[PR] ETDA จับมือ 3 พันธมิตรภาครัฐ ลงนาม MoU เชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ETDA จับมือ EGA, DBD และ BOI ลงนาม MOU ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ หวังใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน ยกระดับบริการภาครัฐให้ประชาชนใช้อย่างเป็นรูปธรรม

etda-ega-dbd-boi-mou-sign

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ ระหว่างหน่วยงานจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) ( ETDA ) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) ( EGA ) ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ( DBD ) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( BOI ) ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

สืบเนื่องมาจาก พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 รวมทั้ง นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้หน่วยงานของรัฐอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนและประชาชนในการมาติดต่อขอรับบริการจากทางราชการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร .) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันศึกษาแนวทางการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบหมาย เมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะทำงานในเรื่องดังกล่าว จนเป็นที่มาของการลงนามความร่วมมือครั้งนี้

etda-ega-dbd-boi-mou-sign-2

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า “การผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางออนไลน์ เพื่อลดการบันทึกข้อมูลเรื่องเดียวกัน หรือการขอเอกสารซ้ำซ้อน ไม่ว่าจะระหว่างภาครัฐด้วยกันเองหรือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่จากความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายในการปฏิรูปประเทศทุกด้าน และมีการผลักดันจนสามารถประกาศใช้ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการไปแล้ว ETDA เองในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่วางโครงสร้างพื้นฐานหรือ Soft Infrastructure สำหรับการทำธุรกรรมทางออนไลน์ พร้อมที่เป็นฟันเฟือนหลักในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนที่ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปได้ในอนาคต”


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Raspberry Pi ออกบอร์ด Pico รุ่นใหม่เพิ่มชิป Wireless และการเชื่อมต่อภายนอก

เมื่อต้นปี 2021 การมาถึงของ Raspberry Pi Pico ถือเป็นบอร์ดขนาดเล็กที่ประสบความสำเร็จมากตัวหนึ่งด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 4 เหรียญสหรัฐฯ ล่าสุดมีการเพิ่มฟังก์ชันให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อภายนอกและสัญญาณไวไฟได้

[Guest Post] Arista Cognitive Campus Workspaces Overview

เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หลักจากเกิดการแพร่ระบาด Coivd-19 ไปทั่วโลก ทำให้วิถีชีวิตในการทำงานระหว่างบ้าน ออฟฟิศ มีความยืดหยุ่นสูงขึ้น โดย Arista ขอแนะนำอุปกรณ์ Cognitive Campus Network เพื่อเข้ามาช่วยขับเคลื่อนการทำงานภายในองค์กร ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายแบบมีสาย (Wired) …