Tag Archives: manufacturing execution system

Manufacturing Execution System (MES): หัวใจสำคัญในการควบคุมการผลิตสำหรับก้าวสู่ยุค Manufacturing 4.0

Manufacturing Execution System (MES) คืออะไร? เหมาะกับธุรกิจแบบไหน? Manufacturing Execution System (MES) คือระบบสำหรับติดตาม, ตรวจสอบ และออกรายงานข้อมูลด้านการผลิตอย่างละเอียด โดยระบบดังกล่าวมักถูกใช้ในธุรกิจโรงงานและการผลิตเพื่อทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในสายการผลิตแบบ Real-Time และทำการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพหรือคุณภาพสูงขึ้น

Read More »

Sponsored Webinar: เพิ่มผลผลิตโดยไม่เพิ่มเครื่องจักรด้วย Manufacturing Execution System (MES) โดย Epicor

TechTalkThai ร่วมกับ Epicor ขอเรียนเชิญเหล่าวิศวกรและฝ่าย IT ในธุรกิจด้านการผลิตและโรงงาน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “เพิ่มผลผลิตโดยไม่เพิ่มเครื่องจักรด้วย Manufacturing Execution System (MES) โดย Epicor” เพื่อรู้จักกับเทคโนโลยี MES ที่จะมาเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนสายการผลิตในปัจจุบันให้กลายเป็น Manufacturing 4.0 ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 เวลา 14.00 – 15.30 โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Read More »