การบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย ‘Three Line of Defense Model’

หัวหน้าด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (CISO) มีงานล้นมืออยู่เสมอ วันนี้เราจึงสรุปบทความที่แนะนำการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยโมเดล 3 ข้อเพื่อให้ผู้บริหารสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมรับมือกับความท้าทายด้านไซเบอร์ที่อาจะเกิดขึ้นได้ตลอด อย่างที่มีคำกล่าวจากประธานาธิบดี Ronald Regan ว่า ‘Trust, but verify’

ควบคุมการบริหาร (Management Control)

ผู้บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยต้องเข้าใจว่าอะไรคือทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กรและบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านไซเบอร์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ฟังก์ชันนี้ประกอบด้วยการควบคุมในหลายปัจจัยเช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง การอัปเดตมาตรวัดด้านความเสี่ยง (Key Risk Indicators) บริหารจัดการผลกระทบเกี่ยวพันกับ คน กระบวนการทำงาน หรือเทคโนโลยี

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

ขั้นตอนนี้คือความเสี่ยงในระดับองค์กรซึ่งจะเกี่ยวเนี่องไปถึง ข้อกำหนดขององค์กร ข้อกฏหมาย การควบคุมคุณภาพและการควบคุมด้านการเงิน โดยจะมองไปถึงการกำหนดกรอบเพื่อควบคุมการทำงานเช่น นิยามมาตรวัดด้านความเสี่ยงและวิธีการวัดผล สร้างการประเมินทรัพย์สิน ทดสอบ ติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากขั้นตอนควบคุมการบริหารและปรับการทำงานให้สามารถลดทอนความเสี่ยงไปในจุดที่องค์กรยอมรับได้

การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

ขั้นตอนนี้อาจต้องใช้ผู้ตรวจสอบหรือผู้ควบคุมจากนอกองค์กร โดยขั้นตอนนี้เป็นการรับประกันว่าองค์กรมีกรอบการควบคุมความเสี่ยงภายในเหมาะสมกับความเสี่ยงขององค์กรนั้นๆ

แนวคิดที่ผู้อำนวยการหรือกรรมการระดับสูงควรหลีกเลี่ยง

กรรมการบริษัทมักได้รายงานจาก CISO อยู่เรื่อยๆ นั่นทำให้กรรมการระดับสูงเข้ามาเกี่ยวพันกับกระบวนการเหล่านี้ ซึ่งมีบางอย่างที่ผู้บริหารระดับสูงควรหลีกเลี่ยงแนวคิดดังนี้

  • เทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ชิ้นเดียวจะสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง
  • ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์เป็นอะไรที่กะเกณฑ์ได้ กรรมการระดับสูงควรจะมองกระบวนการภาพรวมขององค์กรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า
  • เชื่อว่ากลไกในการบริหารจัดการดีอยู่แล้ว กรรมการบริหารควรจะสนับสนุนความต้องการของ CISO เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ขององค์กรได้อย่างเหมาะสมด้วย
  • CISO คนเดียวสามารถจัดการได้ทุกอย่าง
  • CISO จะสามารถทำอย่างที่พูดได้ ผู้นำสูงสุดและกรรมการบริหารควรจะทราบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นลำดับแรก

ที่มา : https://securityintelligence.com/take-a-load-off-delegate-cyber-risk-management-using-the-three-lines-of-defense-model/?


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

TechTalk x ACIS Webinar: เตรียมพร้อมสู่ Cyber Resilience ในยุคดิจิทัล

ACIS Professional Center ร่วมกับ TechTalkThai ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Cybersecurity เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “เตรียมพร้อมสู่ Cyber Resilience ในยุคดิจิทัล” พร้อมเรียนรู้วิธีประเมินและวัดระดับ Maturity Level ขององค์กร ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14:00 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี

เชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 Webinar EP 9: “ก้าวสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบในยุค New Normal กับ 2 โซลูชัน Tencent Cloud ผู้ให้บริการ Cloud Services ชั้นนำระดับโลก และ Lark ที่เป็น next-gen application สำหรับการบริหารจัดการองค์กรและการสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างครบวงจร”

TechTalkThai ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมชม Webinar ในหัวข้อเรื่อง "ก้าวสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบในยุค New Normal กับ 2 โซลูชัน Tencent Cloud ผู้ให้บริการ Cloud Services ชั้นนำระดับโลก และ Lark ที่เป็น next-gen application สำหรับการบริหารจัดการองค์กรและการสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างครบวงจร" ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 - 14.30น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้