Breaking News

รัฐบาลสหรัฐฯ ออกแนวทางปฏิบัติ (Best Practices) สำหรับควบคุมการใช้ Drone

กรมควบคุมดูแลการโทรคมนาคมและข้อมูลการสื่อสารแห่งชาติ (The National Telecommunication and Information Administration: NTIA) กระทรวงพาณิชย์ สหรัฐฯ ประกาศออกคู่มือแนวทางปฏิบัติ (Best Practice Guideline) สำหรับองค์กรต่างๆ บุคคลทั่วไป และสื่อสารมวลชน เพื่อการใช้ Drone และ UAS (Unmanned Aircraft Systems) อย่างถูกต้อง หลังจากพูดคุยตกลงกันมานานนับปี

ttt_drone_1
Credit: ShutterStock

ตัวอย่างในคู่มือแนวทางปฏิบัติดังกล่าว เช่น ไม่สามารถใช้ Drone ในการตรวจสอบว่าพนักงานในองค์กรป่วยจริงหรือไม่ หรือแอบถ่ายรูปเพื่อนบ้าน เว้นแต่ว่าจะเป็นสื่อและมีข้อจำกัดการถ่ายรูปจากทางท้องฟ้าเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คู่มือแนวทางปฏิบัตินี้ไม่ได้เป็นข้อบังคับหรือมีผลผูกพันทางกฏหมาย แต่แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลสหรัฐฯ เริ่มใส่ใจในเรื่องผลกระทบต่อตัวบุคคลและธุรกิจจากการใช้ Drone แล้ว

คู่มือแนวทางปฏิบัตินี้แบ่งการใช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ บริษัท บุคคลทั่วไป และสื่อสารมวลชน

  • สำหรับการใช้งานของบริษัทนั้น บริษัทจำเป็นต้องแจ้งบุคคลล่วงหน้าในกรณีที่ตั้งใจจะปล่อย Drone บินไปยังจุดที่บุคคลคนนั้นอยู่ โดยระบุเวลา ข้อมูลที่ต้องการจะเก็บ และวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล ซึ่งต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกฏหมายให้แน่ชัด เช่น มีการเบลอหน้าของผู้ที่ถูกถ่ายรูป เป็นต้น
    อย่างไรก็ตาม การกระทำบางอย่างก็ไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการจ้างงาน เกี่ยวกับเครดิต และเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์ หรือกล่าวโดยสรุปคือ ห้ามสอดส่องพนักงานในบริษัทของตน
  • คู่มือแนวทางการใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไปค่อนข้างตรงตามสามัญสำนึก เช่น ถ้าเป็นไปได้ ให้แจ้งคนที่คุณต้องการถ่ายภาพหรืออัดวิดีโอก่อนที่จะลงมือทำ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ไม่ใช้ Drone บินไปยังพื้นที่ส่วนบุคคล และเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้ควรคำนึงถึงเรื่อง Privacy และควรลบข้อมูลทิ้งทันทีเมื่อถูกร้องขอ หรืออธิบายง่ายๆ คือ ควรเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
  • ส่วนการใช้งานสำหรับสื่อสารมวลชนนั้น ไม่ได้มีการออกกฏมาชัดเจน แต่ระบุว่าให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อ และมาตรฐานของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ รวมไปถึงไม่เพิกเฉยต่อกฏหมาย

อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายให้ความเห็นว่า คู่มือฉบับนี้ค่อนข้างตรงข้ามกับกฏที่ออกมาโดย Federal Aviation Authotity (FAA) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความชัดเจนที่ NTIA กำกวมกว่า หรือบทลงโทษที่ FAA จะเน้นการปรับแต่ NTIA จะเน้นให้คำแนะนำแจ้งเตือน รวมไปถึงการออกแบบแนวทางที่ NTIA จะเน้นยึดหลักตามความจริง ในขณะที่ FAA ค่อนข้างปฏิบัติตามได้ยาก เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถดูแนวทางปฏิบัติฉบับเต็มได้ที่: https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/voluntary_best_practices_for_uas_privacy_transparency_and_accountability_0.pdf

ที่มา: http://www.theregister.co.uk/2016/05/20/us_government_publishes_drone_best_practices/About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

HPE เชิญร่วมงาน Cybersecurity Crime on Data Center on the New Normal 25 ส.ค. 2020 นี้

Hewlett Packard Enterprise ร่วมกับ Intel Micro Electronic (Thailand) ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน Cybersecurity Crime on Data Center: on …

Forcepoint Webinar: ปกป้องระบบ Cloud ด้วยเทคโนโลยี Remote Browser Isolation

Forcepoint ขอเชิญเหล่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT Security เข้าฟังบรรยาย Forcepoint Webinar เรื่อง “ปกป้องระบบ Cloud ด้วยเทคโนโลยี Remote Browser Isolation” พร้อมเรียนรู้วิธีป้องกันผู้บริหารและข้อมูลสำคัญขององค์กรจากการโจมตีแบบ Phishing/Social Engineering ที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นมากในช่วงนี้ โดยจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020 เวลา 10:30 น. ผ่านทาง Live Webinar