SiS จับมือ Archer บุกตลาด Cybersecurity ด้วยความสามารถรอบด้านตอบสนองการจัดการความเสี่ยงของทุกองค์กร [Guest Post]

Archer: Governance, Risk, and Compliance ถูกออกแบบมาให้เพิ่มความสามารถให้ผู้ปฎิบัติงานในการมองเห็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้วยการเสริมบริบทของตัวตนในเหตุการณ์นั้นๆ และเชื่อมกระบวนการในการกำกับดูแลการเข้าถึงทรัพยากร ให้สอดคล้องกับโมเดลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรมีความสำคัญอย่างไร?

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่สำคัญในองค์กรทุกประเภท เพราะมีผลต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสามารถช่วยลดความเสี่ยงและเตรียมการในกรณีความเสี่ยงเกิดขึ้น ดังนี้:

1. การระบุและการประเมินความเสี่ยง: ในขั้นตอนแรกจะต้องระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร นี้ควรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบและความน่าจะเป็นในการเกิดความเสี่ยงต่างๆ

2. การวางแผนและการกำหนดวิธีการ: หลังจากระบุความเสี่ยงและประเมินมันเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะต้องวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยง นี้รวมถึงการกำหนดวิธีการในกรณีเกิดความเสี่ยง เช่น การป้องกันความเสี่ยง การลดความเสี่ยง หรือการจัดการความเสี่ยง

3. การดำเนินการ: การปฏิบัติตามแผนและวิธีการที่กำหนดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบของความเสี่ยง นี้อาจเรียกว่าการปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง

4. การติดตามและการประเมินผล: หลังจากดำเนินการตามแผนและวิธีการ คุณควรติดตามและประเมินผลเพื่อทราบว่าการจัดการความเสี่ยงของคุณมีผลหรือไม่ และมีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนใดๆ ที่จำเป็น

5. การเรียนรู้และการปรับปรุง: การบริหารจัดการความเสี่ยงคือกระบวนการที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องเรียนรู้จากประสบการณ์และปรับปรุงกระบวนการการจัดการความเสี่ยงเพื่อทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยให้องค์กรสามารถตรวจจับและตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและสร้างความมั่นคงในการตัดสินใจและการดำเนินงานทั้งหมดในองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นกระบวนการที่มีความท้าทายมากมาย เช่น:

1. ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว: สภาวะและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคของความเชื่อมโยงทางดิจิทัล องค์กรต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้โดยการปรับปรุงกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยตลอดเวลา

2. ความสอดคล้องกับกฎระเบียบ: การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดทางกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญ องค์กรต้องรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบและประกันว่ากระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงของพวกเขาเป็นไปตามกฎหมาย

3. ความเชื่อมโยงทางดิจิทัลและความมั่นคงในการสื่อสาร: การบริหารจัดการความเสี่ยงในยุคดิจิทัลควรรับมือกับความเชื่อมโยงทางดิจิทัลและความเจริญรุ่งเรืองของเทคโนโลยี องค์กรต้องมีการสื่อสารและการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและระบบเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ความคาดเดาไม่แน่นอน: ความเสี่ยงมักเกิดขึ้นโดยไม่แน่นอน องค์กรต้องรับมือกับความคาดเดานี้และเตรียมการให้พร้อมในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้น การวางแผนล่วงหน้าและการสร้างความยืดหยุ่นสามารถช่วยลดผลกระทบ

5. การเพิ่มความต่อเนื่อง: การบริหารจัดการความเสี่ยงควรเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง องค์กรต้องเรียนรู้จากประสบการณ์และปรับปรุงกระบวนการตามสถานการณ์และเปลี่ยนแปลง

6. การบริหารความเสี่ยงองค์กร: การบริหารความเสี่ยงต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่ของฝ่ายความเสี่ยงหรือฝ่ายที่รับผิดชอบเท่านั้น

7. การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค์กร: การบริหารจัดการความเสี่ยงอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ความสำคัญถูกให้กับการรับรู้และการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ท้าทายและต้องทำอย่างมีความรอบคอบ แต่มันสามารถช่วยให้องค์กรมีการตัดสินใจและการดำเนินงานที่มั่นคงและมั่นใจในสถานการณ์ที่แปลกประหลาดและที่ไม่แน่นอน

Archer Risk Management Platform เป็นโซลูชันที่ช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร โดยมีคุณสมบัติและสิ่งที่ช่วยให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ดังนี้:

1. การรวบรวมข้อมูล: Archer Risk Management Platform ช่วยในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้คุณสามารถประเมินความเสี่ยงในสถานการณ์ที่ครอบคลุมมากขึ้น

2. การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง: โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้คุณสามารถรับรู้และเข้าใจความเสี่ยงในองค์กรของคุณได้อย่างเต็มที่

3. การวางแผนและการบริหารความเสี่ยง: Archer ช่วยในการวางแผนและบริหารความเสี่ยง คุณสามารถกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงและการลดความเสี่ยง และติดตามการดำเนินการในขณะเดียวกัน

4. รายงานและการตรวจสอบ: โดยใช้ Archer Platform คุณสามารถสร้างรายงานและการตรวจสอบเพื่อรายงานความเสี่ยงและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยในการให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารและทีมงานที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ

5. ความยืดหยุ่นและการปรับปรุง: Archer Platform มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับปรุงตามความเปลี่ยนแปลงในองค์กร ทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามเวลา

6. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: Archer Platform ช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยช่วยในการสร้างรายงานและการตรวจสอบที่เป็นไปตามกฎระเบียบ

7. การทำให้ความรู้เป็นทรัพย์สิน: Archer Platform ช่วยในการสร้างและจัดเก็บความรู้เพื่อให้ทีมงานสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์และการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยรวมแล้ว Archer Risk Management Platform ช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กรโดยทำให้คุณสามารถตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจในการตัดสินใจและการดำเนินงานของคุณได้อย่างมั่นคง

Archer Risk Management Platform ประกอบไปด้วย solution ดังต่อไปนี้

Audit Management

“Audit Management” เป็นโซลูชันที่ Archer ให้บริการเพื่อช่วยองค์กรในการจัดการกับกระบวนการตรวจสอบและการตรวจติดตามภายในองค์กร โดยสรุปคือ:

1. การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย: โซลูชัน Audit Management ช่วยในการวางแผนและกำหนดเป้าหมายของกระบวนการตรวจสอบภายใน โดยให้ความสามารถในการกำหนดขอบเขตและเป้าหมายของการตรวจสอบให้ชัดเจน

2. การสร้างแผนตรวจสอบ: โซลูชันช่วยในการสร้างแผนตรวจสอบภายในองค์กร รวมถึงกำหนดข้อกำหนดการตรวจสอบและตารางการตรวจสอบ

3. การจัดการงานตรวจสอบ: Archer Audit Management ช่วยในการจัดการกระบวนการตรวจสอบโดยการกำหนดหน้าที่และคำสั่งงานให้แก่ทีมตรวจสอบ

4. การรายงานและการวิเคราะห์: โซลูชันช่วยในการรายงานผลการตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูลที่สร้างขึ้นจากกระบวนการตรวจสอบ

5. การบริหารความเสี่ยง: Archer Audit Management ช่วยในการรับรู้และจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการดำเนินงาน

โดยสรุปคือ “Audit Management Solution” จาก Archer เป็นโซลูชันที่ช่วยในการจัดการกระบวนการตรวจสอบทั้งหมดในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการตรวจสอบดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Enterprise and operational risk Management.

Archer Enterprise and Operational Risk Management เป็นแพลตฟอร์มควบคุมความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท RSA Archer ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในด้านความมั่นคงปลอดภัยและความเสี่ยง. แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยองค์กรในการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงทั้งระดับบริษัทและระดับดำเนินงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการและตัดสินใจในเรื่องของความเสี่ยงอย่างมีข้อมูลมากขึ้น

คุณสามารถใช้ Archer Enterprise and Operational Risk Solution เพื่อ:

1. รวมข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง: เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลของความเสี่ยงที่องค์กรของคุณเผชิญหน้า

2. ประเมินความเสี่ยง: ช่วยให้คุณสามารถประเมินและจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่องค์กรเผชิญหน้า

3. วางแผนและดำเนินการ: ช่วยในการวางแผนและดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงหรือเผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

4. รายงานและการติดตาม: ช่วยในการสร้างรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการติดตามความก้าวหน้าในการจัดการความเสี่ยง

5. ปฏิบัติการความเสี่ยง: ช่วยในการจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ขององค์กร, เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน, ความเสี่ยงทางกฎหมาย, ความเสี่ยงทางความมั่นคงปลอดภัย, และอื่น ๆ

สรุปคือ Archer Enterprise and Operational Risk Solution เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของธุรกิจของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ

Archer ESG Management

Archer ESG Management เป็นความสามารถที่เสริมให้กับแพลตฟอร์มควบคุมความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงของ RSA Archer เพื่อช่วยองค์กรในการจัดการกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ESG (Environmental, Social, and Governance) หรือประสิทธิภาพในด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental), สังคม (Social), และการบริหาร (Governance)

คุณสามารถใช้ Archer ESG Management เพื่อ:

