2 เทรนด์ที่ต้องรู้จักในการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ: Process Mining และ Data Replication

การนำ Automation มาใช้เพื่อปรับตัวสู่การเป็นองค์กรที่ทำงานได้แบบอัตโนมัติ ถือเป็นกลยุทธ์หลักของหลายธุรกิจองค์กรในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจองค์กรในปี 2021 นี้ และในบทความนี้ TechTalkThai เราก็จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ 2 เทรนด์ใหญ่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจ ได้แก่การทำ Process Mining และการทำ Data Replication นั่นเองครับ

Process Mining

Process Mining คือการนำศาสตร์ทางด้าน Data Scientist เข้าไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการการทำงานใดๆ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านั้น โดยสำหรับกระบวนการที่เกิดขึ้นบน Business Application อย่างเช่น ERP, CRM, E-Commerce หรือระบบอื่นๆ นั้น ธุรกิจองค์กรก็สามารถนำข้อมูลจาก Log ของระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Web Server, Database Server มาวิเคราะห์เพื่อสร้างเป็น Process Model และได้มาซึ่งข้อมูลว่ากระบวนการใดบนระบบเหล่านี้ที่ยังทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายบ้าง และนำมาเลือกเพื่อปรับปรุงกระบวนการเหล่านี้ด้วยเทคโนโลยีอย่างเช่น Robotic Process Automation หรือ RPA

Credit: IBM

การทำ Process Mining นั้นอาจมีเป้าหมายได้หลายรูปแบบ เช่น การปรับปรุงลำดับของกระบวนการ, การปรับปรุงโครงสร้างของกระบวนการ, การเพิ่มความเร็วในการดำเนินกระบวนการ และอื่นๆ โดยในการทำ Process Mining นั้นจะแบ่งออกเป็น 3 แนวทางด้วยกัน ดังนี้

 • Discovery การวิเคราะห์ข้อมูล Event Log เพื่อสร้าง Process Model ของแต่ละกระบวนการเอาไว้ เพื่อให้องค์กรมีข้อมูลว่ามีกระบวนการใดเกิดขึ้นที่ส่วนใดบ้างภายในระบบจำนวนมหาศาลขององค์กรที่มีอยู่
 • Conformance การวิเคราะห์ข้อมูล Event Log ร่วมกับ Process Model เพื่อตรวจสอบว่าแต่ละกระบวนการนั้นสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ และมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เพื่อนำไปใช้พิจารณาว่ากระบวนการนี้ควรต้องถูกปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ในภายหลัง
 • Enhancement การวิเคราะห์ข้อมูล Event Log ร่วมกับ Process Model เพื่อนำผลลัพธ์มาใช้ในการสร้าง Process Model ใหม่ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นได้อย่างแม่นยำ แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

Process Mining นี้เป็นแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น

 • การศึกษา: สามารถใช้วิเคราะห์เนื้อหาการเรียนการสอนได้ว่าส่วนใดที่ผู้เรียนต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจนาน เพื่อสะท้อนกลับมาเป็นคุณภาพของเนื้อหาที่ใช้สอน
 • การเงิน: ปรับปรุงกระบวนการและการทำธุรกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น
 • การพัฒนาซอฟต์แวร์: วิเคราะห์กระบวนการการพัฒนา และสอบทวนได้ว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นๆ มีกระบวนการตรงตามที่ระบุในเอกสารหรือไม่
 • สาธารณสุข: วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคอขวดที่ติดขัดในกระบวนการ ลดเวลาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยลง
 • E-Commerce: วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าว่ามีกระบวนการใดในการตัดสินใจซื้อบ้าง และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เพิ่มยอดขายได้
 • โรงงานและการผลิต: วิเคราะห์กระบวนการผลิต, การจัดส่ง, การใช้งานทรัพยากรต่างๆ และปรับปรุงกระบวนการทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นได้

จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของการทำ Process Mining ในอุตสาหกรรมต่างๆ นั้นก็คือการปรับปรุงกระบวนการการทำงานหรือคุณภาพของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานให้ดีขึ้นนั่นเอง ซึ่งการทำ Process Mining สำหรับ Business Application นั้น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นในปัจจุบันก็มักเป็นการนำ RPA เข้ามาช่วยทำ Automation เพื่อเร่งกระบวนการเหล่านั้นให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากการใช้ RPA นั้นจะทำให้องค์กรสามารถปรับแต่งกระบวนการการทำงานร่วมกันของแต่ละ Business Application ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เนื่องจากไม่ต้องมีการแก้ไขโค้ดของระบบเหล่านั้นโดยตรงนั่นเอง

