THIP เดินหน้าบูรณาการ “ระบบงาน ERP Version SAP S/4HANA” รองรับการเติบโตของธุรกิจ วางใจ ISS Consulting ดูแล

กว่า 39 ปี ที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ THIP ดำเนินธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นผู้ผลิตหลอดดูดเครื่องดื่มและถุงซิป เป็นรายแรกของประเทศไทยและครบวงจรที่ได้มาตรฐาน                ระดับสากล ด้วยความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทันสมัยภายใต้การควบคุมมาตรฐานสากล เป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ในอนาคตตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “เป็นผู้นำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกระดับสากล”

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี  2521 และมีการเติบโตจนได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2537 ภายใต้สัญลักษณ์หลักทรัพย์ THIP” จนปัจจุบันบริษัทฯ มียอดขายในปี 2559 ที่ผ่านมามากกว่า 2,600 ล้านบาท

จากการเติบโตของธุรกิจและเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของระบบธุรกิจให้มีศักยภาพมากขึ้น บริษัทฯ จึงมีแนวคิดและให้ความสำคัญการพัฒนาระบบงานทั้งหมดภายในองค์กรแบบบูรณาการโดยนำระบบ Software ERP (Enterprise Resource Planning) Version SAP S/4 HANA มาพัฒนา โดยบริษัทฯ ให้ความไว้วางใจ ISS CONSULTING INTEGRATED SOFTWARE SOLUTION เป็นที่ปรึกษาและเข้ามาพัฒนาระบบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ลดขั้นตอนในการทำงาน ไม่เกิดการซ้ำซ้อน แต่ยังคงประสิทธิผลในการทำงาน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงาน ต่อยอดการพัฒนาความก้าวหน้าด้านการดำเนินงานของผู้บริหารและพนักงาน

วิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มอาชีพ  และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

 • ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก LDPE (Low Density Polyethylene) เช่น ถุงทั่วไป ถุงซิปเพื่อใช้บรรจุสิ่งของและอาหาร และถุงที่ใช้ถนอมความสดของอาหาร
 • ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene) เช่น ถุงหูหิ้ว ถุงชอปปิ้ง ถุงขยะ และถุงมือ
 • ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก PP (Poly Propylene) เช่น หลอดดูดเครื่องดื่ม ก้านพันสำลี
 • ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable Bioplastic) เช่น ถุงซิป ถุงหูหิ้ว ถุงชอปปิ้ง ถุงขยะ ถุงเพาะชำ และถุงมือ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ  ดังนี้

 • SUN Brand หรือ ตราสินค้าซัน บริษัทฯ ใช้ตราสินค้านี้มายาวนาน และเป็นที่รู้จักของคนไทย ประกอบด้วย SUNSTRAW , SUNZIP ,  SUNBIN ,  SUNGLOVE และ SUNMUM
 • Fresh & Fresh เป็นนวัตกรรมใหม่ของถุงใส่ผักและผลไม้ ที่ช่วยถนอมความสดใหม่ได้ยาวนานกว่าถุงธรรมดาถึง 2-5 เท่า โดยการนำเทคโนโลยี MAP (Modified Atmosphere Packaging) ทำให้ถุงมีโครงสร้างเป็นรูพรุนขนาดเล็กมาก ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า และทำให้การระบายอากาศและก๊าซต่าง ๆ เข้าออกในปริมาณเหมาะสมถนอมผักผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Zip Solution ผลิตภัณฑ์เส้นซิป เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมถุงพลาสติกประเภทต่างๆ จากประสบการณ์อันยาวนาน ในฐานะผู้ผลิตถุงซิปเป็นรายแรกของประเทศไทย  บริษัทฯ จึงมีแนวคิดต่อยอดนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาพัฒนาเส้นซิปให้มีความหลากหลาย และมีคุณภาพสูงและคงทน
 • Eco Absolute สินค้าประเภทพลาสติกชีวภาพ ชนิดสลายตัวได้ (Compostable Plastics) เป็นพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) สมบูรณ์แบบ สังเคราะห์ มาจากพืชและสามารถสลายตัวเป็นปุ๋ยโดยการฝังกลบและสามารถย่อยสลายได้ภายใน 6 เดือน เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
 • KITCHEN Neat เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในครัวเรือน อาทิ ถุงซิปถนอมอาหาร หลอดดูดเครื่องดื่ม ถุงขยะม้วน ถุงมืออเนกประสงค์ เป็นต้น โดยเน้นความเป็นเอกลักษณ์ และดีไซน์ทันสมัย คุณภาพสูง ราคาจับต้องได้

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ขอยกตัวอย่างเป็นบางส่วน 

คุณพจนารถ  ปริญภัทร์ภากร กรรมการผู้จัดการบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯให้ความสำคัญกับมาตรฐานคุณภาพสินค้า โดยเริ่มพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO 9002 ตั้งแต่ปี 2541 และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสูงทั้ง ISO 14001, ISO 9001, GMP และ มอก. และปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัล PM Award 2016 ประเภทสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation) และ Set Award 2016 ได้รับ 2 รางวัล คือ รางวัลประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านผลประกอบการยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) กลุ่มบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards)

ปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจที่จะช่วยให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย  คือ การบริหารจัดการระบบภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  บริษัทฯ จึงเดินหน้าบูรณาการ “ระบบงาน ERP เป็น Version SAP S/4 HANA  รองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตอย่างยั่งยืน  บริษัทฯ ได้สรรหาผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเป็นผู้เข้ามาพัฒนาระบบ โดยบริษัทฯ ได้วางใจเลือก ISS Consulting เป็นผู้พัฒนาระบบ  ERP Version SAP S/4HANA  เพื่อรองรับกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ที่กำลังเติบโตของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยระบบงานเดิมก็ยังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

ERP Version SAP S/4HANA ประกอบด้วยโมดูลต่าง ๆ ดังนี้

 • SAP Financial Accounting (FI) ระบบบริหารจัดการและควบคุมการเงินขององค์กร สำหรับใช้ในการ จัดการธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจ
 • SAP Controlling (CO) ระบบบริหารจัดการการวางแผน, การออกรายงาน และการติดตามกระบวนการ ต่าง ๆ ในธุรกิจ ที่รองรับทั้งการตรวจสอบและจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 • SAP Sales and Distribution (SD) ระบบสำหรับบริหารจัดการการขายและการกระจายสินค้า ครอบคลุมตั้งแต่การออกใบเสนอราคา, การกำหนดราคาสินค้า, การออกเอกสารต่างๆไปจนถึงการบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง
 • SAP Production Planning (PP) ระบบสำหรับการบริหารจัดการการผลิตโดยเฉพาะ ที่ผสานรวมทั้งข้อมูล การผลิต, ข้อมูลคลังสินค้า, ข้อมูลคำสั่งซื้อขาย และอื่นๆ เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • SAP Materials Management (MM) ระบบบริหารจัดการวัตถุดิบในการผลิต ทั้งการวางแผนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ, การจัดการใบสั่งซื้อสินค้า และอื่นๆ

การพัฒนาระบบ ERP Version SAP S/4HANA ของบริษัทฯ ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานเป็นอย่างมาก และเห็นประโยชน์ในการดำเนินการ พร้อมให้ความร่วมมือ ISS Consulting  ผู้พัฒนาระบบ เพื่อการพัฒนาระบบของบริษัทฯ ครั้งนี้สัมฤทธิ์ผล และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ประการสำคัญบริษัทฯ มุ่งหวังช่วยยกระดับการทำงานของพนักงานให้ทำงานกันอย่างมีความสุข ทำงานแบบ SMART บริหารเวลาระหว่างการทำงานและเวลาส่วนตัวได้อย่างสมดุล และต่อยอดเป็น SMART COMPANY” องค์กรแห่งความสุข ในอนาคตอันใกล้นี้

เกี่ยวกับ ISS Consulting (Thailand) Ltd.

