Breaking News

[PR] เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตัล แสดงเทคโนโลยีในงาน Digital Thailand 2016

บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด เข้าร่วมแสดงเทคโนโลยีเพื่อร่วมสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรธุรกิจ ภายในงาน Digital Thailand 2016 เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ไอซีที ) โดยเอ็นทีทีฯ ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เยี่ยมชมบูธบริเวณโซน Smart Infrastructure โดยมี คุณธีรวุฒิ ศุณะมาลัย รองประธาน บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล Thailand Bangkok 2 Data Center มาตรฐานระดับสากล ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย ( The Board of Investment of Thailand: BOI ) ภายในศูนย์มีตัวอาคารสูง 4 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องเซิร์ฟเวอร์ขนาด 10,000 ตารางเมตร เทียบเท่าตู้แร็คจำนวน 1, 500 ตู้ ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลได้อย่างยอดเยี่ยม

ntt-communications-digital-thailand-2016

ทั้งนี้ ภายในงาน Digital Thailand 2016 ประกอบไปด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มาร่วมกันแสดงศักยภาพและความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นศูนย์รวมการผลิตยุคใหม่ การค้า และการลงทุน ที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน


About TechTalkThai_PR

Check Also

Microsoft นำ IBM Power9 มาเปิดให้บริการบน Azure รองรับ Workload จากระบบของ IBM โดยเฉพาะ

Microsoft ได้ออกมาประกาศความร่วมมือกับบริษัท Skytap ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายระบบของ IBM ในการนำ IBM Power 9 มาเปิดให้บริการบน Microsoft Azure รองรับการย้ายระบบจาก Hardware ของ IBM เองมาอยู่บน Cloud โดยเฉพาะ

Sponsored Webinar: แนะนำ Microsoft Power BI โซลูชันการวิเคราะห์เชิงธุรกิจฉบับเริ่มต้น

Ingram Micro ขอเรียนเชิญเหล่า IT Manager, Business Analyst, System Admin และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แนะนำ Microsoft Power BI โซลูชันการวิเคราะห์เชิงธุรกิจฉบับเริ่มต้น” …