CDIC 2023

Upskills ความรู้ด้าน IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ไปกับหลักสูตรของสถาบัน IMC

Upskills ความรู้ด้าน IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ไปกับหลักสูตรของสถาบันไอ IMC หลักสูตรอบรมที่ครอบคลุมเนื้อหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่องค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีความจำเป็นต้องนำไปใช้ โดยอัปเดตหลักสูตรใหม่ๆ ที่น่าสนใจมีดังนี้

Digital Transformation Strategy Workshop for Management (Interactive Online)  

พลวัตแห่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ เช่น IoT, Big Data, AI, และ Cloud Computing ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้อุตสาหกรรมต่างๆ เรียกปรากฎการณ์นี้ว่า Digital Disruption ส่งผลให้องค์กรเกิดแนวคิดที่จะทำเรื่อง Digital Transformation แต่ปัญหาหลักคือ เมื่อลงทุนไปแล้วกลับพบว่า ไม่ทำให้ธุรกิจดีขึ้น ซ้ำร้ายบางองค์กร พบว่า เทคโนโลยีไอทีที่ลงทุนไปไม่ได้ใช้งานให้คุ้มค่า

ความไม่สำเร็จของ Digital Transformation มาจากผู้บริหารเข้าใจผิดคิดว่า เป็นเรื่องของเทคโนโลยี จึงมอบภารกิจให้แผนกไอที ทั้งที่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องเปลี่ยนแปลง (Transformation) ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญต่อกลยุทธ์องค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คำนึงถึงเทคโนโลยีดิจิทัลมากกว่า มุ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาติดตั้งในองค์กร

องค์กรต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Digitization และ Digitalization ซึ่งเป็นการลงทุนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์, การจัดทำ ERP, CRM, การเก็บข้อมูลขึ้นระบบคลาวด์ หรือการแปลงข้อมูลต่างๆ ในองค์กรให้อยู่ในรูปดิจิทัล เหล่านี้เป็นเพียงขั้นตอนการทำ Digitization แต่สำหรับ Digitalization คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ เข้ามาแล้วทำให้กระบวนการทำงานเปลี่ยนไป ทำงานมีประสิทธิภาพขึ้น ข้อสำคัญคือ Customer Experience, Customer Journey เปลี่ยนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่ง Digital Transformation คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ Digitalization นั่นเอง

หลักสูตร Digital Transformation Strategy Workshop for Management  เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นที่จะช่วยเติมเต็มความรู้ความเข้าใจและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านในการที่จะ …

 1. เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในโลกดิจิทัล
 2. เข้าใจถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทั้งที่กำลังจะเข้ามา Disrupt การทำธุรกิจ ที่กำลังมาช่วยสร้างมูลค่าในการทำธุรกิจ และที่กำลังมาทำให้เกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจของท่าน ทั้งนี้รวมถึงนโยบายและกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 3. ศึกษาวิธีการทำ Workshop เพื่อกำหนดทิศทางวางแผนการสร้างกลยุทธ์ด้านดิจิทัลให้กับองค์กร การสร้างวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากร การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่เกิดจากการวางกลยุทธ์ด้านดิจิทัล

รายละเอียดเพิ่มเติม >>  https://bit.ly/3tTpVPz

Practical Big Data Engineer#4

เรียนรู้การพัฒนา Big Data ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย (Hadoop, Google Cloud Platform, AWS, Azure Hadoop HDFS, Hive, Apache Spark, Apache AirFlow Cloud Storage, Hadoop as a Service, Data Warehouse as a Service)

 ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายสำหรับจัดการและประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทั้ง On-premises Software และ On-cloud Services ความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานและความต้องการทางธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ วิศวกรข้อมุลในยุคสมัยใหม่ (Modern Data Engineer) ซึ่งมีบทหน้าที่ในการออกแบบและใช้งาน Data Pipeline ที่เป็นการผสมผสานบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีในแบบ Multi-clouds หรือ Multi-platforms จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ของตนเอง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลและใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

