Tag Archives: 360 perspectives

ธุรกิจขนาดเล็กจะยังคงเชื่อมโยงและเติบโตในยุค New Normal ได้อย่างไร

เรียนรู้ถึงคำแนะนำของ Salesforce สำหรับขั้นตอนในการบรรเทาความท้าทายที่ต้องเผชิญในปัจจุบัน และช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางและธุรกิจ Start-Up ด้วยทรัพยากรที่ใช้งานได้จริง เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวสู่ดิจิทัล และยังคงเปิดดำเนินกิจการต่อไปได้ ด้วยการปรับเปลี่ยนแผนการอนาคตในธุรกิจเหล่านั้นมาสู่ระบบศูนย์กลางเพียงหนึ่งเดียว

Read More »