CDIC 2023

Alteryx Auto Insights แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติสำหรับทุกคนในองค์กร สร้างธุรกิจ Data-driven อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์กรทั่วโลกตระหนักเป็นอย่างดีแล้วว่าข้อมูลเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการดำเนินธุรกิจของทุกอุตสาหกรรม จากเดิมที่มุ่งเน้นไปยังการนำข้อมูลมาใช้ในการดำเนินการ หลายองค์กรในปัจจุบันให้ความสำคัญมากขึ้นกับการใช้ข้อมูลให้ได้อย่างเต็มที่ในทุกภาคส่วนของธุรกิจ จะทำอย่างไรให้สมาชิกภายในองค์กรสามารถใช้ข้อมูลในการทำงานได้โดยสะดวกและถูกต้องแม้ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ จะทำอย่างไรให้องค์กรสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที นำไปสู่ผลลัพธ์และการเติบโตของธุรกิจ  โซลูชัน Alteryx Auto Insights ที่เราจะมาแนะนำในบทความต่อไปนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบความท้าทายเหล่านี้โดยเฉพาะ

โจทย์ของธุรกิจในวันนี้ คือการหา Insights ที่รวดเร็ว แม่นยำ ใครก็ทำได้ และเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

ธุรกิจจำนวนมากในปัจจุบันล้วนแต่มีข้อมูลที่พร้อมใช้งานในองค์กรอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม การสร้างประโยชน์จากข้อมูลอย่างเต็มที่นั้นยังคงเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายส่วน โดยทั่วไป ปัญหาของการนำข้อมูลมาใช้นั้นไม่ใช่เพราะธุรกิจมีข้อมูลน้อยเกินไป แต่เกิดเพราะธุรกิจมีข้อมูลอยู่มาก แต่กลับนำมาใช้ไม่ได้เต็มที่และรวดเร็วเท่าที่ควรด้วยปัจจัยหลายอย่าง

  • ธุรกิจมีความพร้อมไม่มากพอสำหรับการเปิดให้สมาชิกในองค์กรใช้งานข้อมูลอย่างอิสระ ไม่มีเครื่องมือที่ช่วยให้การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นเรื่องง่ายและเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของทุกแผนก
  • บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลขาดแคลน ไม่สามารถรองรับความต้องการจากทุกฝ่ายงานได้ ส่งผลให้พลาดโอกาสในการวิเคราะห์เชิงลึกและการนำเทคนิคขั้นสูงมาใช้ในการประมวลผลข้อมูล และพลาดโอกาสที่จะสร้าง Insights เชิงลึกที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจมากกว่า
  • สมาชิกในองค์กรไม่ทราบถึงประโยชน์ของการใช้ข้อมูลอย่างถ่องแท้ หรือทราบแต่เพราะการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเรื่องยากและใช้เวลานาน การนำข้อมูลมาใช้ในการทำงานจึงเป็นขั้นตอนที่ถูกมองว่าเสียแรงและเวลาโดยไม่คุ้มค่า การใช้ข้อมูลจึงไม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงาน
  • เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้อยู่ในองค์กรไม่เหมาะกับการดำเนินการของแต่ละฝ่ายงาน ไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ
  • สมาชิกในองค์กรไม่มีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลมากพอที่จะเชื่อในผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่สามารถอธิบายถึงสาเหตุ ความผิดปกติ หรือเล็งเห็นถึงเหตุการณ์ที่น่าสนใจในชุดข้อมูลที่มีอยู่ ทำให้ Action ที่ตามมาไม่ดีเท่าที่ควร

ปัญหาข้างต้นนี้ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะสำหรับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง และมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันหลายส่วนซึ่งส่งผลให้วัฒนธรรมการใช้ข้อมูลไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงภายในองค์กร ในโลกของธุรกิจที่การใช้ข้อมูลเป็นแนวทางปฏิบัติที่เริ่มมีกันอย่างแพร่หลาย การเติบโตของธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันนั้นได้รับผลกระทบจากความท้าทายเหล่านี้โดยตรง 

จากเดิมที่ธุรกิจเข้าใจกันว่าใครใช้ข้อมูลได้มากกว่าย่อมได้เปรียบ แต่ในวันนี้ ปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จคือความสามารถในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Alteryx Auto Insights ระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ทำความเข้าใจกับข้อมูลที่มีอยู่ในมืออย่างเต็มประสิทธิภาพ

เพื่อตอบสนองกับความท้าทายด้านข้อมูลของธุรกิจในปัจจุบัน Alteryx ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันข้อมูลระดับโลกจึงได้พัฒนาโซลูชัน Alteryx Auto Insights แพลตฟอร์มที่จะช่วยให้ทุกคนภายในองค์กรสามารถวิเคราะห์ ทำความเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่องค์กรมีอยู่อย่างแท้จริง Auto Insights เป็นแอปพลิเคชันแบบ Web-based ที่จะวิเคราะห์และสร้าง Dashboard จากข้อมูลที่มีขึ้นให้โดยอัตโนมัติ โดยมาพร้อมกับคำอธิบาย และเกร็ดต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเข้าไปดูถึงรายละเอียดและที่มาของบทวิเคราะห์ได้

