Black Hat Asia 2021

[PR] สจล. จัดประชุมผู้บริหารสารสนเทศ ชูระบบออนไลน์ลดกำแพงการศึกษา

สจล.จัดประชุมผู้บริหารสารสนเทศระดับอุดมศึกษา หวังลดอุปสรรคการการสอนผ่าน
“Connected Universities”

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 9 .. 2561 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี .ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี และ ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศให้การต้อนรับผู้ร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารด้านสารสนเทศ (CIO) จากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กล่าวในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ว่า  ในยุคนี้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันมาร่วมมือกันมากกว่าจะเป็นคู่แข่งกัน ซึ่งความร่วมมือกันนี้จะช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาไทยมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในเวทีการศึกษาโลกได้ โดยหวังจะใช้เวที CIO อุดมศึกษาหรือเครือข่ายดิจิทัลนี้ เป็นกลไกสำคัญเพื่อทลายกำแพงระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และก่อให้เกิดการบูรณาการในมิติต่างๆ อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้เห็นพ้องในความร่วมมือพัฒนาระบบ Online Platform เพื่อแบ่งปันทรัพยากรด้านสารสนเทศระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ระหว่างสถาบันการศึกษาในเครือข่าย

รวมถึงการใช้เวที CIO ที่มีความเข้มแข็งนี้เป็นพื้นที่สำคัญในการทลายกำแพงและข้อจำกัดต่างๆ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกันในมิติต่างๆ อาทิเช่น การบูรณาการหลักสูตร (Course) ออนไลน์ต่างๆ, การแบ่งปันผู้เชี่ยวชาญ หรือทรัพยากรที่แต่ละสถาบันมีความถนัดระหว่างกัน

ขณะที่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยต่างมีการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างระหว่างกันอยู่แล้ว ดังนั้นหากมีการยกระดับการเชื่อมโยงให้เป็นเครือข่ายดิจิทัล หรือที่เรียกว่า Connected Universities ย่อมส่งผลให้ การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยสะดวกและมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ทางคณะผู้เข้าร่วมประชุมยังได้เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปจาก ผศ.อัครินทร์ คุณกิตติ รักษาการณ์ ผอ.สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สจล. และผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัทหัวเว่ยกล่าวบรรยายในหัวข้อ Future Education ทั้งนี้ สจล. ได้นำเทคโนโลยี SDN และ New all-in-one Cloud Data Center เข้ามาให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Campus Network) ความเร็วสูง 100G ที่ให้บริการโดยหัวเว่ยภายในสถาบันฯ ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่สามารถควบคุมจัดการเครือข่ายอินเตอร์เนตภายในด้วยซอฟต์แวร์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากที่สุดในขณะนี้

###

About TechTalkThai PR 2

Check Also

[Guest Post] ISA ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) จัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรในสายงาน IT และผู้บริหารโครงการ

บริษัทอินเตอร์เนชชั่นแนล เซอร์วิสเซส  แอนด์ อลิแอนซ์ จำกัด หรือ International Services & Alliance Co., Ltd. (ISA) ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี …

[Guest Post] เลอโนโว ประกาศแต่งตั้ง มร. อมาร์ บาร์บู ดำรงตำแหน่ง ผู้นำบริหารงานธุรกิจ เลอโนโว ประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

เลอโนโว ประกาศแต่งตั้ง มร. อมาร์ บาร์บู ขึ้นดำรงตำแหน่งควบคุมดูแลบริหารงาน เลอโนโว ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก อันได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง อาเซียน …