รัฐบาลสหรัฐฯ ออกแนวทางปฏิบัติ (Best Practices) สำหรับควบคุมการใช้ Drone

กรมควบคุมดูแลการโทรคมนาคมและข้อมูลการสื่อสารแห่งชาติ (The National Telecommunication and Information Administration: NTIA) กระทรวงพาณิชย์ สหรัฐฯ ประกาศออกคู่มือแนวทางปฏิบัติ (Best Practice Guideline) สำหรับองค์กรต่างๆ บุคคลทั่วไป และสื่อสารมวลชน เพื่อการใช้ Drone และ UAS (Unmanned Aircraft Systems) อย่างถูกต้อง หลังจากพูดคุยตกลงกันมานานนับปี

ttt_drone_1
Credit: ShutterStock

ตัวอย่างในคู่มือแนวทางปฏิบัติดังกล่าว เช่น ไม่สามารถใช้ Drone ในการตรวจสอบว่าพนักงานในองค์กรป่วยจริงหรือไม่ หรือแอบถ่ายรูปเพื่อนบ้าน เว้นแต่ว่าจะเป็นสื่อและมีข้อจำกัดการถ่ายรูปจากทางท้องฟ้าเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คู่มือแนวทางปฏิบัตินี้ไม่ได้เป็นข้อบังคับหรือมีผลผูกพันทางกฏหมาย แต่แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลสหรัฐฯ เริ่มใส่ใจในเรื่องผลกระทบต่อตัวบุคคลและธุรกิจจากการใช้ Drone แล้ว

คู่มือแนวทางปฏิบัตินี้แบ่งการใช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ บริษัท บุคคลทั่วไป และสื่อสารมวลชน

  • สำหรับการใช้งานของบริษัทนั้น บริษัทจำเป็นต้องแจ้งบุคคลล่วงหน้าในกรณีที่ตั้งใจจะปล่อย Drone บินไปยังจุดที่บุคคลคนนั้นอยู่ โดยระบุเวลา ข้อมูลที่ต้องการจะเก็บ และวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล ซึ่งต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกฏหมายให้แน่ชัด เช่น มีการเบลอหน้าของผู้ที่ถูกถ่ายรูป เป็นต้น
    อย่างไรก็ตาม การกระทำบางอย่างก็ไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการจ้างงาน เกี่ยวกับเครดิต และเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์ หรือกล่าวโดยสรุปคือ ห้ามสอดส่องพนักงานในบริษัทของตน
  • คู่มือแนวทางการใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไปค่อนข้างตรงตามสามัญสำนึก เช่น ถ้าเป็นไปได้ ให้แจ้งคนที่คุณต้องการถ่ายภาพหรืออัดวิดีโอก่อนที่จะลงมือทำ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ไม่ใช้ Drone บินไปยังพื้นที่ส่วนบุคคล และเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้ควรคำนึงถึงเรื่อง Privacy และควรลบข้อมูลทิ้งทันทีเมื่อถูกร้องขอ หรืออธิบายง่ายๆ คือ ควรเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
  • ส่วนการใช้งานสำหรับสื่อสารมวลชนนั้น ไม่ได้มีการออกกฏมาชัดเจน แต่ระบุว่าให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อ และมาตรฐานของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ รวมไปถึงไม่เพิกเฉยต่อกฏหมาย

อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายให้ความเห็นว่า คู่มือฉบับนี้ค่อนข้างตรงข้ามกับกฏที่ออกมาโดย Federal Aviation Authotity (FAA) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความชัดเจนที่ NTIA กำกวมกว่า หรือบทลงโทษที่ FAA จะเน้นการปรับแต่ NTIA จะเน้นให้คำแนะนำแจ้งเตือน รวมไปถึงการออกแบบแนวทางที่ NTIA จะเน้นยึดหลักตามความจริง ในขณะที่ FAA ค่อนข้างปฏิบัติตามได้ยาก เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถดูแนวทางปฏิบัติฉบับเต็มได้ที่: https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/voluntary_best_practices_for_uas_privacy_transparency_and_accountability_0.pdf

ที่มา: http://www.theregister.co.uk/2016/05/20/us_government_publishes_drone_best_practices/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

4 ตัวอย่างการใช้งาน VMware NSX อย่างได้ผลในธุรกิจองค์กรไทย จากประสบการณ์ของ SiS

SiS ในฐานะของตัวแทนจำหน่าย VMware รายใหญ่ในประเทศไทย ก็ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยว่ามี Scenario ใดบ้างที่ธุรกิจองค์กรไทยพิจารณาใช้งาน VMware NSX และได้ผลลัพธ์อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางให้ธุรกิจองค์กรต่างๆ ได้นำไปประยุกต์ใช้งานตามความเหมาะสมด้วยกันถึง 4 ตัวอย่างเลยทีเดียว

[Guest Post] VMware HCI – ทางเลือกที่ง่ายสำหรับยุค Infrastructure Modernization

VMware Hyperconverged Infrastructure เป็นอีกตัวเลือกที่ง่ายสำหรับการปรับระบบ Infra ของลูกค้าให้ทันสมัยได้ตามต้องการ สามารถพัฒนาจาก Virtualization เดิมที่ใช้อยู่ในองค์กร ให้เป็น Core HCI และ Full Stack …