NTC เปิดอบรมหลักสูตร CompTIA A+ อบรมพร้อมติวสอบ สู่การเป็น IT Support มืออาชีพ!

Network Training Center (NTC) เปิดอบรมหลักสูตร CompTIA A+ สำหรับผู้สนใจในสายงานด้าน IT Support โครงการ “Be a Super IT Support with CompTIA A+ เป็นเวลา 3 วัน โดยมีรายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมดังนี้

 

 

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานด้าน IT เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
 • ใช้ความรู้และใบรับรอง เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางาน ปรับขึ้นเงินเดือน และมีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน IT
 • ใบรับรองเป็นมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้อยู่ในสายงานสนับสนุนด้านเทคนิค IT Technical / IT Support/ Technical Specialist
 • บุคคลที่ต้องการเตรียมตัวสอบใบรับรอง CompTIA A+
 • บุคคลทั่วไป ที่สนใจนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน (ควรมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น อย่างน้อย 1-2 ปี)

 

หัวข้อการอบรม CompTIA A+

 • Hardware Fundamentals (ความรู้พื้นฐานด้านฮาร์ดแวร์)
 • Managing System Components (การจัดการส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์)
 • Managing Data Storage (การจัดเก็บข้อมูลและสำรองข้อมูล)
 • Supporting Display Devices (การจัดการกับอุปกรณ์แสดงผลหน้าจอ)
 • Installing & Configuring Peripheral Components (การติดตั้งและการตั้งค่าช่องเสียบอุปกรณ์ต่างๆ)
 • Customized Client Environments (การจัดการอุปกรณ์และทรัพยากรด้าน IT)
 • Supporting Printers & Multifunction Devices (การให้ความช่วยเหลือหากมีปัญหาเกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง)
 • Networking Technologies (เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)
 • Installing & Configuring Networking Capabilities (การติดตั้งและการตั้งค่าระบบเครือข่ายพื้นฐาน)
 • Supporting Mobile Digital Devices (การให้ความช่วยเหลือหากมีปัญหาเกิดขึ้นกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภทต่างๆ)
 • Operating System Fundamentals (ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ)
 • Installing & Configuring Microsoft Windows (การติดตั้งและการตั้งค่าระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์)
 • Optimizing & Maintaining Microsoft Windows (วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์)
 • Working with Other Operating Systems (การปฏิบัติงานโดยใช้ระบบปฏิบัติการอื่นๆ)
 • Networking Security Fundamentals (ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่ายเบื้องต้น)
 • Security Threats, Vulnerabilities, & Controls (ภัยคุกคามและช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบเครือข่ายขององค์กรรวมถึงแนวทางควบคุม)
 • Implementing Security Controls (การดำเนินการควบคุมและรักษาความปลอดภัย)
 • Troubleshooting System-Wide Issues (การแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น)
 • Safety & Operational Procedures (ขั้นตอนปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย)

 

 

หลังจากอบรมผู้เรียนสามารถ

 • เข้าใจภาพรวมทั้งหมดของระบบ IT รวมถึงหลักการทำงานพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ
 • มีทักษะในด้านการติดตั้ง ตั้งค่า ใช้งานและสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรม รวมถึงระบบเครือข่ายขององค์กรเกิดปัญหาได้
 • ทราบถึงคุณสมบัติพื้นฐานของ Software และ Hardware รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
 • ทราบถึงวิธีการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และโปรแกรมรูปแบบต่างๆ
 • สามารถแก้ไขและวิเคราะห์สาเหตุ หากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดปัญหา
 • เรียนรู้ภัยคุกคามและช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบเครือข่ายขององค์กรรวมถึงแนวทางควบคุม
 • สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและใช้ใบรับรองเพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • การอบรมเข้มทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฎิบัติ  3 วันเต็ม (09:00 น. – 16:30 น.)
 • รับการสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองเป็นผู้สอนโดยตรงจาก CompTIA (Certified)
 • เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักสูต
 • อาหารกลางวัน ขนมเบรคและเครื่องดื่มตลอดการอบรม (2 Breaks, 1 Lunch)
 • ติวสอบพร้อมคำแนะนำในการทำข้อสอบทั้ง 2 รหัส (Exam Tutorial)
 • ได้รับสิทธิ์เข้าทดลองทำข้อสอบเสมือนจริงผ่านระบบ Test Management System (TMS)
 • หากเข้าเรียนครบทุกวันจะได้รับใบรับรองการเข้าอบรมอย่างเป็นทางการ (Attendant Certification)
 • ได้รับสิทธิในการเข้าสอบ (Exam Voucher) โดยมีกำหนดระยะเวลาสอบภายใน 3 เดือนหลังจากเข้ารับการอบรม
 • หลังจากสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพ CompTIA A+ ซึ่งเป็นใบรับรองที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

รายละเอียดการอบรมและการสอบใบรับรอง

การอบรม
อบรมเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง (Certified)
ระยะเวลาอบรมจำนวน 3 วัน (เวลา 09.00 – 17.00 น.)

