[PR] รองนายกรัฐมนตรี ประจินฯ มั่นใจไทยพร้อมก้าวสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์”

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” ในงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ไอซีที ) ว่า เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถสนับสนุนได้ในทุกกิจกรรม ไม่ว่า จะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับคนทั่วไปในชีวิตประจำวัน เรื่องของ e-Learning, e-Book, e-Library รวมถึงเรื่องของสาธารณสุข ในแง่ของการรักษาพยาบาล ที่ผู้ป่วยอาจไม่สามารถเดินทางพบแพทย์สามารถใช้โครงข่ายนี้เข้ามาดูแลเพื่อการรักษาพยาบาลได้

minister-prajin-juntong-digital-thailand-2016

นอกจากนี้ ในเรื่องของการค้าขายในชุมชน จากการเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่จะมีปัญหาในเรื่องของการตลาดและการผลิตสินค้า มีการขายสินค้าได้น้อยแต่เมื่อมีระบบไอซีที ระบบโครงสร้างพื้นฐานเข้ามา ในพื้นที่ ผู้ประกอบการในชุมชนเข้าใช้บริการ ใส่ข้อมูลสินค้าเพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดโอกาสในการซื้อขายสินค้าได้มากขึ้น

minister-prajin-juntong-digital-thailand-2016-2

ทั้งนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงไอซีที มีแผนงานชัดเจนว่าในปี 2559 – 2560 จะใช้งบประมาณจำนวน 1.5 หมื่นพันล้าน ในการวางโครงข่ายพื้นฐานทั้งหมดครอบคลุมทั่วประเทศ งบประมาณจำนวน 5 พันล้านบาท ในการเสริมขีดความสามารถในการใช้โครงข่ายเพื่อสนับสนุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจำนวน 3.7 พันล้านบาท ในการเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการด้านข้อมูล ( Data ) และพัฒนาบุคลากรที่จะดูแลในเรื่องระบบไอซีที ในส่วนนี้เรียกว่าเป็นโครงการที่มีความชัดเจนและเกิดขึ้นแน่นอน อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญกับภาคประชาชน การวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 หมื่นแห่ง ลงไปยังชุมชนต่าง ๆ จะเกิดระหว่างเดือนมิถุนายน 2559 – มิถุนายน 2560 อย่างแน่นอน ซึ่ง 4 หมื่นแห่ง ประกอบด้วย ที่ทำการชุมชน สถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน หมู่บ้านชายขอบ เพราะฉะนั้นในปี 2560 มั่นใจได้ประชาชนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในทุกภาคส่วนครอบคลุมทั่วประเทศ

minister-prajin-juntong-digital-thailand-2016-3

“ประเทศไทยยังมีศักยภาพในเรื่องการลงทุนอีกหลายด้าน ทั้งด้านไฟเบอร์ออฟติค ดาต้า การบริการรูปแบบ Wi-Fi การบริการสมาร์ทโฟน มีอนาคตอย่างแน่นนอน จึงอยากเชิญชวนทุกท่านที่เป็นผู้ประกอบการมั่นใจว่ารัฐบาลโดยกระทรวงไอซีที จะใช้เม็ดเงินที่กล่าวมาในการลงทุนอย่างคุ้มค่าด้วยความโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ นอกจากนั้นกระทรวงไอซีทีจะอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนรวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการร่วมมือกันในทุกภาคส่วนภายใต้หลักการประชารัฐ” รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในที่สุดAbout TechTalkThai_PR

Check Also

Gartner ยก Microsoft ขึ้นกลุ่ม Leader ด้าน Industrial IoT Platforms

Microsoft ได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำในกลุ่มของแพลตฟอร์มด้าน IoT ภาคอุตสาหกรรมหรือ IIoT

[Guest Post] “E-WITHHOLDING TAX” เริ่มแล้ว! สตรีมฯ พร้อมให้บริการทำระบบสำหรับธนาคาร ด้วยประสบการณ์ตรงที่ทำให้กรมสรรพากร!

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (27 ต.ค. 2563) กรมสรรพากรได้จัดงานเปิดตัวนวัตกรรมระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Withholding Tax อย่างเป็นทางการ โดยมีกลุ่มธนาคารที่ให้บริการระบบเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย หลังจากที่มีการเปิดให้ผู้ประกอบการเริ่มใช้ระบบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม …