไปวิเคราะห์หรือสร้าง AI Model ได้ง่าย สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการการตัดสินใจให้ถูกต้องแม่นยำได้มากยิ่งขึ้นจากข้อมูล

ส่วนในเชิงรับนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเสริมความมั่นคงปลอดภัย (Data Security) และความเป็นส่วนตัว (Data Privacy) ให้กับข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องต่อข้อกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงให้กับธุรกิจองค์กรในการถูกขโมยหรือทำลายข้อมูล อันจะนำมาซึ่งความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมกับองค์กรที่อาจสูงจนประเมินค่าไม่ได้

หากองค์กรใดวางกลยุทธ์เพียงเชิงรุกแต่ยังขาดเชิงรับ ก็อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ ในขณะที่หากองค์กรใดวางกลยุทธ์เพียงเชิงรับแต่ขาดเชิงรุก ก็อาจต้องสูญเสียโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ดังนั้นการวางกลยุทธ์ด้านข้อมูลที่ดีจึงต้องกำหนดให้ครบทั้งสองส่วน ในขณะที่ยังคงคำนึงถึงความสมดุลระหว่างกัน เพื่อให้ข้อมูลยังคงสามารถถูกนำไปใช้สร้างประโยชน์ได้จริงโดยที่ไม่สร้างความเสี่ยงให้กับธุรกิจองค์กรนั่นเอง

IBM Data Governance Solutions: บริหารจัดการข้อมูลอย่างมั่นคงปลอดภัย พร้อมต่อยอดได้หลากหลายแนวทางสำหรับรองรับอนาคต

Credit: IBM

ในมุมของ IBM นั้น การวางกลยุทธ์ด้านข้อมูลที่ดีนั้นคือก็การกำหนดนโยบายรวมถึงกระบวนการด้าน Data Governance ขององค์กรให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการทางธุรกิจและข้อกฎหมายอย่างครบถ้วน โดยมีการวางมาตรฐานด้านการจัดการและการใช้งานข้อมูล, การกำหนดกระบวนการและโครงสร้างของการเข้าถึงและใช้งานข้อมูล ไปจนถึงการเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมต่อรูปแบบของการนำข้อมูลมาใช้งาน

แนวทางหนึ่งสำหรับการวางแผนบริหารจัดการข้อมูลที่ IBM เสนอมานั้นมีด้วยกัน 3 ขั้นตอนในภาพรวม ดังนี้

  1. การทำความรู้จักและเข้าใจในข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่และต้องใช้งาน เพื่อให้จัดการกับข้อมูลแต่ละส่วนได้อย่างเหมาะสม และนำเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ เช่น Auto Data Discovery หรือ Auto Data Class Detection มาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดกรณีความเสี่ยงใหม่ๆ ในอนาคต และทำความรู้จักกับข้อมูลใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอดได้ในภายหลัง
  2. การปกป้องข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัว ในขณะที่ยังคงนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งานได้ง่าย โดยต้องสามารถกำหนดนโยบายการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลให้แตกต่างกันได้ตามระดับความสำคัญและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล รวมถึงนำเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบมาใช้ตอบโจทย์เหล่านี้ เช่น การทำ Access Control, การทำ Consent Management และการทำ Data Masking
  3. การเปิดให้ข้อมูลถูกนำไปใช้งานได้อย่างง่ายดายและควบคุมได้ ในแนวทางแบบ Self-Service เพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำไปใช้สร้างคุณค่าใหม่ๆ ได้ในเชิงรุกด้วยผู้ใช้งานแต่ละคนในองค์กรเอง ในขณะที่ระบบก็ยังคงควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและใช้งานข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคนให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดได้อยู่เสมอ

นอกจากนี้องค์กรเองก็ยังต้องมองหาแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลให้สอดคล้องต่อข้อมูลที่มีและการนำข้อมูลไปใช้งาน ซึ่งทาง IBM ก็ได้จำแนกแนวทางหลักๆ ที่ธุรกิจองค์กรมักเลือกนำไปใช้งานดังนี้

Credit: IBM
  1. Data Preparation โดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่องค์กรได้รับมานั้นมักจะยังไม่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที เช่น มีข้อมูลผิดพลาด, ไม่ครบถ้วน หรืออยู่ในรูปแบบที่ไม่ตรงตามความต้องการ ดังนั้นการวางระบบ Data Preparation เพื่อให้พนักงานแต่ละคนนั้นสามารถเข้ามาทำการจัดเตรียมข้อมูลให้มีความถูกต้อง, ครบถ้วน และนำไปใช้งานได้ง่ายอย่างเป็นระบบได้นั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยระบบเหล่านี้ควรจะช่วยให้ผู้ทำงานสามารถจัดการกับข้อมูลดิบเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  2. Data Quality การเตรียมข้อมูลเพียงแค่ครั้งเดียวในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบนั้นอาจไม่เพียงพอสำหรับหลายกรณี ดังนั้นการดูแลข้อมูลในภาพรวมให้มีคุณภาพอยู่เสมอนั้นจึงถือเป็นอีกโจทย์สำคัญของธุรกิจที่ต้องมีการเปิดรับข้อมูลใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยนอกเหนือจากประเด็นด้านคุณภาพของข้อมูลแต่ละชุดแล้ว การจัดการเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหลายๆ ชุดเพื่อให้ทำความเข้าใจและนำไปใช้งานได้ง่าย, การกำหนดกระบวนการที่ชัดเจนในการนำข้อมูลป้อนเข้าสู่ระบบ และการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลอย่างต่อเนื่องก็ถือเป็นประเด็นสำคัญ
  3. Data Replication สำหรับองค์กรที่มีข้อมูลเกิดขึ้นในหลากหลายแหล่ง และมีการนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์หรือสร้าง AI Model ในหลายที่นั้น กระบวนการในการสำเนาข้อมูลระยะไกลให้ได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และมั่นคงปลอดภัยนั้นก็ถือเป็นอีกส่วนที่สำคัญ เช่น องค์กรบางแห่งที่มีการใช้งานระบบ IoT นั้นก็อาจต้องมีการสำเนาข้อมูลจาก Edge ขึ้นไปยัง Cloud หลายแห่งเพื่อทำการจัดเก็บและวิเคราะห์ เป็นต้น
  4. Data Integration ในกรณีที่องค์กรมีข้อมูลจากหลากหลายแหล่งและต้องการผสานรวมข้อมูลเหล่านั้นเพื่อนำมาวิเคราะห์ใช้งานร่วมกัน เครื่องมือในการทำ Data Integration ที่ครอบคลุมทั้งการทำ ETL (Extract, Transform, Load), Data Replication และ Data Virtualization ที่ช่วยให้การเรียกใช้งานข้อมูลหลากหลายรูปแบบมีความง่ายดายมากขึ้นนั้น ก็จะทำให้ธุรกิจมีความพร้อมในการนำข้อมูลไปใช้งานได้ในรูปแบบที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
Credit: IBM

จะเห็นได้ว่าการออกแบบกลยุทธ์ด้านข้อมูลและการทำ Data Governance นั้นมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาด้วยกันหลากหลายประการ ดังนั้นธุรกิจใดที่สนใจ สามารถติดต่อทีมงานของ Metro Systems เพื่อพูดคุยปรึกษาและนำเสนอโซลูชันสำหรับตอบโจทย์ด้านข้อมูลเหล่านี้ได้ทันทีสนใจโซลูชันของ IBM ติดต่อ Metro Systems Corporation PLC. ฝ่ายการตลาด 02-089-4135 : supapthu@metrosystems.co.th

 


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Raspberry Pi ออกบอร์ด Pico รุ่นใหม่เพิ่มชิป Wireless และการเชื่อมต่อภายนอก

เมื่อต้นปี 2021 การมาถึงของ Raspberry Pi Pico ถือเป็นบอร์ดขนาดเล็กที่ประสบความสำเร็จมากตัวหนึ่งด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 4 เหรียญสหรัฐฯ ล่าสุดมีการเพิ่มฟังก์ชันให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อภายนอกและสัญญาณไวไฟได้

Samsung เผยเริ่มการผลิตชิปขนาด 3nm แล้ว

Samsung Electronics หนึ่งในผู้ผลิตชิปยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ได้ประกาศว่าตนเริ่มการผลิตชิปขนาด 3nm แล้วเป็นบริษัทชิปรายแรกที่ลงมือกับชิปขนาดนี้