การทำ Process Mining นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชัน IBM Cloud Pak for Business Automation ซึ่งเป็นระบบที่ได้รวบรวมเครื่องมือที่จำเป็นต่อการทำ Automation สำหรับภาคธุรกิจเอาไว้อย่างครบถ้วน พร้อมระบบ AI ที่ใช้ขับเคลื่อนการทำ Intelligent Automation และ Workflow สำเร็จรูปให้นำไปปรับใช้เพื่อทำ Process Mining ได้ทันที

Data Replication

Data Replication คือเทคโนโลยีในการผสานรวมข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหลายแหล่งให้มีการอัปเดตเป็นข้อมูลชุดล่าสุดได้อย่างถูกต้องตรงกันเสมอในแบบ Real-Time เพื่อให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลที่เกิดขึ้นจากระบบอันหลากหลายหรือสาขาที่มากมายภายใต้องค์กรมาทำการวิเคราะห์ใช้งานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

Credit: IBM

Data Replication มักเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Data Lake หรือ Data Warehouse ในฐานะของเทคโนโลยีที่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งในแบบ Real-Time มาผสานรวมที่ศูนย์กลาง ทำให้องค์กรมั่นใจได้เสมอว่าการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ภายใน Data Lake นั้นจะเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ

โดยทั่วไปแล้ว เทคโนโลยี Data Replication นี้มักถูกใช้ในธุรกิจองค์กรที่มีระบบ Business Application หรือ Database ปริมาณมหาศาลกระจายกันอยู่ในหลายสาขาของธุรกิจ และยากต่อการควบรวมข้อมูลเอาไว้ด้วยกันเพื่อนำมาวิเคราะห์ แต่ในปัจจุบันนี้ด้วยการมาของ Hybrid Multicloud และ Edge Computing ที่ทำให้ข้อมูลสำคัญของธุรกิจยิ่งกระจัดกระจายตัวกันมากยิ่งขึ้น ความสำคัญของ Data Replication จึงยิ่งทวีคูณมากขึ้นไปอีก

IBM Data Replication คือโซลูชันที่จะช่วยให้ธุรกิจองค์กรสามารถใช้งานเทคโนโลยี Data Replication ได้อย่างง่ายดาย ด้วยคุณสมบัติหลักได้แก่

 1. สามารถใช้รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลได้ในแบบ Real-Time และบริหารจัดการรวมกันได้จากศูนย์กลางด้วยประสบการณ์เดียวอย่างง่ายดาย
 2. ช่วยให้การผสานรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยีหลายประเภท
 3. สามารถรวบรวมข้อมูลได้จากทั้งระบบ On-Premises และ Cloud โดยรงอรับยทั้ง SQL และ NoSQL ตอบโจทย์องค์กรที่ดำเนินกลยุทธ์ Hybrid Multicloud ได้อย่างเต็มที่
 4. รองรับได้ทั้งการทำ Data Integration, Data Quality และ Data Governance อย่างครบถ้วน

การใช้ IBM Data Replication จะทำให้ธุรกิจองค์กรสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกสาขาหรือทั่วทุกมุมโลกได้อย่างเต็มศักยภาพ และตอบโจทย์กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลในระยะยาวที่จะทำให้ธุรกิจองค์กรมีอิสระในการเลือกใช้งานระบบฐานข้อมูลใดๆ ก็ได้ และยังทำงานร่วมกับ Data Lake หรือ Data Warehouse ได้นั่นเอง

สนใจโซลูชันของ IBM ติดต่อ Metro Systems ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจในโซลูชันใดๆ ของ IBM สามารถติดต่อทีมงาน Metro Systems ได้ทันทีที่คุณ Supapan Thuankamjorn (Panda) , Product Manager Mobile : 065-692-3651 E-Mail : supapthu@metrosystems.co.th หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Metro Systems ได้ที่ https://www.metrosystems.co.th/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

แนะนำ SAP S/4HANA Cloud Public Edition: ทางเลือกใหม่ในการใช้ ERP ที่ครอบคลุมทุกความสามารถ ด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม

  แนวโน้มของการใช้ Cloud ERP แทนระบบ ERP แบบดั้งเดิมนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะในแง่ของธุรกิจองค์กรนั้นสามารถลดทั้งค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นโครงการ ERP, การดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure ลงได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ความสามารถใหม่ๆ บนระบบ …

รู้จัก 7 นวัตกรรม Wi-Fi ที่นำ RUCKUS มุ่งสู่การเป็น  Leader, Top Innovator และ Top Implementor ด้าน Campus Wireless LAN Networking จากการสำรวจของ ABI Research

หลังจากที่ ABI Research ได้เผยแพร่รายงาน ABI RESEARCH COMPETITIVE RANKING – WLAN FOR CAMPUS AREA NETWORKS ออกมา …