NTC เปิดอบรมหลักสูตร CompTIA A+ อบรมพร้อมติวสอบ สู่การเป็น IT Support มืออาชีพ!

Network Training Center (NTC) เปิดอบรมหลักสูตร CompTIA A+ สำหรับผู้สนใจในสายงานด้าน IT Support โครงการ “Be a Super IT Support with CompTIA A+ เป็นเวลา 3 วัน โดยมีรายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมดังนี้

 

 

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานด้าน IT เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
 • ใช้ความรู้และใบรับรอง เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางาน ปรับขึ้นเงินเดือน และมีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน IT
 • ใบรับรองเป็นมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้อยู่ในสายงานสนับสนุนด้านเทคนิค IT Technical / IT Support/ Technical Specialist
 • บุคคลที่ต้องการเตรียมตัวสอบใบรับรอง CompTIA A+
 • บุคคลทั่วไป ที่สนใจนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน (ควรมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น อย่างน้อย 1-2 ปี)

 

หัวข้อการอบรม CompTIA A+

 • Hardware Fundamentals (ความรู้พื้นฐานด้านฮาร์ดแวร์)
 • Managing System Components (การจัดการส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์)
 • Managing Data Storage (การจัดเก็บข้อมูลและสำรองข้อมูล)
 • Supporting Display Devices (การจัดการกับอุปกรณ์แสดงผลหน้าจอ)
 • Installing & Configuring Peripheral Components (การติดตั้งและการตั้งค่าช่องเสียบอุปกรณ์ต่างๆ)
 • Customized Client Environments (การจัดการอุปกรณ์และทรัพยากรด้าน IT)
 • Supporting Printers & Multifunction Devices (การให้ความช่วยเหลือหากมีปัญหาเกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง)
 • Networking Technologies (เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)
 • Installing & Configuring Networking Capabilities (การติดตั้งและการตั้งค่าระบบเครือข่ายพื้นฐาน)
 • Supporting Mobile Digital Devices (การให้ความช่วยเหลือหากมีปัญหาเกิดขึ้นกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภทต่างๆ)
 • Operating System Fundamentals (ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ)
 • Installing & Configuring Microsoft Windows (การติดตั้งและการตั้งค่าระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์)
 • Optimizing & Maintaining Microsoft Windows (วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์)
 • Working with Other Operating Systems (การปฏิบัติงานโดยใช้ระบบปฏิบัติการอื่นๆ)
 • Networking Security Fundamentals (ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่ายเบื้องต้น)
 • Security Threats, Vulnerabilities, & Controls (ภัยคุกคามและช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบเครือข่ายขององค์กรรวมถึงแนวทางควบคุม)
 • Implementing Security Controls (การดำเนินการควบคุมและรักษาความปลอดภัย)
 • Troubleshooting System-Wide Issues (การแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น)
 • Safety & Operational Procedures (ขั้นตอนปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย)

 

 

หลังจากอบรมผู้เรียนสามารถ

 • เข้าใจภาพรวมทั้งหมดของระบบ IT รวมถึงหลักการทำงานพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ
 • มีทักษะในด้านการติดตั้ง ตั้งค่า ใช้งานและสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรม รวมถึงระบบเครือข่ายขององค์กรเกิดปัญหาได้
 • ทราบถึงคุณสมบัติพื้นฐานของ Software และ Hardware รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
 • ทราบถึงวิธีการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และโปรแกรมรูปแบบต่างๆ
 • สามารถแก้ไขและวิเคราะห์สาเหตุ หากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดปัญหา
 • เรียนรู้ภัยคุกคามและช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบเครือข่ายขององค์กรรวมถึงแนวทางควบคุม
 • สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและใช้ใบรับรองเพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • การอบรมเข้มทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฎิบัติ  3 วันเต็ม (09:00 น. – 16:30 น.)
 • รับการสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองเป็นผู้สอนโดยตรงจาก CompTIA (Certified)
 • เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักสูต
 • อาหารกลางวัน ขนมเบรคและเครื่องดื่มตลอดการอบรม (2 Breaks, 1 Lunch)
 • ติวสอบพร้อมคำแนะนำในการทำข้อสอบทั้ง 2 รหัส (Exam Tutorial)
 • ได้รับสิทธิ์เข้าทดลองทำข้อสอบเสมือนจริงผ่านระบบ Test Management System (TMS)
 • หากเข้าเรียนครบทุกวันจะได้รับใบรับรองการเข้าอบรมอย่างเป็นทางการ (Attendant Certification)
 • ได้รับสิทธิในการเข้าสอบ (Exam Voucher) โดยมีกำหนดระยะเวลาสอบภายใน 3 เดือนหลังจากเข้ารับการอบรม
 • หลังจากสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพ CompTIA A+ ซึ่งเป็นใบรับรองที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

รายละเอียดการอบรมและการสอบใบรับรอง

การอบรม
อบรมเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง (Certified)
ระยะเวลาอบรมจำนวน 3 วัน (เวลา 09.00 – 17.00 น.)