หลักสูตร Practical Big Data Engineer เป็นหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ และ Data pipeline ให้มีความเหมาะสมกับโจทย์ทางธุรกิจ และสามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการจัดการข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ซึ่งรวมถึงการทำ Big Data Analytics อย่างเช่น Descriptive Analytics ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้สอนได้นำประสบการณ์ตรงจากการเป็นผู้ลงมือทำ งานด้าน Data Engineer มาถ่ายทอดให้ความรู้กับผู้เรียน ผ่านการบรรยายภาคแนวคิดทฤษฎีต่างๆ การสาธิต และการให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Lab/Hands-on) ด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆ โดยใช้ระบบบน Cloud Platform สามรายคือ Google Cloud Platform,, Microsoft Azure และ AWS โดยมีการสอน Services ต่างๆอาทิ ช่น Apache Spark, Google Cloud Storage, Google Dataproc, Google BigQuery, Google AI Platform, Azure DataLake, Azure HDInsight, Amazon S3, Amazon EMR, Amazon Athena, Amazon Sagemaker เป็นต้น

สิ่งที่จะได้รับ

 • เรียนรู้เครื่องมือที่หลากหลายของ Big Data ทั้ง On-Premise และ Cloud
 • เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ ในการทำงานของ Data Engineer
 • ได้เรียนรู้ครบวงจรของ Data Science ตั้งแต่ Business understanding → Data preparation → Model → Visualisation
 • เทคโนโลยีที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นแบบ Open-Source
 • ได้ทดลองทำโปรเจคจริงใน 2 workshop
 • ได้เรียนรู้กับวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการ Implement จริง

เรียนแล้วเป็นอย่างไร

 • Upskill – Reskill ในสายงานด้าน Data ที่เป็นที่ต้องการในตลาดไอที
 • Data Engineer เป็นหน้าที่สำคัญต่อการเริ่มต้นทีม Data
 • พร้อมที่จะสอบเป็น Cerified Data Engineer ในระดับสากล

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/33LTDvb

DevOps : From Development to Deployment/Production (Interactive Online)

DevOps คือแนวคิดเพื่อช่วยให้การพัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้งาน มีคุณภาพสูงและรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยสร้างความร่วมมือกันกันระหว่าง Developer Team และ Operation Team ทั้งรูปแบบการทำงาน เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ เข้ามายกระดับความรู้ ความสามารถ และการทํางานร่วมกันของทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบไปด้วย

 • การจัดการ Version ของ Source Code และ Configuration
 • การวิเคราะห์ Source Code
 • การทดสอบแบบอัตโนมัติ
 • การ Deployment แบบอัตโนมัติ
 • การสร้าง Environment แบบอัตโนมัติ

ในคอร์ส DevOps from Development to Deployment/Production นี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยเริ่มตั้งแต่ 

 • Version Control System ด้วย Git 
 • การ deploy application แบบ Container ด้วย Docker และ Kubernetes
 • ออกแบบและสร้าง CI/CD ด้วย Jenkins 

โดย Workshop ทั้งหมดจะทําในรูปแบบของ Step-by-step รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3A4l1QL

RPA Essential from Basic to Advance (Interactive Online)

RPA (Robotic Process Automation) เป็นหนึ่งใน Technology Trend ที่กำลังถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมาก เพราะความคุ้มค่าในการ implement ระบบอัตโนมัติขึ้นมาใช้ในองค์กรทำได้รวดเร็ว ไม่ซับซ้อนหากมีการวางแผน จัดทีมงานและเข้าใจระบบ RPA เป็นอย่างดี จนทำให้หลายๆ องค์กรที่ตัดสินเร่งกระบวนการ Digital Transformation มักจะเลือกเอาระบบ RPA เป็นโครงการแรกๆ ที่ทำและประสบความสำเร็จไปอย่างมากมาย และในการก้าวสู่ปี 2022 นี้มีการนำเอา AI เข้ามาช่วยเสริมให้ RPA เป็นเทคโนโลยีที่เก่งมากขึ้นไปอีก หากองค์กรอยากจะประสบความสำเร็จในการใช้งาน Robots ควบคู่ไปกับการทำงานของพนักงานจนเป็น Digital Workforce แล้วองค์กรควรจะต้องมีการพัฒนาทีมงาน บุคลากร ผู้ดูแล Robots เพื่อให้เข้าใจการใช้เทคโนโลยี 

