Manufacturing Execution System (MES): หัวใจสำคัญในการควบคุมการผลิตสำหรับก้าวสู่ยุค Manufacturing 4.0

Manufacturing Execution System (MES) คืออะไร? เหมาะกับธุรกิจแบบไหน?

Manufacturing Execution System (MES) คือระบบสำหรับติดตาม, ตรวจสอบ และออกรายงานข้อมูลด้านการผลิตอย่างละเอียด โดยระบบดังกล่าวมักถูกใช้ในธุรกิจโรงงานและการผลิตเพื่อทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในสายการผลิตแบบ Real-Time และทำการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพหรือคุณภาพสูงขึ้น

โดยทั่วไปแล้วความสามารถของระบบ MES นั้นจะอ้างอิงตามกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน โดยแต่ละระบบอาจมีความสามารถที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการผลิตเฉพาะทางบางรูปแบบ หรือตอบโจทย์ข้อกฎหมายที่แตกต่างกันออกไปสำหรับการผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมที่ต้องมีการติดตามการผลิตอย่างเข้มข้น ซึ่งตัวอย่างความสามารถของระบบ MES นั้นจะครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

 • การบริหารจัดการ Product Definition เช่น Product Production Rule, Bill of Material, Bill of Resource, Process Set Point และ Recipe Data เพื่อใช้ประกอบในการเดินสายการผลิต
 • การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าในการเดินสายการผลิตจะมีทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นอยู่เพียงพอ
 • การวางกำหนดการผลิต สร้าง Work Order ทั้งหมดที่จำเป็นต่อการผลิต
 • การแจกจ่าย Manufacturing Order, Batch, Run และ Work Order 
 • การดำเนินงานตาม Manufacturing Order โดยอาจทำในส่วนนี้เองหรือทำงานร่วมกับ Process Control Systems ก็ได้เช่นกัน
 • การรวบรวมข้อมูล Production Data ซึ่งครอบคลุมถึง Process Data, Equipment Status, Material Lot Information และ Production Log
 • วิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต เช่น สถานะของ Work In Progress (WIP), Overall Equipment Effectiveness (OEE) และประเด็นอื่นๆ
 • ติดตามข้อมูลการผลิต ประวัติการผลิต ข้อมูลสินค้าในแต่ละ Lot และสถานะการทำงานของอุปกรณ์

อย่างไรก็ดี MES เองก็เป็นระบบที่สามารถใช้งานเดี่ยวๆ ได้ แต่ศักยภาพที่แท้จริงของ MES จะถูกสะท้อนออกมาก็ต่อเมื่อได้ทำงานร่วมกับระบบ ERP, CRM, HRM, SCM, PLM, PDES, WMS, LIMS, SCADA หรือระบบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน และทำให้การนำข้อมูลไปใช้งานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของการใช้งาน MES เองนั้นก็มีด้วยกันหลายประการ เช่น

 • การลดความสูญเสีย, การทำงานซ้ำ และการทำงานที่เปล่าประโยชน์ในสายการผลิตลง
 • สามารถประเมินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการผลิตได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น
 • เพิ่มความต่อเนื่องในการเดินสายการผลิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เปลี่ยนการควบคุมการผลิตสู่รูปแบบ Paperless ทำให้สามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้น
 • สามารถติดตามการทำงานในแต่ละส่วนของการผลิตได้แม่นยำขึ้น
 • ลดเวลาที่ใช้ในการหยุดสายการผลิตให้เหลือน้อยลง แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้งานเครื่องจักรได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
 • ลดปริมาณการจัดซื้อวัตถุดิบที่ไม่จำเป็นลง สามารถวางแผนการผลิตและสั่งซื้อวัตถุดิบได้เท่าที่จำเป็นมากขึ้น

ระบบ MES นี้จะเหมาะกับธุรกิจโรงงานและการผลิตที่ต้องการปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยอาศัยข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจดำเนินงานในแต่ละวันและวางแผนปรับปรุงการผลิตในระยะยาว โดยธุรกิจอาจเริ่มต้นใช้ MES เป็นระบบแรกในโรงงานก็ได้ หรือจะใช้ต่อยอดหลังจากติดตั้งระบบ ERP, SCM แล้วก็ได้เช่นกัน แต่โดยมากแล้วธุรกิจโรงงานและการผลิตมักเลือกติดตั้ง MES หลังจากที่ขึ้นระบบ ERP เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและการผสานระบบสามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนต้นทุนการทำงานที่แท้จริงได้อย่างแม่นยำ และทำการออกคำสั่งผลิตได้อย่างง่ายดาย

ปัจจุบันระบบ MES นี้มีให้เลือกใช้งานได้ทั้งในรูปแบบ Cloud และ On-Premises แต่ธุรกิจโรงงานและการผลิตจำนวนมากก็ยังคงเลือกใช้ MES ในรูปแบบ On-Premises ที่ติดตั้งในโรงงานเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงที่การผลิตจะหยุดลงหากระบบเครือข่ายมีปัญหา และสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องจักรจำนวนมากในโรงงานได้โดยมีความเสี่ยงจากการถูกโจมตีจากภายนอกน้อยลง ในขณะที่หลายโรงงานเองก็เริ่มพิจารณาการใช้ Cloud เพื่อจัดการสายการผลิตในโรงงานหลายๆ แห่งได้จากศูนย์กลาง และนำศักยภาพของ AI, Machine Learning รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ บน Cloud มาผสานใช้งานร่วมกันได้

