เชิญร่วมงานสัมมนา Rethink & Rebuild your Cyber Security Plan โดย AMR Asia

[Guest Post] STelligence ร่วมสร้าง Ecosystem ในด้าน Data Analytics และ Business Analytics กับคณะ IT KMITL

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จำกัด และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

โดยในพิธีดังกล่าว มีคุณสันติสุข  ลิ้มปีเจริญโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จำกัด และคุณสราวุธ ตินา ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จำกัด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช  บุญแสง  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้รับมอบอำนาจจาก ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) และ รองศาสตราจารย์ ดร. กิติ์สุชาต พสุภา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมลงนาม

ในการลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลความร่วมมือที่บริษัทและสถาบันฯ ร่วมมือกันมาตลอด 3 ปี และต่อยอดให้มีความยั่งยืนในลักษณะ Industrial Linkage และสร้าง Ecosystem ร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะ ศักยภาพ และองค์ความรู้ด้านวิชาการ ในการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีและธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาและรายวิชา Project-based จากโจทย์ธุรกิจจริงให้กับนักศึกษา และหลักสูตร Non-degree สำหรับบุคคลทั่วไปหรือองค์กรต่าง ๆ ในอนาคตCheck Also

[Guest Post] SECPlayground Year-end Non-stop Challenge (SYNC) 2020

แม้ว่าโลกเราจะหมุนไปเร็วเพียงใด มีแนวโน้มในการปรับลดจำนวนพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ ให้ลดลงเพียงใด อาชีพหนึ่งที่ยังคงมีการเปิดรับและเป็นที่ต้องการมากขึ้นเสมอในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั่นคืออาชีพในสาย Cybersecurity นั่นเอง

[Guest Post] ‘ดิสรัปเตอร์’ ที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมหลักในภูมิภาคอาเซียน

ผลการศึกษาฉบับใหม่จากซิสโก้และจังเกิล เวนเจอร์ส ชี้ให้เห็นแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมของธุรกิจหลักในภูมิภาคนี้ช่วงดิสรัปชั่น เพื่อฝ่าวิกฤตและพลิกฟื้นธุรกิจ