Black Hat Asia 2023

[Guest Post] มาเปลี่ยนโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูล ให้เป็นโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล กับหลักสูตร Data Science for Business

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ …ที่เทคโนโลยีเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ “ข้อมูล” ซึ่งถือเป็น “สิ่งล้ำค่า” ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่และเป็นไปขององค์กรนั้น มีจำนวน “มหาศาล” มากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จึงเป็นที่มาของความต้องการ ‘Data Scientist’ ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมถึงสามารถนำ “ข้อมูล” เหล่านั้นไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้าง ‘คุณค่า’ นำไปสู่การตัดสินใจ วางแผน กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตที่ดียิ่งขึ้น

“Data Science” เป็นการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ข้อมูล คือ Data Analytics, Business Intelligence และ Big Data Analytics ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนรู้ถึงความสำคัญของ Data Science ที่มีต่อการทำธุรกิจ การประมวลผลข้อมูลให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ปูพื้นความรู้ทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนโดยสามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้จริง เพื่อสร้างโมเดล Machine Learning และการทำ Advanced Analytics สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในระดับที่สูงขึ้น โดยใช้กระบวนการและเทคนิคการสร้างโมเดลอันแยบยล และสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

• ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเรียนรู้ผ่านวิธีคิดและอย่างเป็นขั้นตอน โดยสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการทำงานได้จริงในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
• ทราบถึงหลักการพื้นฐานของ Data Science และแนวทางการจัดการข้อมูลอย่างถูกต้อง
• เรียนรู้เครื่องมือในการทำงานด้านข้อมูลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม

• ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม
• นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
• วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)
• โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
• นักวิเคราะห์สถิติ (Statistic Analyst)
• ผู้เชี่ยวชาญข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Analyst)
• เจ้าหน้าที่ดูแลระบบข้อมูล (Data Admin)
• นักออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architect)
• บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมในด้าน Data Science และ Data Technologies

รายละเอียดหลักสูตร

Day 1

• Data Science คืออะไร
• ความแตกต่างของ Data Analytics, Business Intelligence, Big Data Analytics
• Data-Warehousing/Data Mining, Big Data แตกต่างกันอย่างไร
• วิธีการรวมรวมข้อมูล การกรองข้อมูล และเทคนิคที่สามารถนำข้อมูลมาใช้งานได้
• Data Wrangling ในการทำความสะอาดข้อมูล

Day 2

• เครื่องมือที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
• การทำ Hypothesis Testing, T-Test และ Normal Distribution
• Data Visualization การนำข้อมูลมาแสดงผล
• Map Reduce ประมวลผลอย่างไรให้รวดเร็ว
• Machine Learning และ Advanced Analytics

ระยะเวลาการอบรม

• รุ่นที่ 1 22-23 สิงหาคม 2562
• รุ่นที่ 2 7-8 ตุลาคม 2562

ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมอบรม

ลดเหลือท่านละ 12,600 บาท (ราคาปกติ 14,500 บาท)
หมายเหตุ: รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน ต่อตาราง
(ราคานี้รวมหนังสือเรียน, ใบประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรม, ขนมเบรกและอาหารกลางวัน)

ขั้นตอนการสมัคร

 กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://bit.ly/2ZSModi
 รอเจ้าหน้าที่ตอบกลับ ยืนยันทางอีเมล์ หรือ ทางโทรศัพท์
 ชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ
** การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อทำการชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันทีหากมีผู้สมัครครบตามจำนวน

การชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
– ธนาคารกสิกรไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-130904-6
– ธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 101-337379-8
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 125-976968-6

แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ตารางเรียน พร้อมส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ คุณเกตุศิริ เจริญศิลป์ I kedsiri.c@trainingcenter.co.th
หรือทาง Fax. 0-2634-7995

สถานที่อบรม

NETWORK TRAINING CENTER (MAP)

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-734-9903 Email: support@trainingcenter.co.th
Tel: 081-734-9903
Website: http://www.trainingcenter.co.th
Facebook Page: https://www.facebook.com/ntcfanclub
LINE Official: @NTC-LINE


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เดลล์ เทคโนโลยีส์ และ อินเทล ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ” Modernize IT, Lower Risk and Simplified Hyperconverged for Modern and Traditional Workload” [5 เมษายน 2566 — 13.30น.]

เดลล์ เทคโนโลยีส์ และ อินเทล ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ” Modernize IT, Lower Risk and Simplified Hyperconverged for Modern and …

[Video Webinar] Securing Container and Cloud Workload in 2023

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย F5 Webinar เรื่อง “Securing Container and Cloud Workload in 2023” เพื่อเรียนรู้การปกป้อง Container และ Cloud …