Breaking News

THIP เดินหน้าบูรณาการ “ระบบงาน ERP Version SAP S/4HANA” รองรับการเติบโตของธุรกิจ วางใจ ISS Consulting ดูแล

กว่า 39 ปี ที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ THIP ดำเนินธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นผู้ผลิตหลอดดูดเครื่องดื่มและถุงซิป เป็นรายแรกของประเทศไทยและครบวงจรที่ได้มาตรฐาน                ระดับสากล ด้วยความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทันสมัยภายใต้การควบคุมมาตรฐานสากล เป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ในอนาคตตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “เป็นผู้นำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกระดับสากล”

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี  2521 และมีการเติบโตจนได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2537 ภายใต้สัญลักษณ์หลักทรัพย์ THIP” จนปัจจุบันบริษัทฯ มียอดขายในปี 2559 ที่ผ่านมามากกว่า 2,600 ล้านบาท

จากการเติบโตของธุรกิจและเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของระบบธุรกิจให้มีศักยภาพมากขึ้น บริษัทฯ จึงมีแนวคิดและให้ความสำคัญการพัฒนาระบบงานทั้งหมดภายในองค์กรแบบบูรณาการโดยนำระบบ Software ERP (Enterprise Resource Planning) Version SAP S/4 HANA มาพัฒนา โดยบริษัทฯ ให้ความไว้วางใจ ISS CONSULTING INTEGRATED SOFTWARE SOLUTION เป็นที่ปรึกษาและเข้ามาพัฒนาระบบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ลดขั้นตอนในการทำงาน ไม่เกิดการซ้ำซ้อน แต่ยังคงประสิทธิผลในการทำงาน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงาน ต่อยอดการพัฒนาความก้าวหน้าด้านการดำเนินงานของผู้บริหารและพนักงาน

 

วิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มอาชีพ  และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

 • ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก LDPE (Low Density Polyethylene) เช่น ถุงทั่วไป ถุงซิปเพื่อใช้บรรจุสิ่งของและอาหาร และถุงที่ใช้ถนอมความสดของอาหาร
 • ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene) เช่น ถุงหูหิ้ว ถุงชอปปิ้ง ถุงขยะ และถุงมือ
 • ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก PP (Poly Propylene) เช่น หลอดดูดเครื่องดื่ม ก้านพันสำลี
 • ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable Bioplastic) เช่น ถุงซิป ถุงหูหิ้ว ถุงชอปปิ้ง ถุงขยะ ถุงเพาะชำ และถุงมือ เป็นต้น

 

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ  ดังนี้

 • SUN Brand หรือ ตราสินค้าซัน บริษัทฯ ใช้ตราสินค้านี้มายาวนาน และเป็นที่รู้จักของคนไทย ประกอบด้วย SUNSTRAW , SUNZIP ,  SUNBIN ,  SUNGLOVE และ SUNMUM
 • Fresh & Fresh เป็นนวัตกรรมใหม่ของถุงใส่ผักและผลไม้ ที่ช่วยถนอมความสดใหม่ได้ยาวนานกว่าถุงธรรมดาถึง 2-5 เท่า โดยการนำเทคโนโลยี MAP (Modified Atmosphere Packaging) ทำให้ถุงมีโครงสร้างเป็นรูพรุนขนาดเล็กมาก ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า และทำให้การระบายอากาศและก๊าซต่าง ๆ เข้าออกในปริมาณเหมาะสมถนอมผักผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Zip Solution ผลิตภัณฑ์เส้นซิป เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมถุงพลาสติกประเภทต่างๆ จากประสบการณ์อันยาวนาน ในฐานะผู้ผลิตถุงซิปเป็นรายแรกของประเทศไทย  บริษัทฯ จึงมีแนวคิดต่อยอดนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาพัฒนาเส้นซิปให้มีความหลากหลาย และมีคุณภาพสูงและคงทน
 • Eco Absolute สินค้าประเภทพลาสติกชีวภาพ ชนิดสลายตัวได้ (Compostable Plastics) เป็นพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) สมบูรณ์แบบ สังเคราะห์ มาจากพืชและสามารถสลายตัวเป็นปุ๋ยโดยการฝังกลบและสามารถย่อยสลายได้ภายใน 6 เดือน เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
 • KITCHEN Neat เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในครัวเรือน อาทิ ถุงซิปถนอมอาหาร หลอดดูดเครื่องดื่ม ถุงขยะม้วน ถุงมืออเนกประสงค์ เป็นต้น โดยเน้นความเป็นเอกลักษณ์ และดีไซน์ทันสมัย คุณภาพสูง ราคาจับต้องได้