การสอบใบรับรอง
ข้อสอบภาษาไทยแบบปรนัย แบ่งเป็น 2 รหัส [ต้องสอบผ่านทั้ง 2 รหัสจึงจะได้รับใบรับรอง CompTIA A+] รหัส 220-901 คะแนนเต็ม 900 คะแนน เกณฑ์สอบผ่าน 675 คะแนน (ปรนัย 90 ข้อ ระยะเวลาในการทำข้อสอบ 90 นาที)
รหัส 220-902 คะแนนเต็ม 900 คะแนน เกณฑ์สอบผ่าน 700 คะแนน (ปรนัย 90 ข้อ ระยะเวลาในการทำข้อสอบ 90 นาที)

 

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
บุคคลทั่วไป สัญชาติไทย เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี (ควรมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้นอย่างน้อย 1-2 ปี) รับจำนวนทั้งสิ้น 48 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 24 คน

 

ระยะเวลาการอบรม

รุ่น 1: วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561
รุ่น 2: วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561

 

ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมอบรม

สิทธิพิเศษสำหรับโครงการ Be a Super IT Support with CompTIA A+.
เหลือเพียง 13,750 บาท/ที่นั่ง *รวมสอบเรียบร้อยแล้ว

จากราคาปกติ อบรมรวมสอบ 25,000 บาทหมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2561
(อบรมรวมสอบทั้ง 2 รหัส 220-901 & 220-902 | เฉพาะราคาสอบรหัสละ 6,564 บาท รวม 2 รหัส เป็นราคา 13,128 บาท)

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ลงทะเบียนสมัคร Online ได้ที่ http://bit.ly/register-superIT ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2561
 2. เลือกตารางอบรมพร้อมติวสอบได้ 2 รุ่น คือ 27-29 มิถุนายน 2561 หรือ 1-3 สิงหาคม 2561
 3. สอบใบรับรอง ภายใน 3 เดือน หลังจากจบหลักสูตร โดยสามารถสอบได้ที่ศูนย์สอบ NTC
 4. ชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 13,750 บาท ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2561

** การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อทำการชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันทีหากมีผู้สมัครครบตามจำนวน

 

การชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-130904-6
 • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 101-337379-8
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 125-976968-6

แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ตารางเรียน พร้อมส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ คุณเกตุศิริ เจริญศิลป์ kedsiri.c@trainingcenter.co.th หรือทาง Fax. 0-2634-7995

 

สถานที่อบรมและสถานที่สอบ

Network Training Center (NTC), อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 14 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กทม.
สามารถเดินทางมาอบรมได้ทาง BTS สถานีช่องนนทรี (ทางออก 3) หรือ MRT สถานีสามย่าน (ทางออก 1)
Google map: https://goo.gl/maps/k6xp1FT6MvE2

 

ติดต่อสอบถาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณมยุรกาญจน์ หาญชเล ที่ 02-634-7993-4 ต่อ 12
Email: support@trainingcenter.co.th
Line: @NTC-LINE


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] Adaptive Manufacturing Enterprise การปรับตัวของธุรกิจในยุค Industry 5.0 เพื่อปรับตัวสู่ Digital Manufacturing

ธุรกิจการผลิตทั่วโลกกำลังเผชิญกับการหยุดชะงักมากมายที่เกิดขึ้นในตลาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาด COVID-19 ที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจอย่างมากและยาวนาน Supply chain shortage ที่ขาดแคลนวัตถุดิบ สร้างปัญหาการหยุดชะงักในสายการผลิต และ การขาดแคลนแรงงานเช่นกัน เป็นต้น ธุรกิจหลายรายจึงต้องหาทางปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและสร้างธุรกิจให้เติบโตได้ต่อไป ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับธุรกิจมากขึ้น ตั้งแต่หลังโควิด …

[Guest Post] งานแถลงข่าวกลุ่มย่อย ในหัวข้อ “The Culture of Innovation” การสร้างวัฒนธรรมของสตาร์ทอัพ กุญแจสู่การสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม ของ อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 : Amazon เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จระดับโลกมากมาย เช่น Netflix, Stripe และ Airbnb ไปจนถึงสตาร์ทอัพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ไม่ว่าจะเป็น Grab, …