Gartner เผย องค์กรกว่า 43% กำลังใช้งานและวางแผนลงทุน Internet of Things ในปี 2016

Internet of Things (IoT) ไม่ใช่เรื่องไกลตัวของธุรกิจองค์กรอีกต่อไป เมื่อ Gartner ได้ออกมาเผยผลสำรวจซึ่งชี้ให้เห็นว่า 43% ของเหล่าผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT และธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมกว่า 465 รายนั้นได้เริ่มใช้งานหรือวางแผนที่จะใช้ IoT กันเรียบร้อยแล้วในปี 2016 และคาดว่าจะเติบโตต่อไปเรื่อยๆ พร้อมเปิดเผยตัวเลขจากผลสำรวจอื่นๆ ที่น่าสนใจดังนี้

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com
  • 29% ขององค์กรมีการใช้งาน IoT อยู่แล้วในปัจจุบัน
  • 14% ขององค์กรมีแผนการใช้งาน IoT ภายใน 1 ปีถัดจากนี้
  • 21% ขององค์กรมีแผนการใช้งาน IoT ภายในอนาคตเกินกว่า 1 ปีถัดจากนี้
  • 38% ขององค์กรไม่มีแผนจะลงทุนด้าน IoT เลย
  • 9% ขององค์กรมองว่าไม่สามารถนำ IoT มาใช้ในธุรกิจของตนได้

นอกจากนี้ Gartner ยังได้คาดการณ์อีกด้วยว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมหนักที่มีสินทรัพย์จำนวนมากนั้นจะเป็นกลุ่มที่มีการใช้งาน IoT สูงที่สุดที่ประมาณ 56% ของทุกธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ ในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมเบาที่ไม่ได้มีการผลิตสินทรัพย์หรือใช้วัตถุดิบจะมีการใช้งาน IoT เพียง 36% เมื่อสิ้นปี 2016

สำหรับองค์กรที่มีการใช้งาน IoT อยู่แล้วนั้น 52% มีการใช้งานเพื่อปรับปรุงกระบวนการการทำงานภายในและลดค่าใช้จ่าย ในขณะที่ 40% มีการใช้งาน IoT เพื่อการสร้าง Customer Experience ให้ดีขึ้นและเพิ่มรายรับ

ใครที่สนใจรายงานฉบับเต็ม สามารถอ่านได้ที่ http://www.gartner.com/document/3210417?ref=solrAll&refval=163427311&qid=564c6f8ac915bcf189b34c83738eb034 นะครับ แต่ต้องมี Login ของ Gartner ก่อนนะครับ

ที่มา: http://www.gartner.com/newsroom/id/3236718


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Video Webinar] Power of Decision Driven by Advanced Analytics

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย SAS Webinar เรื่อง “Power of Decision Driven by Advanced Analytics” เพื่อเรียนรู้การนำเทคโนโลยี Advanced Analytics มาขับเคลื่อนการตัดสินใจให้ถูกต้องและแม่นยำ …

เชิญร่วมงานสัมมนา BAYCOMS Cybersecurity Day 2022 วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2022

Bay Computing บริษัทด้านความมั่นคงปลอดภัยชั้นนำของไทย ขอเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT Security เข้าร่วมงานสัมมนา BAYCOMS Cybersecurity Day 2022 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ธีม “Checkup Your Cybersecurity Vital Sign with …