 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ขอยกตัวอย่างเป็นบางส่วน 

คุณพจนารถ  ปริญภัทร์ภากร กรรมการผู้จัดการบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

 

บริษัทฯให้ความสำคัญกับมาตรฐานคุณภาพสินค้า โดยเริ่มพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO 9002 ตั้งแต่ปี 2541 และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสูงทั้ง ISO 14001, ISO 9001, GMP และ มอก. และปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัล PM Award 2016 ประเภทสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation) และ Set Award 2016 ได้รับ 2 รางวัล คือ รางวัลประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านผลประกอบการยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) กลุ่มบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards)

ปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจที่จะช่วยให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย  คือ การบริหารจัดการระบบภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  บริษัทฯ จึงเดินหน้าบูรณาการ “ระบบงาน ERP เป็น Version SAP S/4 HANA  รองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตอย่างยั่งยืน  บริษัทฯ ได้สรรหาผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเป็นผู้เข้ามาพัฒนาระบบ โดยบริษัทฯ ได้วางใจเลือก ISS Consulting เป็นผู้พัฒนาระบบ  ERP Version SAP S/4HANA  เพื่อรองรับกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ที่กำลังเติบโตของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยระบบงานเดิมก็ยังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

 

ERP Version SAP S/4HANA ประกอบด้วยโมดูลต่าง ๆ ดังนี้

 • SAP Financial Accounting (FI) ระบบบริหารจัดการและควบคุมการเงินขององค์กร สำหรับใช้ในการ จัดการธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจ
 • SAP Controlling (CO) ระบบบริหารจัดการการวางแผน, การออกรายงาน และการติดตามกระบวนการ ต่าง ๆ ในธุรกิจ ที่รองรับทั้งการตรวจสอบและจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 • SAP Sales and Distribution (SD) ระบบสำหรับบริหารจัดการการขายและการกระจายสินค้า ครอบคลุมตั้งแต่การออกใบเสนอราคา, การกำหนดราคาสินค้า, การออกเอกสารต่างๆไปจนถึงการบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง
 • SAP Production Planning (PP) ระบบสำหรับการบริหารจัดการการผลิตโดยเฉพาะ ที่ผสานรวมทั้งข้อมูล การผลิต, ข้อมูลคลังสินค้า, ข้อมูลคำสั่งซื้อขาย และอื่นๆ เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • SAP Materials Management (MM) ระบบบริหารจัดการวัตถุดิบในการผลิต ทั้งการวางแผนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ, การจัดการใบสั่งซื้อสินค้า และอื่นๆ

การพัฒนาระบบ ERP Version SAP S/4HANA ของบริษัทฯ ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานเป็นอย่างมาก และเห็นประโยชน์ในการดำเนินการ พร้อมให้ความร่วมมือ ISS Consulting  ผู้พัฒนาระบบ เพื่อการพัฒนาระบบของบริษัทฯ ครั้งนี้สัมฤทธิ์ผล และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ประการสำคัญบริษัทฯ มุ่งหวังช่วยยกระดับการทำงานของพนักงานให้ทำงานกันอย่างมีความสุข ทำงานแบบ SMART บริหารเวลาระหว่างการทำงานและเวลาส่วนตัวได้อย่างสมดุล และต่อยอดเป็น SMART COMPANY” องค์กรแห่งความสุข ในอนาคตอันใกล้นี้

 

เกี่ยวกับ ISS Consulting (Thailand) Ltd.

