Breaking News

SIPA จับมือ ม.พะเยา และไอบีเอ็ม พัฒนาแอพลิเคชั่นนำร่อง “Smart Tourism Phayao” ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น พร้อมเล็งต่อยอดทุกจังหวัดภาคเหนือ [Official News]

ibm_logo

กรุงเทพฯ – วันที่ 24 ธันวาคม 2557: สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการย่อยการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Smart Tourism Phayao” กับมหาวิทยาลัยพะเยา อันเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทั้งด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืน

SIPA-UP-IBM_SmartTourismPhayao_24Dec2014

นางสุวิมล เทวะศิลชัยกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กล่าวว่า “ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ SIPA จะให้การสนับสนุนผ่านโครงการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ Start Up โครงการมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ และโครงการสร้างมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ SIPA นอกจากนี้ยังจะช่วยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและรายใหม่ให้เข้าร่วมพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่”

ความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ยังจะนำสู่การต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญไปยังนักศึกษา อันจะเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนบนฐานแห่งการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนจะทำหน้าที่ให้การฝึกอบรมและปฏิบัติงานภาคสนาม ให้คำปรึกษา รวมถึงแนะแนวทางเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพในอนาคตแก่นักศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา

Smart Tourism Phayao เป็นแอพพลิเคชั่นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ใช้งานในการวางแผนการท่องเที่ยวด้วยตัวเองจากข้อมูลการท่องเที่ยวที่ได้มีการเชื่อมโยงเป็นฐานข้อมูลเดียวกันกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ทำให้สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะพร้อมให้บริการได้ในเดือนมกราคม 2558

แอพพลิเคชั่น Smart Tourism Phayao พัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มบลูมิกซ์ (Bluemix) ของไอบีเอ็ม ซึ่งเป็นบริการเกี่ยวกับการพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์มคลาวด์ (Platform as a Service: PaaS) แบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมไปจนถึงการนำแอพไปใช้จริง โดยนางเจษฎา ไกรสิงขร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซอฟต์แวร์ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย กล่าวว่า “บลูมิกซ์เป็นมาตรฐานเปิด (open standard) ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเชื่อมต่อองค์ประกอบต่างๆ ของแอพพลิเคชั่นเข้าด้วยกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายบนคลาวด์ ไม่ว่าจะใช้ภาษาใดในการเขียนโปรแกรม เอื้อให้นักพัฒนาสามารถทำงานกับระบบจัดการเบื้องหลังขององค์กรพร้อมไปกับการเชื่อมโยงเว็บแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาและโซเชียลได้อย่างคล่องตัว โดยนักพัฒนาสามารถเลือกใช้โซลูชั่นด้านอนาไลติกส์ โซเชียล และโมบายล์ รวมถึงโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ จากไอบีเอ็ม อาทิ การท่องเที่ยว การเงิน หรือค้าปลีก ที่มีให้เลือกใช้มากมายในรูปแบบบริการบนบลูมิกซ์ สามารถเลือกทำงานกับเทคโนโลยีที่คุ้นเคยทั้งของไอบีเอ็มและบริษัทอื่นๆ พร้อมปรับเพิ่มหรือลดขนาดการใช้ได้อย่างยืดหยุ่น ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีข้อจำกัดด้านต้นทุน”

การร่วมมือในครั้งนี้ยังเป็นผลลัพธ์ของการประสานความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา หอการค้าจังหวัดพะเยา สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา รวมทั้งภาคการศึกษา ส่วนราชการ และภาคเอกชนของจังหวัดพะเยา โดยการนำของ SIPA ซึ่งถือเป็นต้นแบบของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ทั้งยังจะเป็นต้นแบบของการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีการติดต่อสื่อสาร การอุปโภคบริโภค การใช้สอย การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การคมนาคมขนส่ง ที่มีกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่จังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือต่อไปในอนาคต


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] กรณีศึกษาของ Heel บริษัทผู้ผลิตยา ใช้ระบบ CRM และปรับปรุงประสิทธิภาพของข้อมูลด้วย Tibero Database ของ TmaxSoft

บริษัท Heel เป็นหนึ่งในผู้ผลิตยารักษาโรคระดับแนวหน้าของโลก ด้วยยอดขายหลายร้อยล้านยูโร บริษัท Heel ผลิตแทบทุกผลิตภัณฑ์ในประเทศเยอรมนีโดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการผลิตที่ทันสมัยที่สุด มีความมุ่งมั่นที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่องโดยขึ้นอยู่กับพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการ ผู้คน และเทคโนโลยี

สรุป 10 ฟีเจอร์เด่นของ Mist Wi-Fi ภายในงาน Grand Opening, Mist A.I. Wi-Fi by Juniper Networks

หลังจากที่ Juniper Networks ผู้นำด้านนวัตกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย ประกาศเปิดให้บริการ Mist Wi-Fi ระบบเครือข่ายไร้สายอัจฉริยะที่ผสานเทคโนโลยี AI อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ล่าสุด Juniper Networks ได้จัดงาน Grand …