ม.รังสิต เปิดรับสมัคร ป.โท หลักสูตร Cybersecurity Management พร้อมทุนสนับสนุนการวิจัย สอบ Certificate และสิทธิพิเศษอีกมากมาย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยหลักสูตรเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ ACIS Professional Center บริษัทชั้นนำในการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ นำโดยอาจารย์ปริญญา หอมอเนก และวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ร่วมกันร่างหลักสูตรให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน โดยพิจารณาร่วมกันถึงสิ่งที่บุคลากรด้านนี้จะต้องเรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติงานเพื่อบริหารจัดการให้องค์กรมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพราะสิ่งสำคัญของการเปิดหลักสูตรคือ ความต้องการที่จะผลิตบัณฑิตให้ได้วิชาความรู้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ (Knowledge) จากคณาจารย์ผู้สอน และชำนาญด้านทักษะ (Skill) ซึ่งได้จากผู้เชี่ยวชาญภาคอุตสาหกรรม

rsu_mscsm

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

Master of Science program in Cybersecurity Management : M.S.CSM.

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ภาษาอังกฤษ: Master of Science program in Cybersecurity Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Science (Cybersecurity Management)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.ม. (การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.S. (Cybersecurity Management)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้สนใจทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น

 1. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 2. ผู้เชี่ยวชาญและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 3. ผู้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมภัยคุกคามไซเบอร์
 4. ผู้ประเมินความเสี่ยงและช่องโหว่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. นักทดสอบช่องโหว่และภัยคุกคามระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. นักวิจัยและวิเคราะห์งานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 7. อาจารย์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

จุดเด่นของหลักสูตร

เรียนรู้ทั้งในส่วนของวิชาการและการวิจัยในห้องเรียนและทักษะการปฏิบัติงานจริงจากบริษัทเอกชนชั้นนำทางด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ คือ บริษัท ACIS Professional Center Co.,Ltd. ซึ่งจะเข้ามาดูแลทักษะด้านต่างๆ อย่างเข้มข้น

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัคร

 1. ทุนสนับสนุนการวิจัย
 2. ศึกษาดูงานต่างประเทศ
 3. ค่าสมัครสอบใบรับรองด้าน Information Security เช่น CISSP, CISA, CASP, CISM, CSX
 4. นักศึกษาผ่อนชำระได้ 4 งวด / ภาคการศึกษา โดยไม่คิดดอกเบี้ย

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
 2. สำเนาใบปริญญาบัตร
 3. Transcript
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
 7. สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ

สถานที่รับใบสมัครและยื่นใบสมัคร

 • บัณฑิตวิทยาลัย อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4182-3 ชั้น 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 / ชั้น 3 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น
 • สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร โทร.0-2997-2222 ต่อ 5500-5510 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
 • ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร โทร. 0-2617-5854-8 (อ-ศ 09.00-21.00/ส-อา09.00-17.00)
 • สมัครออนไลน์ ได้ที่ rsuapp.rsu.ac.th/rsuregis/regisMaster.aspx?

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

 • รับผู้จบปริญญาตรีสาขาวิชา Computer engineering, Computer science, Information technology, Business computer หรือ สอบผ่านวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต; หรือ
 • ดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องมีการเรียนวิชาพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

การสอบคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์ ทางหลักสูตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังสมัครเรียน

ระบบการศึกษา

 • หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต ระบบทวิภาค(2 ภาคเรียนต่อปี)
 • การศึกษา แผน ก2. ทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)
 • การศึกษา แผน ข. สอบประมวลผลความรู้ (Comprehensive)
 • เรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น. หรือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 282,000 บาท (3 ภาคการศึกษา)

 • ค่าสมัครสอบ 500 บาท
 • ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 4,500 บาท
 • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคละ 25,000 บาท
 • ค่ากิจกรรมพิเศษ ภาคละ 15,000 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมโดยได้ที่

 • ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี ผู้อำนวยการหลักสูตร อีเมล wutthipong.c@rsu.ac.th โทร 08-1551-9115
 • คุณศุภฉัตร จรูญอำไพ อีเมล k_pinthong@hotmail.com โทร 09-7141-4242
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0-2997-2222 ต่อ 4112 (เฉพาะวันจันทร์)
 • ศูนย์ศึกษาวิภาวดี โทร. 0-2617-5858 ต่อ 103 วันอังคาร–อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. เว็บไซต์ grad.rsu.ac.th อีเมล grad@rsu.ac.th
 • ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ https://it.rsu.ac.th/mscsm/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Microsoft ประกาศเหตุคอนฟิค Rule ผิด เปิดเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้กว่า 250 ล้านรายการ

Microsoft ได้ประกาศถึงเหตุการความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจสาเหตุจากการคอนฟิค Security Rule ของ Azure ที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล Customer Support ส่งผลให้ข้อมูลกว่า 250 ล้านรายการสามารถถูกเข้าถึงได้ แต่ยังไม่มีรายงานพบการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ดี

เผยกลเม็ด Phishing ใหม่ของคนร้ายกับบริการ Citibank

MalwareHunter ได้เปิดเผยมุขใหม่ของคนร้ายที่ทำ Phishing หวังเล่นงานเหยื่อที่ใช้บริการของ Citibank ดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องติดตามพฤติกรรมเช่นนี้ให้ไม่ตกเป็นเหยื่อครับ