Alteryx Auto Insights แบ่งการใช้งานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

Discover

หน้าแรกของแพลตฟอร์ม Alteryx Auto Insights จะแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่น่าสนใจจากชุดข้อมูลที่เชื่อมต่ออยู่ รวมไปถึงตัวแปรต่างๆหรือ Mearues ที่แพลตฟอร์ม Auto Insights ได้นำขึ้นมาแสดงผลให้ตามความเหมาะสม โดยจะสรุปให้ผู้ใช้เห็นง่ายๆผ่านกราฟและคำอธิบายสั้นๆโดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้สามารถคลิกเข้าไปชมรายละเอียดของข้อมูล สาเหตุของการเพิ่มขึ้น ลดลง หรือปัญหาที่ทำให้ค่ามาตรวัดต่างๆเปลี่ยนแปลงไป และความผิดแผกของข้อมูลจากแนวโน้มที่คาดการณ์ไว้ในระยะยาว หรือที่เรียกกันว่า Outliers นั่นเอง

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนชุดข้อมูลใหม่ที่เชื่อมต่อกับ Alteryx Auto Insights ได้ในไม่กี่คลิก และเมื่อเปลี่ยนชุดข้อมูลระบบก็จะทำการประมวลผล Insights ของข้อมูลชุดใหม่ให้เห็นโดยอัตโนมัติ

Missions

ในแถบ Missions ผู้ใช้สามารถสร้าง Mission ใหม่เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูลในส่วนที่พวกเขาสนใจเป็นพิเศษได้ เช่น ผู้จัดการฝ่ายขายอาจสนใจข้อมูลของยอดขายโดยเฉพาะ ก็สามารถสร้าง Mission สำหรับทีมขาย และสร้าง Dashboard ที่เจาะลึกไปยังการขายในแต่ละพื้นที่ แต่ละอุตสาหกรรม ด้วยเครื่องมือ Filter ที่ Alteryx Auto Insights มี แน่นอนว่าทุกอย่างจะถูกประมวลผล วิเคราะห์ และแสดงผลออกมาเป็นแผนภาพโดยอัตโนมัติ รวมไปถึงคำอธิบายการวิเคราะห์ จุดที่น่าสนใจ และการชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด

การสร้าง Mission นั้นจะช่วยให้พนักงานในแผนกต่างๆสามารถมี Dashboard ข้อมูลแยกกันได้โดยสะดวกและรวดเร็ว เน้นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของตัวเองและใช้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่ จากการวิเคราะห์ทางสถิติและ AI ภายในแพลตฟอร์ม

Search

หน้า Search นั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถตั้งคำถามที่ดีกับชุดข้อมูลได้ โดยในหน้านี้จะแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น จุดใดในข้อมูลที่มีความเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุด ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สิ่งใหม่ๆสิ่งใดที่เกิดขึ้นและน่าจับตามอง เมื่อผู้ใช้มองเห็นไอเดียเหล่านี้ ก็จะสามารถเห็นภาพได้ว่าควรนำข้อมูลไปใช้ในส่วนใด ควรวิเคราะห์ลงลึกกับข้อมูลไหน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีต่อธุรกิจในที่สุด

รู้ทันทุกความเคลื่อนไหวของข้อมูลด้วยการแชร์และแจ้งเตือน

นอกจากเข้ามาใช้งานในแพลตฟอร์ม Alteryx Auto Insights โดยตรงแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถแบ่งปันแดชบอร์ดและข้อมูลที่น่าสนใจด้วยการแชร์ลิงก์ให้เพื่อนร่วมงานเขามาดูข้อมูลได้ อีกทั้งยังสามารถตั้งค่า Subscribe การแจ้งเตือนความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลหรือสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปยังอีเมลโดยตรง ทั้งการแจ้งเตือนรายวัน รายสัปดาห์ หรืออื่นๆ ช่วยให้ Insights ถูกส่งตรงไปยังผู้ทำงานและสามารถหยิบจับมันขึ้นมาใช้ในการดำเนินการได้ทันที

เชื่อมต่อกับ Alteryx Auto Insights ได้ง่ายๆ ผ่าน Alteryx Designer และฐานข้อมูลอื่นๆ

สำหรับท่านใดที่ใช้งาน Alteryx Designer ในการจัดการและทำความสะอาดข้อมูลอยู่แล้ว การเริ่มใช้งาน Alteryx Auto Insights ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย เพียงเพิ่ม Component ของ Auto Insights ลงไปใน Workflow เท่านั้น เมื่อกดเริ่มการทำงาน ระบบก็จะทำการอัพโหลดข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์ และสามารถคลิกลิงก์เพื่อเริ่มดูการวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันที

หรือหากไม่ได้ใช้งาน Alteryx Designer ก็สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มโดยตรงผ่าน Connector ได้ทันที ในปัจจุบัน Auto Insights รองรับการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลที่รองรับ ODBC ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น MySQL, Postgres, Oracle SQL และอื่นๆ รวมไปถึงไฟล์ Spreadsheet อย่าง Excel และ CSV ด้วย

สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับ Alteryx Auto Insights เพิ่มเติม ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Unlock Insights, Automate Your Data เลย

พูดมาถึงตรงนี้เชื่อว่าผู้อ่านหลายท่านคงจะสนใจการทำงานของแพลตฟอร์ม Auto Insights กันมากขึ้น หากท่านใดที่ต้องการเรียนรู้ถึงตัวแพลตฟอร์มนี้และการประยุกต์ใช้ในงานต่างๆโดยละเอียด  และสอบถามพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจาก Sift Analytics Group และ Alteryx โดยตรง ก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Unlock Insight, Automate Your Data ที่จะจัดขึ้น ณ โรงแรม  Swissôtel Bangkok Ratchada ในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ผ่านเว็บไซต์ http://alteryx.sift-ag.com/auto-insight-thailand

โดยภายในงาน ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลและ Automation มาผลิกโฉมธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวยิ่งขึ้น ด้วยแพลตฟอร์มจาก Alteryx ทั้ง Alteryx APA Platform, Alteryx Auto Inisights และ Alteryx Machine Learning พร้อมรับชมสาธิตการใช้งานจริงของแพลตฟอร์มเหล่านี้ด้วย

ในส่วนของหัวข้อการพูดคุยในวันงาน จะมีรายละเอียดดังนี้

  • Transform your business with Analytic Process Automation เรียนรู้การนำเทคโนโลยี Robotic Process Automation จากแพลตฟอร์ม Alteryx APA เข้ามาแบ่งเบาภาระงานในองค์กร ช่วยให้กระบวนการทำงานรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • Unlock the hidden insight in your data by Alteryx Auto Insights แนะนำการทำงานของแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ ที่จะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเรื่องง่าย ใครในองค์กรก็สามารถทำได้ ค้นพบ Insights ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว นำไปพัฒนาธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
  • Find out the relationship in your data with Alteryx Machine Learning สาธิตการใช้เทคโนโลยี Machine Learning เข้ามาใช้เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการทำงานและการให้บริการของธุรกิจอย่างเจาะลึก
  • สาธิตการใช้งานของแพลตฟอร์ม Alteryx Auto Insight เพื่อให้ทุกท่านสามารถเห็นภาพการใช้งานจริงและความสามารถของแพลตฟอร์มในการต่อยอดกระบวนการดำเนินการด้านต่างๆ

สร้างวัฒนธรรม Data-driven ด้วยแพลตฟอร์มข้อมูลที่ทุกคนใช้งานได้

แนวโน้มของการทำงานในยุคปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ คือการทำงานที่ซับซ้อนและหลากหลายขึ้นกว่าเก่า รูปแบบของการทำงานและความต้องการของโลกธุรกิจนั้นกระตุ้นให้ธุรกิจต้องมองหาเครื่องมือที่จะช่วยให้พนักงานในองค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้เทคโนโลยีมาช่วยผ่อนแรง ลดระยะเวลา และสร้างผลลัพธ์ได้อย่างตรงจุด ตอบสนองความต้องการและสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

แพลตฟอร์ม Alteryx Auto Insights คือเครื่องมือ Self-service หนึ่งที่ทำให้เรามองเห็นถึงภาพของอนาคตที่ทุกคนในองค์กรสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มี Insights เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในทุกๆวัน และสร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้เต็มประสิทธิภาพจากข้อมูลที่มี เพราะข้อมูลนั้นไม่ใช่เพียงความรับผิดชอบของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือนักวิเคราะห์ แต่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในทุกตำแหน่ง ทุกส่วนงานภายในธุรกิจนั่นเอง 

หากท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Alteryx Auto Insights สามารถติดต่อทีมงาน Sift Analytics Group ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการโซลูชัน Alteryx และสร้างวัฒนธรรมข้อมูลภายในองค์กรในอุตสาหกรรมต่างๆได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้

Sift Analytics Group
โทร. 02-645-2544 
อีเมล sift-th@sift-ag.com 
Line: @siftthailand


Check Also

Microsoft แพตช์แก้ไขช่องโหว่เร่งด่วน 2 รายการให้ Edge, Teams และ Skype

Microsoft ได้แก้ไขช่องโหว่ Heap Buffer Overflow 2 รายการอย่างเร่งด่วนในไลบรารีที่ผลิตภัณฑ์ของตนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีรายงานพบว่าช่องโหว่ได้ถูกนำไปใช้โจมตีจริงแล้ว

NSA จัดตั้งศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยของ AI

สหรัฐฯได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของตนเพิ่มอีกหนึ่งขั้น สืบเนื่องจากความสำคัญของ AI โดยหน่วยงานความมั่นคงของชาติ(NSA) ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ที่ติดตาม เฝ้าระวัง ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องจากการนำ AI เข้ามาใช้ในหน่วยงานต่างๆ รวมถึงเอกชนที่สำคัญ