ArgoMES: บริหารจัดการการผลิตได้ครบวงจรอย่างง่ายดาย

ArgoMES เป็นโซลูชันระบบ MES จาก Argo ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจโรงงานและการผลิตชั้นนำ ที่รองรับการติดตั้งใช้งานในรูปแบบ On-Premises และ Cloud ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับระบบ ERP และ SCADA/PLC สำหรับควบคุมการผลิตและบริหารจัดการธุรกิจโรงงานได้อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับโซลูชันอื่นๆของ Argo เองหรือโซลูชันจากผู้ผลิตรายอื่นก็ตาม

ความสามารถของ ArgoMES จะแบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่หลักๆ ด้วยกัน ได้แก่

1. Shop Floor Control (SFC) ควบคุมกระบวนการผลิต

การบริหารจัดการสายการผลิต โดยครอบคลุมการจัดการ Work Station, การจัดการ BOM, การจัดการ Routing, การจัดการ MO, การออก Run Card สำหรับใช้ในการสื่อสารทำงานในสายการผลิต, การตรวจสอบและจัดการ WIP, การค้นหาประวัติและข้อมูลการผลิต, การประมวลผลการผลิต และการจัดตารางงานของผู้ที่เกี่ยวข้องในสายการผลิตทั้งหมด

2. Equipment Management System (EMS) บริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องจักรการผลิต

การบริหารจัดการดูแลและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร โดยมีระบบสำหรับการสั่งงานและติดตามการซ่อมแซมเครื่องจักร, การจัดการส่วนประกอบของเครื่องจักร, การติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร, การวัดคุณภาพเครื่องจักร และการวิเคราะห์ค่า OEE

3. Quality Control Management (QC) บริหารจัดการและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

การบริหารจัดการงานควบคุมคุณภาพ รองรับทั้งการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ, กระบวนการ และผลิตภัณฑ์ พร้อม Workflow สำหรับติดตามงานด้านการควบคุมคุณภาพที่เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของการผลิต

4. Statistical Process Control (SPC) วิเคราะห์แสดงผลสถิติด้านการผลิตและการควบคุม

ระบบ Business Intelligence (BI) ที่ทำการรวบรวม, ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตทั้งหมดเพื่อนำมาแสดงผลและใช้ประกอบการตัดสินใจในการผลิตและการปรับปรุงกระบวนการการผลิตได้อย่างครบวงจร

การใช้ ArgoMES จะทำให้ทุกการผลิตนั้นสามารถรับคำสั่งจากระบบ ERP หรือ MRP และเชื่อมต่อข้อมูลได้อย่างครบถ้วน เพื่อนำมาใช้ควบคุมกระบวนการการผลิตตาม Workflow ที่กำหนดและมีเอกสาร Run Card สำหรับนำไปใช้ในแต่ละ Work Station ในสายการผลิต รวมถึงมีกระบวนการในการควบคุมคุณภาพที่ชัดเจน และมีการจัดเก็บข้อมูลการผลิต, เครื่องจักร และการตรวจสอบคุณภาพอย่างครบถ้วนสำหรับใช้ในการติดตาม WIP ได้ในแบบ Real-Time และนำไปวิเคราะห์ในระบบ BI ได้อีกด้วย

จุดเด่นที่น่าสนใจของ ArgoMES คือความสามารถในการปรับแต่งระบบให้รองรับการบริหารจัดการการผลิตสินค้าได้หลายรูปแบบ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้หลากหลายอุตสาหกรรม และระบบเดียวก็สามารถรองรับการควบคุมการผลิตสำหรับสินค้าได้หลายชนิดอย่างยืดหยุ่น

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ArgoMES สามารถศึกษาข้อมูลได้ทันทีที่ https://aresth.co.th/products/argo-extra/argomes

สนใจระบบ MES ติดต่อทีมงาน Ares ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชันระบบ MES สำหรับนำไปใช้ควบคุมสายการผลิต สามารถติดต่อทีมงาน Ares ประจำประเทศไทยได้ทันทีที่โทร 02-6863000 ต่อ 3042 หรือ 0874987868 และอีเมล์ support@aresth.co.th หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Ares ได้ที่ https://aresth.co.th/ 

ข้อมูลอ้างอิง


Check Also

Data Quality Governance สำคัญอย่างไร? ทำไมธุรกิจองค์กรที่มีกลยุทธ์ด้าน Data และ AI จึงต้องใส่ใจประเด็นนี้?

ทุกวันนี้เหล่าผู้นำฝ่ายวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลในธุรกิจองค์กรนั้นต่างให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ด้าน Cloud, AI Analytics, Digital Customer Experience และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งส่งผลให้หลายองค์กรนั้นต้องกลับมาให้ความสำคัญกับประเด็นด้านคุณภาพของข้อมูลหรือการทำ Data Quality Governance ตามไปด้วย เพื่อเป็นการวางรากฐานสำคัญให้โครงการด้าน …

Samsung Knox Suite :โซลูชันสำหรับความปลอดภัย และความคล่องตัวการจัดการอุปกรณ์ Smartphone และ Tablet ขององค์กร ตอบโจทย์ Enterprise Mobility แบบ All-in-One

การใช้ Smartphone หรือ Tablet ในภาคธุรกิจองค์กรนั้นกลายเป็นภาพที่พบเห็นได้ทั่วไปแล้ว ด้วยคุณสมบัติของอุปกรณ์เหล่านี้ที่ตอบโจทย์เฉพาะทางได้ดียิ่งกว่า PC ในงานที่ต้องมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา, การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ อย่างทันท่วงที ไปจนถึงการใช้ความสามารถของอุปกรณ์เหล่านี้อย่างเช่นกล้องหรือเซ็นเซอร์ต่างๆ ทำให้เกิดการประยุกต์ใช้งานในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นคมนาคมขนส่ง, โรงงาน, การแพทย์, …