Black Hat Asia 2023

[Guest Post] บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก

“บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก” How Digital Transformation Enables CFOs to Achieve Organizational Agility and Resilience เรียบเรียงโดย ดร. กอบกุล จินตนาเวชกุล ผู้เชี่ยวชาญ XP&A บริษัทพีเอ็มสแควร์ (ประเทศไทย) จำกัด

หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกล่าวว่าโลกของเราอยู่ในยุค VUGA อันประกอบด้วย V -Volatility ความผันผวน U -Uncertainty ความไม่แน่นอน C -Complexity ความซับซ้อน A -Ambiguity ความคุมเครือไม่ชัดเจน CFO ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ระดับโลก เช่น การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สงครามรัสเซีย-ยูเครน และ FED & QE Tapering ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก อันเกิดจากการปรับสูงขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมัน พลังงาน เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยมหภาคเหล่านี้นำมาซึ่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและองค์กรธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ Digital Transformation และการวางแผนแบบบูรณาการ (XP&A) เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วย CFO ประเมินเจาะลึกความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบทางการเงินจากปัจจัยมหภาพ เพื่อวางแผนรับมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทิศทางและความจำเป็นของ Digital Transformation

การลงทุนด้าน IT หรือ Digital Transformation เพื่อตอบโจทย์ 3 ระดับคือ
* Function IT เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มผลิตภาพการทำงานของบุคลากร แต่ละหน่วยงาน
* Network IT เพื่อเชื่อมโยงและประสานการทำงานระหว่างบุคลากรในองค์กร
* Enterprise IT เพื่อเชื่อมโยงและประสานการทำงานของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กรไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ และภาครัฐ

ทำไมต้องวางแผนแบบบูรณาการ (XP&A)

            ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ยังคงวางแผนแบบดั้งเดิม (Traditional Planning) โดยการใช้ Microsoft Excel ข้อด้อยหลายอย่าง ได้แก่

  • ผู้ใช้งานต้องป้อนข้อมูลแบบแมนนวลเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดจากผู้ใช้งานได้ง่าย
  • ต้องใช้เวลานานในการประมวลผลและตรวจสอบความถูกต้อง
  • ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังจำนวนมาก
  • ต่างคนต่างวางแผน ทำให้การทำงานร่วมกันภายในองค์กรแบบเชื่อมโยงกันทั่วทั้งองค์กรเป็นไปได้ยาก
  • ไม่สามารถค้นหาข้อมูลแบบเจาะลึก เพื่อหาวิเคราะห์สาเหตุและข้อเท็จจริงได้
  • มีความเสี่ยงด้านการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อจำกัดเหล่านี้นำมาซึ่งความไม่ถูกต้องแม่นยำในตัวเลขแผน แผนที่ได้ไม่ทันต่อสถานการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไม่ตอบโจทย์ความต้องการวางแผนแบบ Continuous Planning แบบทันต่อเหตุการณ์

การวางแผนแบบบูรณาการ (XP&A) ช่วยแก้ข้อจำกัดของการวางแผนแบบดั้งเดิม โดยก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันของการวางแผนทั่วทั้งองค์กร ทั้งแผนระดับกลยุทธ (Strategic Plan) แผนงานประจำปี (Annual Plan) และแผนระดับปฎิบัติการ (Operational Plan) นอกจากนี้ต้องเป็นแผนที่ทันต่อเหตุการณ์ตอบโจทย์ความต้องการวางแผน Continuous Planning แบบเรียลไทม์ ปัจจัยที่จะนำมาซึ่งการวางแผนแบบบูรณาการ (XP&A) อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยความพร้อมและคุณภาพของข้อมูลขององค์กร, การมีโมเดลการวางแผนที่ตอบโจทย์ความต้องการธุรกิจ, ความสามารถในการทำ What-if simulation และการมีแพลตฟอร์มที่สามารถวางแผนได้แบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กรและการวิเคราะห์พยากรณ์ (Predictive Analytics) สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งแผนที่ถูกต้องแม่นยำ และทันต่อเหตุการณ์และความต้องการธุรกิจ

IBM Planning Analytics with Watson เป็นโซลูชั่นการวางแผนครบวงจรแบบบูรณาการ (XP&A) ช่วยให้องค์กรก้าวข้ามขีดจำกัดด้านการวางแผนแบบเดิมๆ เพื่อการวางแผนและคาดการณ์ที่รวดเร็วแม่นยำ ครอบคลุมแผนการขาย แผนการเงิน ห่วงโซ่อุปทาน และแผนอื่นๆ ในองค์กรด้วยแพลตฟอร์มเดียว สามารถดำเนินการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ เพื่อการบริหาร, การตัดสินใจ และขับเคลื่อนประสิทธิภาพองค์กรสูงสุดเพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกธุรกิจในยุค “Digital Transformation

บรรยากาศงาน PMSQUARE Executive Breakfast – บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก

เชิญชมคลิปวิดีโอบรรยากาศงาน PMSQUARE Executive Breakfast – บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก https://www.youtube.com/watch?v=bD3vcvb12RA


About Maylada

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …