Breaking News

Fujitsu เปิดตัวระบบ Secure Data Exchange Network ด้วย Blockchain

เป็นอีกตัวอย่างการใช้งาน Blockchain ที่น่าสนใจ กับการประกาศเปิดตัวระบบ Secure Data Exchange Network โดยอาศัยเทคโนโลยี Distributed Ledger ของ Blockchain เข้ามาเป็นโครงสร้างของระบบ ภายใต้ชื่อ Fujitsu Virtual Private Digital Exchange Technology นั่นเอง

Credit: Fujitsu

 

ระบบ Fujitsu Virtual Private Digital Exchange Technology นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อมาแก้ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะต้องมีความแม่นยำสูงและสามารถควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ และจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังเปิดให้ข้อมูลเหล่านี้สามารถถูกนำมาแลกเปลี่ยนกันระหว่างองค์กรและบุคคลได้ ทำให้ Fujitsu ต้องพัฒนาระบบ Fujitsu Virtual Private Digital Exchange Technology ด้วยการประยุกต์ใช้งาน Blockchain อย่าง Hyperledger Fabric ขึ้นมา

คุณสมบัติของ Fujitsu Virtual Private Digital Exchange Technology มีดังต่อไปนี้

  1. มีการลงทะเบียนข้อมูล Data Attribute และ ID อ้างอิงกับพื้นที่ที่มีการจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นเอาไว้ และนำข้อมูลส่วนนี้ไปให้ผู้ใช้งานใช้อ้างอิงหรือทำการค้นหา ก่อนที่จะทำการเรียกขอข้อมูลจริงที่จะถูกส่งตามไปในรูปแบบของไฟล์ที่ทำการเข้ารหัสเอาไว้ ทำให้สามารถแบ่งปันข้อมูลได้อย่างมั่นคงปลอดภัย ควบคุมได้ว่าข้อมูลถูกส่งไปหาใครที่ไหนบ้าง
  2. บริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลสำหรับข้อมูลแต่ละชุดได้ ทำให้เจ้าของข้อมูลสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้กับใครบ้าวง
  3. จัดการกระบวนการการส่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างอัตโนมัติ โดยอาศัย Smart Contracts เข้ามาช่วยจัดการกระบวนการต่างๆ หลังจากที่เกิดการร้องขอข้อมูลใดๆ ขึ้น ตั้งแกต่การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลไปจนถึงการส่งข้อมูล

เทคโนโลยีดังกล่าวจะถูกสาธิตภายในงาน Interop Tokyo 2017 ในวันที่ 7-9 มิถุนายน 2017 นี้ และเทคโนโลยีนี้จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งของ Fujitsu Network Virtuora ภายในปีงบประมาณ 2017 ของ Fujitsu

Credit: Fujitsu

 

ที่มา: http://www.fujitsu.com/global/about/resources/news/press-releases/2017/0605-01.htmlAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Cloudflare ยกเลิกการใช้งาน reCAPTCHA เนื่องจากปัญหาด้าน Privacy และค่าใช้จ่าย

Cloudflare ได้ประกาศยกเลิกการใช้งาน reCAPTCHA ของ Google ในบริการต่างๆของตนเอง เนื่องจากปัญหาทางด้าน Privacy และค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่เกิดขึ้น

[Guest Post] Case Study : บริษัท ASIAN-PACIFIC CAN CO., LTD. เลือกใช้ Sangfor HCI เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานด้าน IT และ Productivity ในโรงงานอุตสาหกรรม

บทความนี้เราจะพาไปดูกันว่าทำไมบริษัท Asian-Pacific Can จึงเลือกใช้นวัตกรรม Software-Defined Data Center จาก Sangfor เพื่อแก้ไขปัญหาระบบ IT ภายในโรงงานอุตสาหกรรม และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของซอฟต์แวร์ Enterprise Resource …