CDIC 2023

“A First Step in IT Career with CompTIA ITF+” ก้าวแรกที่สำคัญสู่สายงานไอที ต้องมีใบรับรอง CompTIA ITF+

“ปูพื้นฐานพร้อม Up-Skills เพื่อก้าวสู่เส้นทางอาชีพด้านไอที” ด้วยหลักสูตรพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานระดับโลก “CompTIA ITF+” เรียน ติว สอบ ครบจบในที่เดียว กับราคาพิเศษสุดในรอบปี อบรมรวมสอบเพียง 7,900 บาท

เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาคว้า CompTIA ITF+ รับปี 2023 กัน อบรมหลักสูตรเพียง 3 วัน ที่ Network Training Center (NTC) คุณจะได้รับทั้ง อบรม ติว สอบ พร้อมรับใบรับรอง ซึ่งติด 1 ใน 20 ใบรับรองไอทีที่ดีที่สุดจากทั่วโลกในปี 2022 โดยเป็น ‘Cert. มาตรฐานสากล’ ที่ช่วยยืนยันถึงทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและความปลอดภัย Cyber Hardware / Software / Network รวมถึง Basic Skills ด้าน Cyber Security ที่เรียกได้ว่า เป็น Cert. สุด Popular ซึ่งช่วยให้คุณมีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้าน IT ที่เหมาะสมและพร้อมเข้าร่วมงานกับองค์กรทั่วโลก!

สถานการณ์การทำงานช่วงเวลานี้มีความต้องการ “กลุ่มคน หรือ บุคลากร” ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน ‘IT Technology & IT Support’ มากกว่าที่เคย ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานใดก็ตาม การมีทักษะและความสามารถพื้นฐานด้าน IT / Technology และ Computer” ย่อมช่วยให้คุณมีความพร้อมครบทุกมิติซึ่งสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงานยุค Digital Driven และนำความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจมากที่สุด 

NTC มีความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนา เพื่อช่วยให้มีบุคลากรในประเทศไทยมีความรู้ความสามารถด้าน IT เพิ่มมากขึ้น มีศักยภาพมากพอที่จะปฎิบัติงานได้ดี ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานใดๆ ก็เริ่มต้นเรียนรู้ด้านไอทีได้ไม่ยาก แล้วคุณจะก้าวไปสู่ความสำเร็จในการทำงานได้อย่างโดดเด่นกว่าใครๆ! 

โดยเราได้จัดอบรมพร้อมติวสอบใบรับรองมาตรฐาน CompTIA ITF+ รับต้นปี 2023 ถึง 3 รอบด้วยกัน 8-10 ก.พ. / 7-9 มี.ค. / 3-5 เม.ย. (รับตารางอบรมรอบละ 20 ท่าน) เพื่อปูพื้นฐานทักษะ ความรู้ และความเข้าใจด้าน IT & Computer เบื้องต้นแบบครอบคลุมทุก Function การใช้งาน ที่สอดคล้องกับสายงานด้าน Technical Support หรือแม้แต่สายงานอื่นๆก็เรียนรู้ได้ โดย CompTIA ITF+ เป็น “ใบรับรองพื้นฐาน” ที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญและการยอมรับ และชี้วัดว่า “ผู้ที่สอบผ่าน” มีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้าน IT ที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งงาน ปรับขึ้นเงินเดือน และมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ทั้ง 3 ตารางอบรม ดำเนินการสอนโดย CompTIA ITF+ Certified Trainer ที่มีประสบการณ์ทำงานและเชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนคอมพิวเตอร์โดยตรง (ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน สามารถเริ่มเรียนรู้ และทำความเข้าใจได้ในระหว่างการอบรมพร้อมกับผู้สอนได้ทันที)

เกี่ยวกับ CompTIA ITF+ [IT Fundamentals]

CompTIA IT Fundamentals หรือ CompTIA ITF+ คือ ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับ IT/Technical Support และผู้ประกอบวิชาชีพด้าน IT ในระดับเริ่มต้น ถือเป็น “ใบรับรองพื้นฐาน” ด้านเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย Cyber รวมไปถึง Hardware & Software” ที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญและยอมรับ เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจสำหรับกลุ่มบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบ จัดการ แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงช่วยรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายขององค์กร (Network) ทั้งการเชื่อมต่อสื่อสารภายในและนอกองค์กร พร้อมวิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและหาแนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด นอกจากนี้การสอบใบรับรองยังประเมินผลความรู้ของผู้สอบในด้านความปลอดภัยในการทํางานและการบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์เชิงป้องกัน ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่กําลังมองหาความก้าวหน้าในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเตรียมพร้อมเพื่อสอบใบรับรองในระดับสูงขึ้นอย่าง CompTIA+ ได้

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

 • นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจปูพื้นฐานและต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติงานในสายงานสนับสนุนด้านเทคนิค
  IT Technical / IT Support / Technical Specialist
 • ผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบใบรับรอง CompTIA ITF+ เพื่อใช้ประกอบการสมัครงาน / เป็น Reference อ้างอิง 

** ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน สามารถเริ่มเรียนรู้และทำความเข้าใจในระหว่างการอบรมได้ทันที **

ทักษะความรู้ที่จะได้รับหลังจบการอบรม

 • เข้าใจภาพรวมทั้งหมดของระบบ IT รวมถึงหลักการทำงานพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ (OS)
 • มีทักษะในด้านการติดตั้ง ตั้งค่า ใช้งาน และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่ออุปกรณ์ Computer / Application รวมถึง Program ทั่วไปเกิดปัญหาได้
 • ทราบถึงคุณสมบัติของ Software พื้นฐานและหลักการทำงานของ Wireless Networking Devices 
 • สามารถติดตั้ง Work Station (คอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล)
 • ทราบถึงวิธีการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และโปรแกรมรูปแบบต่างๆ 
 • สามารถใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง Software รวมถึงขั้นตอนการแบ่งปันและจัดเก็บข้อมูล
 • นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานประจำวัน และใช้ใบรับรองเพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพและสายงาน IT Support / Technical Support

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานด้าน IT เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
 • ใช้ความรู้และใบรับรอง (Certificate) เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางาน ปรับขึ้นเงินเดือน และเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในสายงานด้าน IT หรือ Technical Support
 • CompTIA ITF+ เป็นใบรับรองมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการขององค์กรชั้นนำ หน่วยงาน และบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • สามารถใช้ความรู้ที่ได้รับเพื่อเตรียมความพร้อมสอบใบรับรองระดับที่สูงขึ้นจาก CompTIA ได้

หัวข้อการอบรม CompTIA ITF+

 1. Identifying Computer Hardware [ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยทราบถึงคุณสมบัติและการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบ]
  • เข้าใจถึงส่วนประกอบต่างๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
  • เรียนรู้เกี่ยวกับ Connector Types ซึ่งเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆ
  • ทราบถึงหลักการทำงานของอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
 2. Identifying Computer Software [ทำความเข้าใจเกี่ยวกับชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์]
  • เปรียบเทียบ Function และลักษณะการทำงานรูปแบบต่างๆ ของ Operating System / Computer System และ Application Software
 3. Setting Up a Basic Workstation [การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล]
  • การเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  • การติดตั้งและตั้งค่าระบบปฏิบัติการ (OS)
  • การติดตั้งและตั้งค่า Application ประเภทต่างๆ
  • การตั้งค่ากำหนดตัวเลือกต่างๆ เพื่อช่วยในการเข้าถึงระบบและคอมพิวเตอร์ 
 4. Configuring Network Access [การตั้งค่าการเข้าถึงเครือข่าย]
  • ประเภทของการเชื่อมต่อเครือข่าย
  • การติดตั้งและตั้งค่า SOHO Router
  • เทคโนโลยีเครือข่ายและทางเลือก
  • วิธีการแบ่งปันและการจัดเก็บข้อมูล
 5. Working with Files, Folders, and Applications [การทำงานและจัดการ Files / Folder & Application]
  • การสร้าง File
  • โครงสร้างของแฟ้มข้อมูล
  • สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง Files / Folder & Application ได้
  • การบีบอัดและการขยาย File ประเภทต่างๆ
  • การสร้าง Screen Capture เพื่อจับภาพหน้าจอ
 6. Configuring and Using Wireless Devices [การตั้งค่าและการใช้งานอุปกรณ์ไร้สาย]
  • การตั้งค่าอุปกรณ์ไร้สายประเภทต่างๆ
  • ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย และสามารถตั้งค่าเบื้องต้นได้ 
 7. Securing Computing Devices [การรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์]
  • ป้องกันภัยคุกคามและช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น (Threat & Vulnerability)
  • การปรับใช้แนวทางการป้องกันภัยคุกคามประเภทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
  • แนวทางการสร้างความปลอดภัยของ Web Browser ซึ่งถือเป็นโปรแกรมที่ใช้ดู Website ต่างๆ
 8. Supporting Computers and Users [การให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้]
  • เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างสภาพแวดล้อมการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัย
  • การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Internet หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดปัญหา
  • การบริหารจัดการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) รวมถึงสามารถให้ความช่วยเหลือพื้นฐานแก่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ

 • อบรมอย่างเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฎิบัติ 3 วันเต็ม (09:00 น. – 16:30 น.)
 • รับการอบรมโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองเป็นผู้สอนโดยตรงจาก CompTIA (Certified Trainer)
 • CompTIA Materials เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตร
 • ติวสอบพร้อมคำแนะนำในการทำข้อสอบ CompTIA ITF+ (Exam Tutorial)
 • ได้รับสิทธิ์เข้าทดลองทำข้อสอบเสมือนจริงผ่านระบบ Test Management System (TMS)
 • หากเข้าเรียนครบทุกวันจะได้รับใบรับรองการเข้าอบรมอย่างเป็นทางการ (Attendant Certification)
 • รับสิทธิ์ในการเข้าสอบ (Exam Voucher) โดยมีกำหนดระยะเวลาสอบภายใน 3 เดือนหลังจากเข้ารับการอบรม
 • หลังสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพ CompTIA ITF+ ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมงานสัมมนาที่บริษัทฯ จัดขึ้น (จะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
 • หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ ทั้งก่อนและหลังการอบรม มีบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ

รายละเอียดการอบรมและการสอบใบรับรอง

อบรมเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง (Certified)

ระยะเวลาอบรมจำนวน 3 วัน มีทั้งหมด 3 ตาราง

ชำระค่าใช้จ่ายเพียง 7,900 บาท (อบรมรวมสอบ)

จากราคาปกติ 22,500 บาท ยังไม่รวม VAT 7% สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้

ตารางอบรม 3 วัน

 • วันที่ 8-10 ก.พ. 66 (เวลา 09.00 – 16.30 น.)
 • วันที่ 7-9 มี.ค. 66 (เวลา 09.00 – 16.30 น.)
 • วันที่ 3-5 เม.ย. 66 (เวลา 09.00 – 16.30 น.)

ทั้งนี้ เพื่อให้การอบรมมีคุณภาพ เกิดความต่อเนื่อง และเข้าถึงผู้เรียนทุกท่านมากที่สุด บริษัทฯ ขอรับผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละรอบ เพียง 20 ท่าน ต่อตารางเท่านั้น ** สงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครเข้าอบรมครบเต็มจำนวน **  

การสอบใบรับรอง

ข้อสอบภาษาไทยแบบปรนัย รหัส FC0-U61 คะแนนเต็ม 900 คะแนน

เกณฑ์สอบผ่าน 650 คะแนน (ปรนัย 75  ข้อ ระยะเวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที)

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ลงทะเบียนสมัคร Online ได้ที่: https://bit.ly/3WIqXJr จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 2. เจ้าหน้าที่จะส่งใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดทั้งหมดให้ทางอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้
 3. ชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2566
 4. เมื่อชำระค่าใช้จ่ายแล้วจะมีจดหมายยืนยันการอบรมส่งไปให้ทางอีเมล์
 5. หลังอบรมจะต้องไปสอบรับใบรับรองภายใน 3 เดือน หลังจากจบหลักสูตร
  โดยสามารถสอบได้ที่ศูนย์สอบของ NTC

** การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อทำการชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันทีหากมีผู้สมัครครบตามจำนวน
หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมต้องมี Laptop / Computer Notebook ส่วนตัวเพื่อใช้ประกอบการอบรม

การชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

 • ธนาคารกสิกรไทย                 บัญชีกระแสรายวัน                เลขที่ 001-130904-6
 • ธนาคารกรุงเทพ                    บัญชีกระแสรายวัน                เลขที่ 101-337379-8
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา           บัญชีออมทรัพย์                     เลขที่ 125-976968-6

แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ตารางเรียน พร้อมส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ :
คุณเกตุศิริ เจริญศิลป์  Email: kedsiri.c@trainingcenter.co.th หรือทาง Fax. 0-2634-7995

สถานที่อบรมและสถานที่สอบ

Network Training Center (NTC), อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 14 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กทม.

สามารถเดินทางมาอบรมได้ทาง BTS สถานีช่องนนทรี (ทางออก 3) หรือ MRT สถานีสามย่าน (ทางออก 1)

Google map: https://goo.gl/maps/k6xp1FT6MvE2

ติดต่อสอบถาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ: คุณมยุรกาญจน์ หาญชเล ที่ 02-634-7993-4 ต่อ 12

Email: support@trainingcenter.co.th

Line: @NTC-LINE

เกี่ยวกับ CompTIA

CompTIA เป็น Certificate ที่เป็นมาตรฐานระดับโลก ก่อตั้งมากว่า 40 ปี ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยเน้นการให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) และเป็นประกาศนียบัตรที่ได้รับมาตรฐาน ANSI และมาตรฐาน ISO 17024 รวมถึงเป็นองค์กรที่ออกใบรับรองให้กับบุคลากรในวงการ ICT ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ


เกี่ยวกับ NTC

Network Training Center Co., Ltd. (NTC) เป็นศูนย์อบรมที่ให้บริการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลทางด้าน Computer Networking, IT Management, Programming, Software Development และอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นระยะเวลากว่า 18 ปี ไม่ว่าจะเป็น Cisco, CompTIA, Big data, CEH, VMWare, IoT (Internet of Things), PMI, EPI Data Centre, ITIL, DevOps, IT Management เป็นต้น ดำเนินการอบรมโดยอาจารย์ที่ผ่านการรับรองโดยตรงของแต่ละหลักสูตร (Certified Trainer)

ช่องทางอื่นๆ สำหรับการติดตาม

Facebook Page: https://www.facebook.com/ntcfanclub

LINE Official: @NTC-LINE
Tel: 02-634-7993-4 ต่อ 11-12 / 081-734-9903 (Hot Line)
Website: www.trainingcenter.co.th/
YouTube: www.youtube.com/c/NetworkTrainingCenterNTC
? Podcast Nice Talk Community By NTC: https://bit.ly/3maCZdH
? Nonstop Tech Club: https://bit.ly/3LvCneO


About chatchai

Tech Writer แห่ง TechTalk Thai ที่สนใจในทุกนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Check Also

5 เครื่องมือโอเพ่นซอร์สสแกนหาช่องโหว่

หลายท่านอาจคงมีเครื่องมือการสแกนหาช่องโหว่อยู่แล้วในมุมมองต่างๆ แต่ในบทความนี้เราขอพาทุกท่านไปรู้จักกับ 5 เครื่องมือฟรี ที่ช่วยตอบโจทย์การค้นหาช่องโหว่

เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Unlock the Limits of Your SAP System with Google Cloud โดย Tangerine [18 ต.ค. 2023]

พลาดไม่ได้! สำหรับองค์กรที่ใช้ระบบ SAP ซึ่งนับเป็นระบบสำคัญที่อยู่เบื้องหลังในการดำเนินธุรกิจให้สำเร็จ ซึ่งภายใต้การแข่งขันที่สูงขึ้นความสำคัญก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ฉะนั้นจะทำอย่างไร? ให้ธุรกิจสามารถรองรับการใช้งานตามความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และจะดีกว่าหรือไม่ หากสามารถนำข้อมูลภายใน SAP มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลภายนอก สร้าง Analytics Dashboard ได้ง่ายและรวดเร็ว …