ADPT

ม.รังสิต เปิดรับสมัคร ป.โท หลักสูตร Cybersecurity Management พร้อมทุนสนับสนุนการวิจัย สอบ Certificate และสิทธิพิเศษอีกมากมาย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยหลักสูตรเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ ACIS Professional Center บริษัทชั้นนำในการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ นำโดยอาจารย์ปริญญา หอมอเนก และวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ร่วมกันร่างหลักสูตรให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน โดยพิจารณาร่วมกันถึงสิ่งที่บุคลากรด้านนี้จะต้องเรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติงานเพื่อบริหารจัดการให้องค์กรมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพราะสิ่งสำคัญของการเปิดหลักสูตรคือ ความต้องการที่จะผลิตบัณฑิตให้ได้วิชาความรู้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ (Knowledge) จากคณาจารย์ผู้สอน และชำนาญด้านทักษะ (Skill) ซึ่งได้จากผู้เชี่ยวชาญภาคอุตสาหกรรม

rsu_mscsm

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

Master of Science program in Cybersecurity Management : M.S.CSM.

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ภาษาอังกฤษ: Master of Science program in Cybersecurity Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Science (Cybersecurity Management)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.ม. (การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.S. (Cybersecurity Management)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้สนใจทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น

 1. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 2. ผู้เชี่ยวชาญและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 3. ผู้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมภัยคุกคามไซเบอร์
 4. ผู้ประเมินความเสี่ยงและช่องโหว่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. นักทดสอบช่องโหว่และภัยคุกคามระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. นักวิจัยและวิเคราะห์งานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 7. อาจารย์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

จุดเด่นของหลักสูตร

เรียนรู้ทั้งในส่วนของวิชาการและการวิจัยในห้องเรียนและทักษะการปฏิบัติงานจริงจากบริษัทเอกชนชั้นนำทางด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ คือ บริษัท ACIS Professional Center Co.,Ltd. ซึ่งจะเข้ามาดูแลทักษะด้านต่างๆ อย่างเข้มข้น

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัคร

 1. ทุนสนับสนุนการวิจัย
 2. ศึกษาดูงานต่างประเทศ
 3. ค่าสมัครสอบใบรับรองด้าน Information Security เช่น CISSP, CISA, CASP, CISM, CSX
 4. นักศึกษาผ่อนชำระได้ 4 งวด / ภาคการศึกษา โดยไม่คิดดอกเบี้ย

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
 2. สำเนาใบปริญญาบัตร
 3. Transcript
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
 7. สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ

สถานที่รับใบสมัครและยื่นใบสมัคร

 • บัณฑิตวิทยาลัย อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4182-3 ชั้น 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 / ชั้น 3 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น
 • สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร โทร.0-2997-2222 ต่อ 5500-5510 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
 • ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร โทร. 0-2617-5854-8 (อ-ศ 09.00-21.00/ส-อา09.00-17.00)
 • สมัครออนไลน์ ได้ที่ rsuapp.rsu.ac.th/rsuregis/regisMaster.aspx?

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

 • รับผู้จบปริญญาตรีสาขาวิชา Computer engineering, Computer science, Information technology, Business computer หรือ สอบผ่านวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต; หรือ
 • ดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องมีการเรียนวิชาพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

การสอบคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์ ทางหลักสูตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังสมัครเรียน

ระบบการศึกษา

 • หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต ระบบทวิภาค(2 ภาคเรียนต่อปี)
 • การศึกษา แผน ก2. ทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)
 • การศึกษา แผน ข. สอบประมวลผลความรู้ (Comprehensive)
 • เรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น. หรือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 282,000 บาท (3 ภาคการศึกษา)

 • ค่าสมัครสอบ 500 บาท
 • ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 4,500 บาท
 • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคละ 25,000 บาท
 • ค่ากิจกรรมพิเศษ ภาคละ 15,000 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมโดยได้ที่

 • ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี ผู้อำนวยการหลักสูตร อีเมล wutthipong.c@rsu.ac.th โทร 08-1551-9115
 • คุณศุภฉัตร จรูญอำไพ อีเมล k_pinthong@hotmail.com โทร 09-7141-4242
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0-2997-2222 ต่อ 4112 (เฉพาะวันจันทร์)
 • ศูนย์ศึกษาวิภาวดี โทร. 0-2617-5858 ต่อ 103 วันอังคาร–อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. เว็บไซต์ grad.rsu.ac.th อีเมล grad@rsu.ac.th
 • ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ https://it.rsu.ac.th/mscsm/

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Video Webinar] สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้ระบบ IT ด้วย Sophos Managed Threat Response

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยายSophos Webinar เรื่อง “สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้ระบบ IT ด้วย Sophos Managed Threat Response” พร้อมอัปเดตแนวโน้มภัยคุกคามล่าสุดและการวางกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

สรุปงานสัมมนาออนไลน์ VMware : Bring Together Cloud Networking and Cloud Security

เมื่อสภาพแวดล้อมการทำงานขององค์กรเริ่มเปลี่ยนไป ทั้งในด้านแอปพลิเคชัน อุปกรณ์ ซึ่งตามมาด้วยปัญหาด้าน Security สมัยเก่าที่ไม่สามารถรองรับการใช้งานในรูปแบบใหม่ได้ ด้วยเหตุนี้จึงถือกำเนิดแนวคิดของเทคโนโลยีใหม่ขึ้นที่ชื่อ SASE หรือ Secure Access Service Edge ในมุมของ VMware …