ETDA เปิดให้ดาวน์โหลดชุดกฎหมายดิจิทัลทั้ง 8 ฉบับฟรี

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.​ หรือ ETDA) เปิดให้ดาวน์โหลด “กฎหมายดิจิทัล” ในรูป eBook ซึ่งได้รวมรวมชุดกฎหมายดิจิทัลในไทยทั้ง 8 ชุดไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายธุุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, กฎหมายการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, กฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิลและสังคม รวมไปถึงกฎหมายใหม่ล่าสุดอย่าง กฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และคุุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาได้ฟรี

ปัจจุบันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมออนไลน์มีความหมายครอบคลุมทั้ง e-Commerce และ e-Government ซึ่งนับวันจะมีปริมาณการช้งานเพิ่มมากขึ้น และมีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันของพวกเรา เพื่อผลักดันให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมออนไลน์กลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นและผลักดันใให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความมั่นคงปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานที่น่าเชื่อถือ

ด้วยเหตุนี้ สำนักกฎหมาย ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ETDA จึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัล จัดทำเป็น eBook แล้วเปิดให้ผู้ที่สนใจดาวน์โหลด เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาหาความรู้ด้านกฎหมายดิจิทัล

eBook เล่มนี้ประกอบด้วยกฎหมายดิจิทัลรวมทั้งสิ้น 8 ฉบับ ได้แก่

  • พ.ร.บ. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562
  • พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
  • พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
  • พ.ร.บ. สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562
  • พ.ร.บ. การบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
  • พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
  • พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
  • พ.ร.บ. คุุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Video Webinar] HTTP/3, How Cloudflare Help to Make the Internet Better โดย Cloudflare APAC

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าชมการบรรยาย TechTalk Webinar เรื่อง “HTTP/3, How Cloudflare Help to Make the Internet Better” เพื่อรู้จักกับแนวคิดและการทำงานของ HTTP/3 …

Microsoft เผย 3 เทคนิค Phishing อันแนบเนียนที่ควรพึงระวัง

Microsoft ได้ออกรายงานแนวโน้มภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในปี 2019 ระบุว่า Phishing เป็นหนึ่งใในไม่กี่รูปแบบการโจมตีที่ยังคงพบบ่อยมากขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้ ในขณะที่ Ransomware, Crypto-mining และมัลแวร์รูปแบบอื่นๆ เริ่มพบน้อยลง