บริษัท ไอเอสเอสคอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบ IT รวมถึงระบบ E-Commerce แบบครบวงจรให้แก่องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ และเป็นผู้นำด้านการบริการดูแลระบบ SAP (Application Management Services) ในประเทศไทย ที่มีความชำนาญอย่างสูงและมี มีประสบการณ์ มามากกว่า 19 ปี

ปัจจุบัน บริษัท ไอเอสเอสคอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจาก SAP ให้เป็นพาร์ทเนอร์ระดับ Platinum ที่มุ่งเน้นนำเสนอโซลูชั่นที่เป็นประโยชน์กับองค์กรธุรกิจ หลากหลาย ดังนี้

 • SAP Business All In One (SAP A1) เป็นระบบที่ SAP ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ให้เป็นระบบ Enterprise Business Solution รองรับความซับซ้อนของธุรกิจเต็มรูปแบบที่เน้นความรวดเร็ว
 • SAP S/4 HANA โซลูชั่น ERP business suite ด้วยการใช้ประโยชน์จาก ดาต้า โมเดล ที่ไม่ซับซ้อน และประสบการณ์การใช้งานอันเหนือชั้นของ SAP Fiori ช่วยให้ผู้ใช้งานลดความซับซ้อนในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้น
 • SAP Hybris Cloud for Customer ซอฟต์แวร์เพื่อการค้าขายและบริการ ครบวงจรทั้งแบบ B2C และ B2B
 • SAP SuccessFactors ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมทั้งการจ้างงาน เงินเดือนพนักงาน ช่วยให้การสรรหาพนักงานมาเติมช่องว่างในแผนกต่างๆ ทำได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น
 • SAP Analytics Cloud ระบบวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจบน Cloud พร้อมเทคโนโลยี Machine Learning
 • SAP ARIBA ระบบเพื่อการจัดซื้อ บริษัทสามารถควบคุมการจัดซื้อได้ตั้งแต่ต้นจนจบ คุมค่าใช้จ่าย และลดขั้นตอนความซับซ้อนของการจัดซื้อ
 • SAP By Design เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดต่อยอดจาก SAP HANA รองรับโมบายล์และคลาวด์ เพื่อช่วยให้ธุรกิจปรับตัวเข้ากับสภาพตลาดที่มีการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงสูงได้อย่างทันท่วงที
 • SAP Process Orchestration (PO) ระบบบริหารจัดการกระบวนการการทำงานให้เป็นไปได้แบบอัตโนมัติและโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ง่าย
 • Business Planning and Consolidation (BPC) ระบบบริหารจัดการงบประมาณการลงทุน, การวางแผนธุรกิจ และการจัดการด้านการเงิน
 • Extended Warehouse Management (EWM) ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าเชิงลึก
 • SAP Business One (SAP B1) ระบบ ERP โซลูชั่นราคาประหยัดที่จะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังเติบโตสามารถบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ISS Consulting (Thailand) ได้ที่ http://www.issconsulting.co.th


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

แนะนำ SAP S/4HANA Cloud Public Edition: ทางเลือกใหม่ในการใช้ ERP ที่ครอบคลุมทุกความสามารถ ด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม

  แนวโน้มของการใช้ Cloud ERP แทนระบบ ERP แบบดั้งเดิมนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะในแง่ของธุรกิจองค์กรนั้นสามารถลดทั้งค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นโครงการ ERP, การดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure ลงได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ความสามารถใหม่ๆ บนระบบ …

รู้จัก 7 นวัตกรรม Wi-Fi ที่นำ RUCKUS มุ่งสู่การเป็น  Leader, Top Innovator และ Top Implementor ด้าน Campus Wireless LAN Networking จากการสำรวจของ ABI Research

หลังจากที่ ABI Research ได้เผยแพร่รายงาน ABI RESEARCH COMPETITIVE RANKING – WLAN FOR CAMPUS AREA NETWORKS ออกมา …