การสอบใบรับรอง
ข้อสอบภาษาไทยแบบปรนัย แบ่งเป็น 2 รหัส [ต้องสอบผ่านทั้ง 2 รหัสจึงจะได้รับใบรับรอง CompTIA A+] รหัส 220-901 คะแนนเต็ม 900 คะแนน เกณฑ์สอบผ่าน 675 คะแนน (ปรนัย 90 ข้อ ระยะเวลาในการทำข้อสอบ 90 นาที)
รหัส 220-902 คะแนนเต็ม 900 คะแนน เกณฑ์สอบผ่าน 700 คะแนน (ปรนัย 90 ข้อ ระยะเวลาในการทำข้อสอบ 90 นาที)

 

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
บุคคลทั่วไป สัญชาติไทย เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี (ควรมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้นอย่างน้อย 1-2 ปี) รับจำนวนทั้งสิ้น 48 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 24 คน

 

ระยะเวลาการอบรม

รุ่น 1: วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561
รุ่น 2: วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561

 

ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมอบรม

สิทธิพิเศษสำหรับโครงการ Be a Super IT Support with CompTIA A+.
เหลือเพียง 13,750 บาท/ที่นั่ง *รวมสอบเรียบร้อยแล้ว

จากราคาปกติ อบรมรวมสอบ 25,000 บาทหมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2561
(อบรมรวมสอบทั้ง 2 รหัส 220-901 & 220-902 | เฉพาะราคาสอบรหัสละ 6,564 บาท รวม 2 รหัส เป็นราคา 13,128 บาท)

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ลงทะเบียนสมัคร Online ได้ที่ http://bit.ly/register-superIT ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2561
 2. เลือกตารางอบรมพร้อมติวสอบได้ 2 รุ่น คือ 27-29 มิถุนายน 2561 หรือ 1-3 สิงหาคม 2561
 3. สอบใบรับรอง ภายใน 3 เดือน หลังจากจบหลักสูตร โดยสามารถสอบได้ที่ศูนย์สอบ NTC
 4. ชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 13,750 บาท ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2561

** การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อทำการชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันทีหากมีผู้สมัครครบตามจำนวน

 

การชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-130904-6
 • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 101-337379-8
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 125-976968-6

แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ตารางเรียน พร้อมส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ คุณเกตุศิริ เจริญศิลป์ kedsiri.c@trainingcenter.co.th หรือทาง Fax. 0-2634-7995

 

สถานที่อบรมและสถานที่สอบ

Network Training Center (NTC), อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 14 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กทม.
สามารถเดินทางมาอบรมได้ทาง BTS สถานีช่องนนทรี (ทางออก 3) หรือ MRT สถานีสามย่าน (ทางออก 1)
Google map: https://goo.gl/maps/k6xp1FT6MvE2

 

ติดต่อสอบถาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณมยุรกาญจน์ หาญชเล ที่ 02-634-7993-4 ต่อ 12
Email: support@trainingcenter.co.th
Line: @NTC-LINE


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ขอเชิญร่วมแข่งขัน Startup Hackathon ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 100,000 บาทจำนวน 3 รางวัล 25 – 26 ก.ค. 2019

Startup Thailand ขอเชิญร่วมแข่งขัน Startup Hackathon เฟ้นหาทีม Startup ที่ทำผลงานได้โดดเด่นจาก 3 เวทีการแข่งขัน EGAT, SPICY DISC และ GDG ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท 3 รางวัล รวมรางวัลตลอดรายการมูลค่ากว่า 500,000 บาท ในวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2019 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังนี้

NEXUS เชิญร่วมสัมมนาฟรี “Digitizing Intelligent Omni-Channel for your Retail Business” อาวุธลับความสำเร็จของธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบใหม่

บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา วางระบบซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ ร่วมกับ SAP ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ อันดับ 1 และ DELL EMC ผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ ชั้นนำของโลก ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ทีมไอที และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา "Digitizing Intelligent Omni-Channel for your Retail Business" เพื่อเรียนรู้แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาเปลี่ยนให้ธุรกิจค้าปลีกของคุณก้าวสู่การเป็น Omni-Channel และ Online-to-Offline (O2O) ได้อย่างเต็มตัว ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2019 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังนี้