CSL เป็นรายแรกที่ได้รับ Certificate of Data Center Design จาก NECTEC ยกระดับมาตราฐาน Data Center สัญชาติไทย

ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) หรือ CSL รับมอบใบรับรองการออกแบบ Data Center (Certificate of Data Center Design) สำหรับ Data Center เดอะคลาวด์ บี ประเภทของ Data Center: ประเภทที่ 3 จาก ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) นับเป็นรายแรกที่ได้รับใบรับรองการออกแบบ Data Center ซึ่งงานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เนคเทค เป็นผู้ออกใบรับรอง

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองแบบ Data Center เป็นใบรับรองที่แสดงว่าการออกแบบของ Data Center เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ประเภทที่ 3 อ้างอิงมาตรฐาน วสท.022012-59 มาตรฐาน Data Center สำหรับประเทศไทย โดยจุดเด่นของใบรับรองแบบ Data Center แบ่งออก 3 ส่วน ส่วนแรกคือ เนคเทคตรวจสอบมากถึง 7 โมดูล ดังนี้

  1. ทำเล และสถานที่ตั้ง
  2. โครงสร้างพื้นฐาน และสถาปัตยกรรม
  3. ระบบไฟฟ้า
  4. ระบบปรับสภาพอากาศ
  5. ระบบโทรคมนาคม
  6. ระบบป้องกันภัย
  7. ระบบความมั่นคงสารสนเทศ

ส่วนที่ 2 คือ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้ง 7 โมดูล มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย และส่วนที่ 3 คือ ผู้ประเมินเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่มีประสบการณ์และทักษะดีเยี่ยม เพื่อให้มั่นใจว่าการรับรองเป็นไปตามประเภทที่ออกแบบไว้อย่างแท้จริง

ซึ่งเนคเทค พยายามผลักดันให้ Data Center ในประเทศไทยมีการอ้างอิงใช้ มาตรฐาน Data Center สำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ Data Center ให้มากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาต่างประเทศ และยกระดับ Data Center พร้อมผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบให้มีคุณภาพที่ดี

ด้านลูกค้า CSL มั่นใจได้ว่าข้อมูลและระบบของลูกค้าเองที่ติดตั้งอยู่ใน Data Center ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโครงสร้างทางวิศวกรรม และยังเปิดกว้างให้เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโครงข่ายได้ทุกราย (Carrier Neutral Provider) ลูกค้าองค์กรจึงสามารถเลือกใช้บริการโครงข่ายจากผู้ให้บริการที่ต้องการได้อย่างไร้ข้อจำกัด อีกทั้ง CSL เป็นผู้ให้บริการ Data Center ในไทยจำนวนมากที่สุด รวม 9 แห่งทั่วประเทศ มีการรับรองคุณสมบัติจากหน่วยงานกลางที่น่าเชื่อถือ การได้รับใบรับรองในครั้งนี้จึงถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า Data Center ของ CSL

ปรึกษาและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจกับ CSL โทร: 0-2263-8185 หรืออีเมล csl-presales@ais.co.th

“Enhance agility of new normal with CSL digital transformation Solution”


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] เสริมความแกร่งให้ธุรกิจ และปกป้องข้อมูลด้วย IBM QRadar SIEM และIBM FlashSystem Safeguarded Copy

เมื่อธุรกิจยุคดิจิทัล ต้องเผชิญกับความท้าทายจากภัยไซเบอร์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น แฮ็กเกอร์ ข้อมูลรั่วไหล และแรนซัมแวร์ที่เป็นอุปสรรคสำคัญคอยขัดขวางและสร้างความเสียหายอย่างมาก ทั้งงบประมาณในการกู้คืนระบบ เวลาและโอกาสทางธุรกิจ และที่สำคัญคือความเชื่อถือของลูกค้า ที่ไม่อาจประเมินเป็นตัวเงินได้

Google เพิ่มหลายความสามารถใหม่ให้บริการ Cloud Armor

Cloud Armor เป็นบริการ Web Application Firewall และ DDoS Mitigation ที่ถูกปล่อยออกมาตั้งแต่ปี 2019 ซึ่งวันนี้มีการเพิ่มความสามารถใหม่ๆให้บริการนี้อีกหลายตัว