1. สร้างระบบฐานข้อมูลของกิจกรรม ESG: เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงสร้าง ESG ขององค์กรของคุณ

2. วางแผนและติดตามตัวชี้วัด ESG: ช่วยในการวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ ESG เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงและรับมือกับประสิทธิภาพในด้าน ESG ขององค์กร

3. รายงานและการเชื่อมต่อ: ช่วยในการสร้างรายงานเกี่ยวกับ ESG และการติดตามความก้าวหน้าที่เกี่ยวข้องกับ ESG และที่ต่อเนื่อง

4. การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์: ช่วยในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูล ESG เพื่อให้คุณสามารถทำความเข้าใจแนวโน้มและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ESG ขององค์กร

สรุปคือ Archer ESG Management เป็นความสามารถเสริมที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับและรายงานเกี่ยวกับกิจกรรม ESG อย่างมีประสิทธิภาพและความแม่นยำ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความสนใจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมและ สังคม

Archer IT & Security Risk Management

Archer IT & Security Risk Management เป็นความสามารถหรือโซลูชันที่ให้บริการการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร โดยถูกพัฒนาขึ้นโดย RSA Archer ซึ่งเป็นผู้นำในด้านความมั่นคงปลอดภัยและความเสี่ยง. โซลูชันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถจัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยีและความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสามารถใช้ Archer IT & Security Risk Management เพื่อ:

1. ระบุและประเมินความเสี่ยง: เก็บข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเทคโนโลยีและความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรของคุณ เพื่อประเมินและจัดการความเสี่ยงนี้

2. วางแผนและดำเนินการ: ช่วยในการวางแผนและดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงทางเทคโนโลยีและความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

3. รายงานและการติดตาม: ช่วยในการสร้างรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเทคโนโลยีและความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการติดตามความก้าวหน้าในการจัดการความเสี่ยง

4. การดำเนินการความเสี่ยง: ช่วยในการกำหนดและดำเนินการเพื่อเพิ่มระดับความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีและข้อมูล

5. การปฏิบัติการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี: ช่วยในการจัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยี เช่น รู้เหตุการณ์และแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น

สรุปคือ Archer IT & Security Risk Management เป็นความสามารถหรือโซลูชันที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยีและความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีข้อมูลมากขึ้นเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบข้อมูลและข้อมูลสำคัญขององค์กร

Archer Regulatory and Corporate Compliance

Archer Regulatory and Corporate Compliance เป็นความสามารถหรือโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยองค์กรในการจัดการกับความปฏิบัติตามกฎหมายและความเครียดในด้านความเสี่ยงทางกฎหมายและความเสี่ยงทางธุรกิจ (corporate risk) ที่อาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในกิจกรรมธุรกิจขององค์กร

คุณสามารถใช้ Archer Regulatory and Corporate Compliance เพื่อ:

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด: ช่วยให้องค์กรของคุณปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

2. การรายงานและการติดตาม: ช่วยในการสร้างรายงานและการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในการดำเนินกิจกรรมธุรกิจ

3. การประเมินความเสี่ยง: ช่วยในการประเมินความเสี่ยงทางกฎหมายและความเสี่ยงทางธุรกิจที่องค์กรเผชิญหน้า

4. วางแผนและการดำเนินการ: ช่วยในการวางแผนและดำเนินการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎหมายและความเสี่ยงทางธุรกิจ

5. การตรวจสอบและการประเมินผล: ช่วยในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและความเสี่ยงทางธุรกิจและการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด

สรุปคือ Archer Regulatory and Corporate Compliance เป็นความสามารถหรือโซลูชันที่ช่วยให้องค์กรสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธุรกิจของพวกเขาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงทางกฎหมายและความเสี่ยงทางธุรกิจในองค์กรของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Archer Third-Party Risk

Archer Third-Party Risk (ความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม) เป็นความสามารถหรือโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการร่วมมือกับบุคคลที่สามหรือบริษัทที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งในองค์กร เรียกว่า “Third-Party” หรือ “Vendor” โดยมักเรียกว่า Third-Party Risk Management

ความเสี่ยงจากบุคคลที่สามสามารถประกอบด้วยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของบุคคลที่สามที่องค์กรใช้บริการหรือร่วมมือ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงทางความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ความเสี่ยงทางธุรกิจ และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรหรือลูกค้าขององค์กร

โดย Archer Third-Party Risk ช่วยให้องค์กรสามารถ:

1. ประเมินความเสี่ยง: วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามที่มีความเชื่อถืออยู่ในระบบขององค์กร

2. การรายงานและการติดตาม: สร้างรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงจากบุคคลที่สามและติดตามความก้าวหน้าในการจัดการความเสี่ยงนี้

3. การจัดการความเสี่ยง: ช่วยในการวางแผนและดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม.

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด: ช่วยในการประสานงานเพื่อให้บรรลุการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

สรุปคือ Archer Third-Party Risk เป็นความสามารถหรือโซลูชันที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือและความมั่นคงปลอดภัยของ Third-Party ที่มีการร่วมมือหรือให้บริการให้กับองค์กรของพวกเขา โดยเน้นการวิเคราะห์ การรายงาน และการจัดการความเสี่ยงนี้ให้องค์กรสามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

Archer Resilience Management

Archer Resilience Management เป็นความสามารถหรือโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนและจัดการกับความทนทาน (resilience) ขององค์กรในเรื่องของการรับมือกับภัยธรรมชาติ สภาวะฉุกเฉินทางธุรกิจ หรือเหตุการณ์ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร

คุณสามารถใช้ Archer Resilience Management เพื่อ:

1. วางแผนการทนต่อความเสี่ยง: ช่วยในการวางแผนและเตรียมการทนต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเตรียมการทางด้านสารสนเทศ, การบริหารความเสี่ยงทางสาธารณสุข, หรือการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน

2. ประเมินความทนต่อความเสี่ยง: ช่วยในการประเมินความทนต่อความเสี่ยงและความสามารถในการกลับคืนสภาวะปกติหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้น

3. การรายงานและการติดตาม: ช่วยในการสร้างรายงานเกี่ยวกับความทนต่อความเสี่ยงและการติดตามความก้าวหน้าในการทำให้องค์กรมีความทนทาน

4. การอบรมและการฝึกอบรม: ช่วยในการฝึกอบรมทีมงานและเพิ่มความขี้เข็งในการจัดการสถานการณ์และความเสี่ยง

สรุปคือ Archer Resilience Management เป็นความสามารถหรือโซลูชันที่ช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนและจัดการความทนทานขององค์กรในการรับมือกับสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อความสามารถในการดำเนินงานขององค์กร โดยเน้นการวางแผน การประเมิน การรายงาน และการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญหน้ากับความเสี่ยงและภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต.

Document Governance

Archer Document Governance Solution เป็นโซลูชันที่ช่วยองค์กรในการจัดการเอกสารและข้อมูลขององค์กรอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ. โซลูชันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนกระบวนการการบริหารจัดการเอกสารและควบคุมข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ในองค์กรเพื่อให้การจัดการเอกสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถใช้ Archer Document Governance Solution เพื่อ:

1. การจัดการเอกสาร: ช่วยในการจัดการสร้าง เก็บรักษา และจัดหมวดหมู่เอกสารขององค์กรในลักษณะที่เรียบง่ายและมีระเบียบ

2. การควบคุมเอกสาร: ช่วยในการควบคุมกระบวนการสร้าง แก้ไข และการเข้าถึงเอกสาร เพื่อให้มีความถูกต้องและมั่นคงปลอดภัย

3. การรายงานและการติดตาม: สร้างรายงานเกี่ยวกับการจัดการเอกสารและติดตามความก้าวหน้าในกระบวนการบริหารจัดการเอกสาร

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด: ช่วยในการประสานงานเพื่อให้การจัดการเอกสารเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

สรุปคือ Archer Document Governance Solution เป็นโซลูชันที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการเอกสารและข้อมูลขององค์กรอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ ทำให้ง่ายต่อการควบคุมเอกสาร การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความสมบูรณ์และความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลขององค์กร.

ข้อมูลติดต่อ เพื่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติม: archer@sisthai.com / 094-528-2949


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

แนะนำ SAP S/4HANA Cloud Public Edition: ทางเลือกใหม่ในการใช้ ERP ที่ครอบคลุมทุกความสามารถ ด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม

  แนวโน้มของการใช้ Cloud ERP แทนระบบ ERP แบบดั้งเดิมนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะในแง่ของธุรกิจองค์กรนั้นสามารถลดทั้งค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นโครงการ ERP, การดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure ลงได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ความสามารถใหม่ๆ บนระบบ …

รู้จัก 7 นวัตกรรม Wi-Fi ที่นำ RUCKUS มุ่งสู่การเป็น  Leader, Top Innovator และ Top Implementor ด้าน Campus Wireless LAN Networking จากการสำรวจของ ABI Research

หลังจากที่ ABI Research ได้เผยแพร่รายงาน ABI RESEARCH COMPETITIVE RANKING – WLAN FOR CAMPUS AREA NETWORKS ออกมา …