บริษัท ไอเอสเอสคอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบ IT รวมถึงระบบ E-Commerce แบบครบวงจรให้แก่องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ และเป็นผู้นำด้านการบริการดูแลระบบ SAP (Application Management Services) ในประเทศไทย ที่มีความชำนาญอย่างสูงและมี มีประสบการณ์ มามากกว่า 19 ปี

ปัจจุบัน บริษัท ไอเอสเอสคอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจาก SAP ให้เป็นพาร์ทเนอร์ระดับ Platinum ที่มุ่งเน้นนำเสนอโซลูชั่นที่เป็นประโยชน์กับองค์กรธุรกิจ หลากหลาย ดังนี้

 • SAP Business All In One (SAP A1) เป็นระบบที่ SAP ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ให้เป็นระบบ Enterprise Business Solution รองรับความซับซ้อนของธุรกิจเต็มรูปแบบที่เน้นความรวดเร็ว
 • SAP S/4 HANA โซลูชั่น ERP business suite ด้วยการใช้ประโยชน์จาก ดาต้า โมเดล ที่ไม่ซับซ้อน และประสบการณ์การใช้งานอันเหนือชั้นของ SAP Fiori ช่วยให้ผู้ใช้งานลดความซับซ้อนในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้น
 • SAP Hybris Cloud for Customer ซอฟต์แวร์เพื่อการค้าขายและบริการ ครบวงจรทั้งแบบ B2C และ B2B
 • SAP SuccessFactors ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมทั้งการจ้างงาน เงินเดือนพนักงาน ช่วยให้การสรรหาพนักงานมาเติมช่องว่างในแผนกต่างๆ ทำได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น
 • SAP Analytics Cloud ระบบวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจบน Cloud พร้อมเทคโนโลยี Machine Learning
 • SAP ARIBA ระบบเพื่อการจัดซื้อ บริษัทสามารถควบคุมการจัดซื้อได้ตั้งแต่ต้นจนจบ คุมค่าใช้จ่าย และลดขั้นตอนความซับซ้อนของการจัดซื้อ
 • SAP By Design เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดต่อยอดจาก SAP HANA รองรับโมบายล์และคลาวด์ เพื่อช่วยให้ธุรกิจปรับตัวเข้ากับสภาพตลาดที่มีการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงสูงได้อย่างทันท่วงที
 • SAP Process Orchestration (PO) ระบบบริหารจัดการกระบวนการการทำงานให้เป็นไปได้แบบอัตโนมัติและโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ง่าย
 • Business Planning and Consolidation (BPC) ระบบบริหารจัดการงบประมาณการลงทุน, การวางแผนธุรกิจ และการจัดการด้านการเงิน
 • Extended Warehouse Management (EWM) ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าเชิงลึก
 • SAP Business One (SAP B1) ระบบ ERP โซลูชั่นราคาประหยัดที่จะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังเติบโตสามารถบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ISS Consulting (Thailand) ได้ที่ http://www.issconsulting.co.th
About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Azure ประกาศฟีเจอร์ตรวจจับ Fileless Attack ด้วย Security Center เข้าสู่สถานะ GA แล้ว

Fileless Attack เป็นวิธีการโจมตีสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจจับของ Antivirus หรือกลไกการตรวจสอบแบบเดิมซึ่งตอนนี้ทาง Azure ได้พัฒนาความสามารถบน Security Center ให้ตรวจจับการโจมตีชนิดนี้ได้และได้ประกาศเป็นสถานะพร้อมใช้งานจริงแล้ว

Atlassian ยกเครื่อง Jira Software ใหม่เน้นความง่ายในการใช้งาน

Atlassian เจ้าของซอฟต์แวร์ Jira หรือเครื่องมือติดตามการพัฒนาโปรเจ็คด้านซอฟต์แวร์ได้ยกเครื่อง Jira ใหม่โดยเน้นตอบโจทย์ด้าน User Experience ด้วยการเน้นดีไซน์ให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายมากกว่าเดิม รวมถึงได้ออกแบบ Back-end Stack ใหม่ด้วยเช่นกัน