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทีมงาน หรือกลุ่มบุคคลที่ต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนงาน RPA ในองค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหารสายงานหรือหน่วยงานที่มีความคิดริเริ่มในการนำ RPA เข้ามาพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นักวิเคราะห์เชิงธุรกิจที่ต้องวิเคราะห์กระบวนการทำงานและออกแบบระบบงาน RPA ให้สามารถแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้อย่างตรงจุด  ผู้จัดการโครงการที่ต้องรับผิดชอบความสำเร็จของโครงการทั้งในแง่คุณภาพงานและเวลา นักพัฒนาระบบ RPA ซึ่งต้องมีความรู้และใช้ทักษะในการสร้างระบบงาน RPA จากแพลตฟอร์มของ UiPath ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม ชั้นนำที่ได้รับการพิสูจน์และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงการดูแลรักษาระบบ การรักษาความปลอดภัย การวางระบบ (Framework) ที่มีการวางสถาปัตยกรรม รองรับการใช้งานในจำนวนมากได้อีกด้วย 

สิ่งที่จะได้รับ

 • เรียนรู้เครื่องมือที่หลากหลายของ RPA ทั้ง On-Premises และ Cloud
 • เครื่องมือสำหรับเรียนรู้ และช่วยวางแผน พัฒนาระบบ RPA ในรูปแบบของ Community Edition 
 • เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ ในการทำงานของ RPA Developer, Orchestrator และอื่นๆ
 • ได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนา ดูแล และต่อยอดตั้งแต่ วางแผน – สร้าง – ดูแล – วัดผล เพื่อให้ครบกระบวนการสำหรับการใช้งานแบบยั่งยืน 
 • ได้ทดลองทำโปรเจคจริงใน 2 Workshops
 • ได้เรียนรู้กับวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการ Implement จริง

เรียนแล้วเป็นอย่างไร

 • Upskill – Reskill ในสายงานด้าน RPA ที่เป็นที่ต้องการในตลาดไอที
 • จัดลำดับความสำคัญในการเลือก การพัฒนา และการดูแลระบบ RPA ในภาพรวมได้อย่างมีแบบแผน
 • COE ในบทบาทต่างๆ เป็นที่ต้องการในตลาดไอที ไม่ว่าจะเป็น นักวิเคราะห์ระบบ ผู้ดูแล นักพัฒนา หรือหัวหน้าผู้ดูแลโครงการเป็นต้น
 • พร้อมที่จะสอบเป็น Certified RPA ในระดับสากล

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3rMpiES


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

AWS ปล่อยชิปใหม่ Trainium 2 สำหรับงาน AI และ Gravition4 ปลดล็อกจำกัดของงานแบบเดิม

สำหรับงาน re:invent ของ AWS ฝั่งของชิปที่ขาดตลาดเป็นอย่างมากก็น่าสนใจไม่น้อย ซึ่ง AWS ได้เปิดตัวเตรียมส่ง Trainium 2 ลงสนามพร้อมวัดผลกับงาน AI ที่กำลังมาแรง นอกจากนี้ยังเปิดตัว Gravition …

AWS ออก S3 Express One Zone ประสิทธิภาพดีกว่าเดิม 10 เท่า

ที่งาน re:Invent เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีการปล่อยบริการใหม่ออกมาจำนวนมา ซึ่งหนึ่งในหมวดที่น่าสนใจตัวหนึ่งก็คือ S3 Express One Zone โดยเมื่อเทียบกับ S3 แบบเดิมแล้วทาง AWS ชี้ว่าสามารถให้ประสิทธิภาพได้สูงขึ้นถึง 10 เท่า …