ADPT

[Guest Post] CITE DPU แนะ 8 อาชีพด้าน digital skills รายได้ สวนกระแสในยุค new normal

ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (CITE DPU) เปิดเผยว่า สถานการณ์ Digital disruption และ การระบาดของ Covid-19 ก่อให้เกิดนิยาม new normal หรือ การดำเนินชีวิตในรูปแบบปกติใหม่ ซึ่งเชื่อได้ว่าทุกคนได้ซึมซับ หรือผ่านการดำเนินชีวิตในลักษณะดังกล่าวมาแล้วสักระยะหนึ่ง และเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าความปกติใหม่นี้มีความต้องการทักษะด้านดิจิทัล (digital skills) ในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การใช้งานสื่อออนไลน์เพื่อการทำงานต่าง ๆ การทำงานจากระยะไกล การย้ายการประมวลผลไปใช้งานระบบคลาวด์มากขึ้น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้งานแอพพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างกว้างขวาง การป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นต้น 

 

นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่มีความสามารถทางด้านทักษะดิจิทัลที่มีความสามารถสูง เช่น วิศวกรคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ นักการตลาดดิจิทัล นักวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นต้น นอกจากแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว แต่ยิ่งกลับได้รับผลตอบแทนที่สูงมากขึ้นอีกด้วย   

ดร.ชัยพร กล่าวเพิ่มเติมว่า  ข้อมูลจากเว็บไซต์ JobDB ระบุสายงานที่มีทักษะด้านไอทีและด้านดิจิทัล มีรายได้อยู่ระหว่าง 20,000 – 100,000 บาท สำหรับนักศึกษาจบใหม่ โดยขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล ทั้งยังเป็นทักษะแรงงานที่นายจ้างมีความต้องการมากขึ้นด้วย ดังนั้น อาชีพที่มีการใช้ทักษะทางดิจิทัลและคาดว่าเป็นแนวโน้มที่ควรจะวางแผนศึกษาหรือ reskill/upskill กันไว้ เพื่อตอบรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุค new normal ประกอบด้วย 8 สายงานอาชีพด้วยกัน ได้แก่

นักวิเคราะห์ตลาดออนไลน์ คือ ผู้ที่เข้าใจรูปแบบพฤติกรรมของลูกค้า ช่องทางสื่อออนไลน์ และวิธีการวางแผนการตลาดแบบออนไลน์  ซึ่งจำเป็นต้องการผู้ที่มีความเข้าใจรูปแบบสื่อออนไลน์ที่มีมากมายหลายสื่อ เช่น เฟสบุค ยูทูบ อินสตาร์แกรม ไลน์ เป็นต้น โดยแต่ละสื่อก็มีวิธีการสื่อสาร และกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน

โปรแกรมเมอร์และวิศวกรซอฟต์แวร์ เป็นอาชีพที่สุดฮอตอาชีพหนึ่ง เพราะเราจำเป็นต้องใช้งานแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ทั้งจากเว็บ โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ เพื่อทั้งการทำงาน การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้นโปรแกรมเมอร์จึงเป็นอาชีพที่ขาดไม่ได้ในการสร้างสรรค์แอพพลิเคชันต่าง ๆ เหล่านี้  

วิศวกรคอมพิวเตอร์ เป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการมากอีกอาชีพหนึ่ง กล่าวได้ว่าผลิตมาเท่าไรก็ไม่พอป้อนตลาดที่มีความต้องการสูงมากในปัจจุบัน เนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ จำเป็นต้องมีบุคลากรไว้คอยดูแล แก้ปัญหา หรือสร้างระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานต่าง ๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบประมวลผลคลาวด์หรืออินเทอร์เน็ต

วิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ค่อนข้างจะเป็นอาชีพใหม่สำหรับประเทศไทย แต่มีความต้องการสูงมาก เนื่องจากความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตมีจำนวนและมูลค่าสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละปี ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานระบบเหล่านั้นได้อย่างปลอดภัย ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้

นักวิเคราะห์ข้อมูลและวิศวกรข้อมูล อาชีพนี้หลายคนอาจยังไม่รู้จัก แต่ยืนยันได้เลยว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงมากอีกอาชีพหนึ่ง เนื่องจากหลาย ๆ หน่วยงานเริ่มรู้จักที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างโอกาสในการทำกำไรของหน่วยงานได้มากขึ้นนั่นเอง จึงจำเป็นต้องมีนักวิเคราะห์ข้อมูลและวิศวกรข้อมูลเพื่อมาทำหน้าที่เหล่านี้ต่อไป

วิศวกรด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ กล่าวได้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราจะได้เห็นการมีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นอาชีพที่เกี่ยวข้องการสร้างปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์จึงเป็นอาชีพที่น่าสนใจอย่างมากในระยะยาว

นักโลจิสติกส์ เป็นอาชีพที่ดูจะไม่เกี่ยวกับทักษะทางดิจิทัล แต่จริง ๆ แล้วเราจะพบว่าในปัจจุบันมีการใช้งานระบบออนไลน์เพื่อการสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะมีมูลค่ามากกว่าการจำหน่ายในช่องทางหน้าร้านในระยะเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งการสร้างระบบโลจิสติกส์ที่ดีจำเป็นต้องบูรณการกับระบบออนไลน์หรือระบบคอมพิวเตอร์ มีการวางแผนที่ดีเพื่อลดการสั่งซื้อสินค้ามาสต๊อกไว้ หรือแม้แต่การสร้างระบบการผลิตตามการสั่งสินค้าของลูกค้า ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้เป็นอย่างมาก

ผู้บริหารที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการทำงานต่าง ๆ  ของคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และอีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญมากคือ ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการออกกฎหมายต่าง ๆ เพื่อควบคุมกำกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ข้อมูลต่าง ๆ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้องเข้าใจหลักปฏิบัติหรือแนวทางที่ถูกต้อง

          วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงและความต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลต่าง ๆ และเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค new normal จึงจัดหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีคุณภาพให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการทางวิศวกรรม ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ cite.dpu.ac.th ///..

 


About Maylada

Check Also

Gartner ออกรายงาน Magic Quadrant ด้าน WAN Edge Infrastructure ปี 2021 Fortinet และ VMware นำโด่ง

Gartner บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาชื่อดังจากสหรัฐฯ ออกรายงาน Magic Quadrant ด้าน WAN Edge Infrastructure ฉบับล่าสุดปี 2021 ผลปรากฏว่ามี Vendor ครองตำแหน่ง Leader …

VNU จับมือ True 5G, depa, NECTEC และ สสปน.แถลงข่าวเปิดงาน BYOND MOBILE ร่วมผลักดันเทคโนโลยี 5G สู่แนวทางแก้ปัญหาในยุค 4.0

เปิดตัวงาน BYOND MOBILE (บิยอนด์ โมบายล์) งานแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเครือข่ายไร้สาย ระบบมือถือ และดิจิทัลยุคใหม่ พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 มาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำหนดการจัดงานเต็มรูปแบบระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ ภายใต้ธีม “The Networked Economy: Unlocking the potential of the IoT era” เครือข่ายทางเศรษฐกิจ เพื่อปลดล็อกศักยภาพใหม่แห่งยุค Internet of Things (IoT)