[PR] สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บมจ.เดลต้าฯ จัดงาน Technology and Innovation พัฒนา Industry 4.0

ในภาพจากซ้ายไปขวา 1.นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2.นายเซีย เชน เยน ประธานบริหาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 3.ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการอุตสาหกรรม 4.0 4.คุณเกษมสันต์ เครือธร ผู้จัดการภาคพื้นอาวุโสฝ่ายอินดัสเทรียลออโตเมชั่น บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 5.นายยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 6.ดร.นฤกมล ภู่ขาว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำโดย ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ ประธานคณะกรรมการอุตสาหกรรม 4.0 ร่วมกับ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานและไอซีทีของโลก โดย นายเซีย เชน เยน ประธานบริหาร ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “Technology and Innovation ในการพัฒนา Industry 4.0”  โดยมีบริษัทและผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบอุตสาหกรรม หรือ System Integrator (SI) เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานใหญ่เดลต้าฯ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีระดับสูงและศักยภาพของ SI ในการยกระดับโรงงานสู่ความทันสมัยและประสิทธิภาพ และเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0

ผู้วางระบบอุตสาหกรรม หรือ System Integrator (SI) เป็นหนึ่งในวิชาชีพผู้ให้บริการอุตสาหกรรมซึ่งประเทศไทยกำลังขาดแคลนอย่างมากและมีบทบาทสำคัญในการออกแบบ จัดหา ติดตั้งระบบไอทีและเครือข่ายสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ การจัดงานครั้งนี้เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพ SI ในการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาเชื่อมโยงเพื่อยกระดับปรับปรุงโรงงานสู่ความทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การใช้เทคโนโลยี Automation, Robotics พัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ นำเสนอแนวโน้มทิศทางผู้ให้บริการอุตสาหกรรมในอนาคต การเตรียมพร้อมรองรับความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ลดปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญการวางระบบอุตสาหกรรม (SI) ตลอดจนเสริมสร้างความสำเร็จ Industry 4.0 สู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ในอนาคต


About TechTalkThai PR 2

Check Also

การ์ทเนอร์คาดผู้บริโภคใช้จ่ายบริการคลาวด์สาธารณะทั่วโลกยังโต แตะใกล้ 600 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีนี้ [Guest Post]

โดยบริการคลาวด์เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันผ่านเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึง Generative AI 

วีเอ็มแวร์เพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม VMware Tanzu และ VMware Aria เพื่อช่วยเร่งประสิทธิภาพการพัฒนา Modern Application เพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนที่สุดของลูกค้า [Press Release]

ปัจจุบันธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับความคล่องตัวของการดำเนินธุรกิจโดยอาศัยซอฟต์แวร์เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ผันผวน อย่างไรก็ดีการปรับใช้ระบบคลาวด์ที่หลากหลายอย่างเหมาะสม เครื่องมือที่หลากหลาย วิธีการ และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเร่งความเร็วและส่งมอบแอปพลิเคชันอย่างมีประสิทธิภาพนั้นยังคงไม่แพร่หลาย จึงนับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทาย ทั้งนี้เพื่อรองรับแนวคิดแบบ Cloud Native และการนำไปใช้ที่ขยายตัว การลงทุนในความสามารถที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักพัฒนา โอกาสในการเพิ่มรายได้ และรักษาความสามารถในการแข่งขันจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง …