สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุค Digital Business Transformation ไม่ควรพลาดกับหลักสูตร Python for Data Science

ในช่วง 2-3 ปีมานี้ “Python” ถือเป็นภาษาโปรแกรม ที่นักพัฒนาหลายคนนิยมนำมาใช้กับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Data Science มากขึ้นเรื่อยๆ

เพราะฉะนั้น เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ในยุค Digital Business Transformation การพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในด้าน “วิทยาศาสตร์ข้อมูล” ให้มีเทคนิคและกระบวนการในการทำ “Data Analytics” ด้วย “Python” ที่ถูกต้องจึงถือเป็นทักษะที่จำเป็นของการทำงานด้าน Data Science ที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญ !!

“Python for Data Science” เป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของผู้เรียนในด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) รวมถึงเทคนิคและกระบวนการใน “การวิเคราะห์ข้อมูล” อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมากของการทำงานด้าน Data Science โดยภายในหลักสูตรผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่สำคัญ ทั้งในส่วนของขั้นตอนพื้นฐานของการทำ Data Science ไปจนถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้วย “Python” ซึ่งถือเป็นภาษาโปรแกรมเอนกประสงค์ที่นักพัฒนาหลายคนนิยมนำมาใช้ในการทำ Data Science มากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆ ของ Python เพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้าน Data Science และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) พร้อมทำความรู้จักและเรียนรู้หลักการทำงานของ Machine Learning เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเมื่อจบการอบรมผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทำงานและต่อยอดสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรธุรกิจได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Hands-on experience) โดยสามารถตั้งค่าสภาพแวดล้อมการทำงานที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ เพื่อการใช้งาน Python ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชั่นมาตรฐานต่างๆ ของ Python (Python Standard Library) เพื่อเขียนโปรแกรม, เข้าถึงเครื่องมือต่างๆ ในการทำ Data Science และวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างอัตโนมัติ เป็นต้น
 • ทราบถึงแนวทางการใช้งาน Python Libraries ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้าน Data Science รวมถึงสามารถใช้งาน Python Tools ได้อย่างเหมาะสมกับกระบวนการปฏิบัติงาน

ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม

 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมในด้าน Data Science และ Data Technologies
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
 • นักออกแบบข้อมูล (Data Scientist)
 • นักพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python (Python Developer)
 • วิศวกรหรือผู้ที่ต้องการปฏิบัติงานในสายงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • โปรแกรมเมอร์ภาษา Python ที่สนใจพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น

รายละเอียดหลักสูตร

 • Data Science Overview – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Data Science
 • Data Analytics Overview – หลักการ แนวทาง และวิธีการเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • Statistical Analysis and Business Applications – การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการประยุกต์ใช้งานทางธุรกิจ
 • Python Environment Setup and Essentials – การตั้งค่าสภาพแวดล้อมที่จำเป็นและเป็นประโยชน์เพื่อการใช้งาน Python ที่มีประสิทธิภาพ
 • Mathematical Computing with Python (NumPy) – การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ของภาษา Python ด้วย NumPy ซึ่งถือเป็นโมดูลส่วนเสริมของ Python ที่มีฟังก์ชั่นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และการคำนวณต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้งาน พร้อมฝึกฝนการใช้ NumPy Package หรือเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการทำ Data Science โดยเฉพาะ
 • Scientific computing with Python (SciPy) – การประยุกต์ใช้ SciPy หรือเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่เขียนบนภาษา Python
 • Data Manipulation with Pandas – เรียนรู้การใช้งาน Pandas ซึ่งเป็นโมดูลด้านการรายงานข้อมูล (Data Analysis) ในภาษา Python
 • Data Visualization in Python using matplotlib – การใช้งาน Matplotlib ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการทํา Data Visualization เพื่อแสดงผล Graph ออกมาได้หลากหลายรูปแบบ

สิ่งที่จำเป็นต้องมีก่อนการอบรม

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีประสบการณ์และพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมมาบ้าง อาทิเช่น Java, C, Pascal, Fortran, C++, Python, PHP นอกจากนี้ผู้เรียนควรมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ loops, if/else และ variables ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาการเรียนมากยิ่งขึ้น

ระยะเวลาการอบรม

 • รุ่นที่ 1 2 – 4 กันยายน 2562
 • รุ่นที่ 2 2 – 4 ธันวาคม 2562

ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมอบรม

พิเศษ! ลดเหลือท่านละ 19,800 บาท (ราคาปกติ 22,000 บาท)

(ราคานี้รวมหนังสือเรียน, Hands-on Lab, ใบประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรม, ขนมเบรกและอาหารกลางวัน)

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://bit.ly/2YewLfW
 • รอเจ้าหน้าที่ตอบกลับ ทางอีเมล์ หรือ ทางโทรศัพท์
 • ชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ

** การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อทำการชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันทีหากมีผู้สมัครครบตามจำนวน

การชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-130904-6
 • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 101-337379-8
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 125-976968-6

แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ตารางเรียน พร้อมส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ คุณเกตุศิริ เจริญศิลป์ I kedsiri.c@trainingcenter.co.th หรือทาง Fax. 0-2634-7995

สถานที่อบรม

NETWORK TRAINING CENTER (MAP)

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-734-9903
Email: support@trainingcenter.co.th
Website: http://www.trainingcenter.co.th
Facebook Page: https://www.facebook.com/ntcfanclub
LINE Official: @NTC-LINE


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Salesforce นำเสนอโซลูชั่น AI ใหม่ล่าสุด ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อยกระดับ Customer Experience ให้ธุรกิจทั่วโลก [Guest Post]

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 8 มิถุนายน 2566 – เมื่อเร็ว ๆ นี้ Salesforce (เซลส์ฟอร์ซ) ประกาศเปิดตัวนวัตกรรม AI ล่าสุดหลายรายการสำหรับ Data …

[Video] IBM Sustainability Software โซลูชันที่ช่วยยกระดับให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างยั่งยืน โดย Metro Systems

ESG กำลังเป็นวาระสำคัญของธุรกิจองค์กรทั่วโลก ที่มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรที่หลากหลายของโลกใบนี้เพื่อผู้คนในยุคถัดไป