สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุค Digital Business Transformation ไม่ควรพลาดกับหลักสูตร Python for Data Science

ในช่วง 2-3 ปีมานี้ “Python” ถือเป็นภาษาโปรแกรม ที่นักพัฒนาหลายคนนิยมนำมาใช้กับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Data Science มากขึ้นเรื่อยๆ

เพราะฉะนั้น เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ในยุค Digital Business Transformation การพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในด้าน “วิทยาศาสตร์ข้อมูล” ให้มีเทคนิคและกระบวนการในการทำ “Data Analytics” ด้วย “Python” ที่ถูกต้องจึงถือเป็นทักษะที่จำเป็นของการทำงานด้าน Data Science ที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญ !!

“Python for Data Science” เป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของผู้เรียนในด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) รวมถึงเทคนิคและกระบวนการใน “การวิเคราะห์ข้อมูล” อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมากของการทำงานด้าน Data Science โดยภายในหลักสูตรผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่สำคัญ ทั้งในส่วนของขั้นตอนพื้นฐานของการทำ Data Science ไปจนถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้วย “Python” ซึ่งถือเป็นภาษาโปรแกรมเอนกประสงค์ที่นักพัฒนาหลายคนนิยมนำมาใช้ในการทำ Data Science มากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆ ของ Python เพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้าน Data Science และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) พร้อมทำความรู้จักและเรียนรู้หลักการทำงานของ Machine Learning เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเมื่อจบการอบรมผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทำงานและต่อยอดสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรธุรกิจได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Hands-on experience) โดยสามารถตั้งค่าสภาพแวดล้อมการทำงานที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ เพื่อการใช้งาน Python ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชั่นมาตรฐานต่างๆ ของ Python (Python Standard Library) เพื่อเขียนโปรแกรม, เข้าถึงเครื่องมือต่างๆ ในการทำ Data Science และวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างอัตโนมัติ เป็นต้น
 • ทราบถึงแนวทางการใช้งาน Python Libraries ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้าน Data Science รวมถึงสามารถใช้งาน Python Tools ได้อย่างเหมาะสมกับกระบวนการปฏิบัติงาน

ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม

 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมในด้าน Data Science และ Data Technologies
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
 • นักออกแบบข้อมูล (Data Scientist)
 • นักพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python (Python Developer)
 • วิศวกรหรือผู้ที่ต้องการปฏิบัติงานในสายงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • โปรแกรมเมอร์ภาษา Python ที่สนใจพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น

รายละเอียดหลักสูตร

 • Data Science Overview – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Data Science
 • Data Analytics Overview – หลักการ แนวทาง และวิธีการเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • Statistical Analysis and Business Applications – การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการประยุกต์ใช้งานทางธุรกิจ
 • Python Environment Setup and Essentials – การตั้งค่าสภาพแวดล้อมที่จำเป็นและเป็นประโยชน์เพื่อการใช้งาน Python ที่มีประสิทธิภาพ
 • Mathematical Computing with Python (NumPy) – การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ของภาษา Python ด้วย NumPy ซึ่งถือเป็นโมดูลส่วนเสริมของ Python ที่มีฟังก์ชั่นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และการคำนวณต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้งาน พร้อมฝึกฝนการใช้ NumPy Package หรือเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการทำ Data Science โดยเฉพาะ
 • Scientific computing with Python (SciPy) – การประยุกต์ใช้ SciPy หรือเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่เขียนบนภาษา Python
 • Data Manipulation with Pandas – เรียนรู้การใช้งาน Pandas ซึ่งเป็นโมดูลด้านการรายงานข้อมูล (Data Analysis) ในภาษา Python
 • Data Visualization in Python using matplotlib – การใช้งาน Matplotlib ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการทํา Data Visualization เพื่อแสดงผล Graph ออกมาได้หลากหลายรูปแบบ

สิ่งที่จำเป็นต้องมีก่อนการอบรม

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีประสบการณ์และพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมมาบ้าง อาทิเช่น Java, C, Pascal, Fortran, C++, Python, PHP นอกจากนี้ผู้เรียนควรมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ loops, if/else และ variables ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาการเรียนมากยิ่งขึ้น

ระยะเวลาการอบรม

 • รุ่นที่ 1 2 – 4 กันยายน 2562
 • รุ่นที่ 2 2 – 4 ธันวาคม 2562

ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมอบรม

พิเศษ! ลดเหลือท่านละ 19,800 บาท (ราคาปกติ 22,000 บาท)

(ราคานี้รวมหนังสือเรียน, Hands-on Lab, ใบประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรม, ขนมเบรกและอาหารกลางวัน)

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://bit.ly/2YewLfW
 • รอเจ้าหน้าที่ตอบกลับ ทางอีเมล์ หรือ ทางโทรศัพท์
 • ชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ

** การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อทำการชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันทีหากมีผู้สมัครครบตามจำนวน

การชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-130904-6
 • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 101-337379-8
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 125-976968-6

แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ตารางเรียน พร้อมส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ คุณเกตุศิริ เจริญศิลป์ I kedsiri.c@trainingcenter.co.th หรือทาง Fax. 0-2634-7995

สถานที่อบรม

NETWORK TRAINING CENTER (MAP)

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-734-9903
Email: support@trainingcenter.co.th
Website: http://www.trainingcenter.co.th
Facebook Page: https://www.facebook.com/ntcfanclub
LINE Official: @NTC-LINE


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

แนะนำ SAP S/4HANA Cloud Public Edition: ทางเลือกใหม่ในการใช้ ERP ที่ครอบคลุมทุกความสามารถ ด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม

  แนวโน้มของการใช้ Cloud ERP แทนระบบ ERP แบบดั้งเดิมนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะในแง่ของธุรกิจองค์กรนั้นสามารถลดทั้งค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นโครงการ ERP, การดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure ลงได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ความสามารถใหม่ๆ บนระบบ …

รู้จัก 7 นวัตกรรม Wi-Fi ที่นำ RUCKUS มุ่งสู่การเป็น  Leader, Top Innovator และ Top Implementor ด้าน Campus Wireless LAN Networking จากการสำรวจของ ABI Research

หลังจากที่ ABI Research ได้เผยแพร่รายงาน ABI RESEARCH COMPETITIVE RANKING – WLAN FOR CAMPUS AREA NETWORKS ออกมา …