Black Hat Asia 2023

[PR] ไอดีซี ประกาศรายชื่อโครงการสมาร์ทซิตี้ 18 โครงการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยกเว้นญีปุ่น ที่เป็นสุดยอดของสุดยอดสำหรับรางวัล IDC SCAPA ประจำปี 2017 ประเทศนิวซีแลนด์และสิงคโปร์ ได้รับรางวัลมากที่สุดถึงสองปีซ้อน

สิงคโปร์ วันที่ 4 สิงหาคม 2560  ไอดีซี เอเชียแปซิฟิก ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล Smart City Asia Pacific Awards 2017 (SCAPA) โดยนิวซีแลนด์ได้รางวัลชนะเลิศมากที่สุด 4 โครงการ และ สิงคโปร์ได้รางวัลชนะเลิศมากที่สุด 3 โครงการ ขณะที่ประเทศออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ฮ่องกง และจีน ได้รางวัลชนะเลิศประเทศละ 2 โครงการ  และประเทศมาเลเซีย ไต้หวันและไทยมีผู้ชนะอย่างละ 1 โครงการ

เข้าสู่ปีที่สามแล้ว ที่รางวัล SCAPA ได้เชิดชูโครงการสมาร์ทซิตี้ที่โดดเด่นในประเทศต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยกเว้นญีปุ่น ที่ประกอบด้วยรางวัลสาขาทั้งหมด 14 สาขา  อย่างไรก็ตาม มี 18 โครงการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นโครงการที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก เมื่อเราเห็นการแข่งขันอย่างเข้มข้นใน 4 สาขาที่มีผลคะแนนเสมอกัน  สาขาเหล่านี้ได้แก่ การบริหารจัดการ (Administration) การศึกษา (Education) การใช้พื้นที่และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Land Use and Environmental Management) และ อาคารอัจฉริยะ (Smart Building)  ผู้ชนะเลิศรางวัล IDC Smart City Asia Pacific Awards 2017 มีดังต่อไปนี้

โครงการสมาร์ทซิตี้ในเอเชียแปซิฟิกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาประเทศอย่างจริงจังที่มุ่งเน้น ไปเพื่อการพัฒนาโดยมีประชากรในประเทศเป็นศูนย์กลาง ภายใต้แนวคิด “ลงทุนน้อย แต่ส่งผลเป็นวงกว้าง”  ทั้งหมดมีเป้าหมายในเรื่องการดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสัดส่วนที่เหมาะสม” นายเจอหราด หวัง หัวหน้าส่วนงาน ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก IDC Government Insights

นายหวังกล่าวเสริม “เศรษฐกิจสังคมเหล่านี้กำลังมุ่งไปสู่การสร้างระบบแวดล้อมที่เหมาะกับท้องถิ่นและมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากแรงขับเคลื่อนด้านการค้าระหว่างประเทศและภูมิภาค  ความล้มเหลวของข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ TPP และความพยายามของประเทศจีนในการขยายอำนาจความเป็นผู้นำระดับโลกของตนเองด้วยการผลักดันนโยบาย Belt and Road Initiative จะยังคงเป็นแรงกระตุ้นในการปรับเปลี่ยนการค้าและนวัตกรรมในภูมิภาคนี้”

ในช่วงต้นปีของปีนี้ ไอดีซี ได้คาดการแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนโครงการสมาร์ทซิตี้ในปี 2017 และ ปีต่อ ๆ ไป อาทิ:

  • เศรษฐกิจเมืองที่ยั่งยืน: การบริหารจัดการความเสี่ยง ลดการขาดทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี และหนี้สาธารณะ และ การบริหารจัดการนโยบายการเงิน
  • ความปลอดภัยบนไซเบอร์และกฏระเบียบทั่วทั้งประเทศ: การเพิ่มการสอดส่องดูแลและหน้าที่ความรับผิดชอบ การขยายขอบเขตความรับผิดชอบและความโปร่งใส รวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการรักษาความปลอดภัยและการปกป้องความเป็นส่วนบุคคลของประชาชน
  • ประชากรแห่งอนาคต: โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการไปสู่เศรษฐกิจสังคม การฟื้นฟูอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ความเสี่ยงเรื่องปัญหาที่อยู่อาศัย และ ความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังที่เพิ่มสูงขึ้น
  • เมืองแห่งอนาคต: ระบบโครงสร้างพื้นฐานยุคหน้าสำหรับสมาร์ทซิตี้ การเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ ที่มาจาก การลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่นการขยายตัวอย่างรวดเร็วของประชากรบางประเทศในภูมิภาคของเอเชีย (เช่น เมืองหรือจังหวัด) และอัตราส่วนการพึ่งพิงที่ลดอย่างเลวร้าย ซึ่งทั้งหมดนี้จะสร้างแรงกดดันต่อระบบต่าง ๆ เช่น การสื่อสารและโทรคมนาคม สุขภาพ การศึกษา การประกันสังคม การคมนาคมขนส่ง, และระบบความปลอดภัยของสาธารณะ
  • การประกันอนาคต: การลงทุนที่ปลอดภัย และการพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืน การสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อคงความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่การแข่งขันระหว่างประเทศกำลังเพิ่มขึ้น ในการที่จะรับประกันที่แน่นอนสำหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อสร้างและปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมของประเทศ

“แนวโน้มที่ระบุไว้ข้างต้นยังคงเป็นข้อเท็จจริงสำหรับโครงการสมาร์ทซิตี้ในหลายประเทศของภูมิภาคนี้  โดยหน้าที่หลักแล้ว นอกเหนือไปจากการมุ่งเป้าไปในสาขาด้านการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและระบบการขนส่งในหลายปีที่ผ่านมา เรากำลังเห็นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในสมาร์ทซิตี้สาขาอื่น ๆ เช่น การศึกษา การดูแลรักษาสุขภาพครบวงจร การบริหารจัดการที่ดินและการรักษาสิงแวดล้อม อาคารอัจฉริยะ รวมถึงงานการบริหารจากหน่วยงานรัฐฯ  สัญญาณเหล่านี้เป็นผลมาจากความพยายามของผู้บริหารหรือผู้วางแผนเมืองที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นและพัฒนามาตรฐานชีวิต และความเป็นอยู่ของประชากร ซึ่งจะช่วยเสริมว่าสมาร์ทซิตี้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นของการเติบโตของความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติยุคใหม่” นายหวัง กล่าว

IDC Government Insights ได้ทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติต่าง ๆ ในหกขั้นตอน เพื่อคัดเลือกผู้ชนะ Top Smart City ประจำปี 2016-2017  ที่มาของผู้ชนะได้มาจากการค้นหาและการจัดกลุ่มให้กับโครงการสมาร์ทซิตี้ที่โดดเด่นที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมาจากการคัดเลือกของนักวิเคราะห์ของไอดีซีในภูมิภาคนี้ (25%) การโหวตผลแสดงความคิดเห็นผ่านออนไลน์ (50%) และการประเมินจากสถาบันที่ปรึกษาระหว่างประเทศ (25%)

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีศึกษาของผู้ชนะโครงการสมาร์ทซิตี้ทั้ง 14 สาขา  IDC Government Insights Smart City Development Index ของปี 2016 – 2017 จะถูกตีพิมพ์และเผยแพร่ราวปี 2560 นี้  และหากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับงานวิจัยดังกล่าวนี้ สามารถติดต่อไปที่นาย เจอราด หวัง  gwang@idc.com  หากเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล SCAPA ท่านสามารถเข้าไปยัง http://www.idc.asia/IDCSCAPA/ หากเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์สามารถติดต่อได้ที่ Tessa Rago trago@idc.com หรือ Alvin Afuang at aafuang@idc.com

###

เกี่ยวกับ IDC Government Insights

IDC Government Insights ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเป็นการเฉพาะสำหรับผู้วางนโยบายของรัผู้บริหารโครงการสาธารณะประโยชน์ และผู้นำในเทคโนโลยีไอที ตลอดจนซัพพลายเออร์ที่สนับสนุนสินค้าหรือบริการให้กับภาคธุรกิจนี้ การวิจัยตลาด สำหรับการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากงานวิจัยและบริการให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง ถูกช่วงเวลา และมีรายละเอียดเชิงลึก  ด้วยทีมงานนักวิเคราะห์อาวุโสที่มีประสบการณ์ในภาคธุรกิจการให้บริการของภาครัฐฯ และอุตสาหกรรมไอที มากกว่าทศวรรษ งานวิจัยและบริการให้คำปรึกษาทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและเทคโนโลยีที่ประสบปัญหาอยู่ สำหรับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค หรือเป็น น่วยงานระดับจังหวัดหรืออำเภอ  International Data Corporation หรือ ไอดีซี เป็นบริษัทชั้นนำ  ในการให้บริการข้อมูลวิจัย บริการให้คำปรึกษา และการจัดงานสัมมนา ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไอดีซี เป็นบริษัทในเครือของ IDG ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในการบริการข้อมูลด้านเทคโนโลยี

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ http://www.idc-gi.com/, อีเมล์ที่ info@idc-gi.com  หรือ ติดต่อได้ที่ 571-296-8060  ท่านสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลชุมชนของ  IDC Financial Insights Community ได้ที่ http://idc-insights-community.com/government

เกี่ยวกับไอดีซี

ไอดีซี บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยข้อมูลการตลาดชั้นนำระดับโลก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และ คอนซูมเมอร์เทคโนโลยี โดยนำเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์เจาะลึก ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้าน ไอที ผู้บริหาร และ นักลงทุน ให้สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจจัดซื้อเทคโนโลยีและกำหนดกลยุทธ์ ทางธุรกิจ ปัจจุบัน ไอดีซี มีนักวิเคราะห์มากกว่า 1,100 คน ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล และ ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์อย่างรอบด้านแก่ลูกค้าในเรื่องเทคโนโลยี รวมถึงโอกาสทางธุรกิจ และ แนวโน้ม ของอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และ ในแต่ละประเทศ มากกว่า 110 ประเทศทั่วโลก  ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สะสมมามากกว่า 50 ปี ไอดีซีได้ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุทุกวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ไอดีซี เป็นบริษัทในเครือของไอดีจี ซึ่งดำเนินธุรกิจสื่อสารเทคโนโลยีวิจัย และ จัดงานสัมมนาชั้นนำระดับโลก ค้นหาข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ www.idc.com


About TechTalkThai PR 2

Check Also

ดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ [Guest Post]

ยูจีน โฮ ได้รับการแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อจากฟิลลิป หยวน โดยเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 1 มิถุนายน 2566

SYMC โชว์ผลประกอบการปี 2565 กำไรสุทธิโต 162.1 ล้านบาท เติบโต 67% พร้อมประกาศปันผลหุ้นละ 0.0935 บาท [Guest Post]

SYMC รายงานผลประกอบการปี 2565 มีกำไรสุทธิ 162.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67% จากปีก่อนหน้านี้ที่มีกำไรสุทธิปกติ 96.9 ล้านบาท (กำไรสุทธิหลังหักรายได้อื่นจากการคืนค่า USO หรือค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมเพียงครั้งเดียว เป็นจำนวน …