[PR] ETDA จับมือ 3 พันธมิตรภาครัฐ ลงนาม MoU เชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ETDA จับมือ EGA, DBD และ BOI ลงนาม MOU ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ หวังใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน ยกระดับบริการภาครัฐให้ประชาชนใช้อย่างเป็นรูปธรรม

etda-ega-dbd-boi-mou-sign

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ ระหว่างหน่วยงานจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) ( ETDA ) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) ( EGA ) ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ( DBD ) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( BOI ) ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

สืบเนื่องมาจาก พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 รวมทั้ง นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้หน่วยงานของรัฐอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนและประชาชนในการมาติดต่อขอรับบริการจากทางราชการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร .) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันศึกษาแนวทางการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบหมาย เมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะทำงานในเรื่องดังกล่าว จนเป็นที่มาของการลงนามความร่วมมือครั้งนี้

etda-ega-dbd-boi-mou-sign-2

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า “การผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางออนไลน์ เพื่อลดการบันทึกข้อมูลเรื่องเดียวกัน หรือการขอเอกสารซ้ำซ้อน ไม่ว่าจะระหว่างภาครัฐด้วยกันเองหรือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่จากความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายในการปฏิรูปประเทศทุกด้าน และมีการผลักดันจนสามารถประกาศใช้ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการไปแล้ว ETDA เองในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่วางโครงสร้างพื้นฐานหรือ Soft Infrastructure สำหรับการทำธุรกรรมทางออนไลน์ พร้อมที่เป็นฟันเฟือนหลักในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนที่ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปได้ในอนาคต”


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Microsoft เผยการยับยั้งการ DDoS ขนาด 3.47 Tbps ไว้ได้ด้วย Azure DDoS Protection

Microsoft ได้ออกมาเปิดเผยเหตุการณ์ที่แพลตฟอร์ม Azure DDoS Protection สามารถช่วยป้องกันการระดมโจมตีขนาด 3.47 Tbps เอาไว้

AWS เปิดตัว EC2 รุ่นใหม่รองรับงานออกแบบอิเล็กทรอนิกส์

EC2 รุ่นใหม่หรือ X2iezn นี้ไม่ใช่ครั้งที่ Amazon ประกาศออกมาเพื่อรองรับงานด้าน Electronic Design Automation (EDA)