Breaking News

[PR] วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดงานสัมมนา “มหกรรมดาตาเซ็นเตอร์ 2018”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.) จัดงาน“มหกรรมดาตาเซ็นเตอร์ 2018”  โดยมีคุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) พร้อมด้วย คุณประสิทธิ์ เหมวราพรชัย ประธานคณะกรรมการเทคนิคจัดทำมาตรฐานดาตาเซ็นเตอร์ และคณะกรรมการ ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คเพื่อส่งเสริมให้ดาตาเซ็นเตอร์ในประเทศไทย เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาประเทศ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถปฎิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมแผนมั่นคงความก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีองค์กร บุคคลากรและแวดวงไอซีทีเข้าร่วมงานคับคั่ง ณ เจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) กล่าวว่า ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือดาตาเซ็นเตอร์ เป็นหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพของทุกธุรกิจอุตสาหกรรม เนื่องจาก ดาตาเซ็นเตอร์ เป็นศูนย์ในการประมวลและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ดังนั้นดาตาเซ็นเตอร์ที่จัดขึ้นจึงต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาประเทศ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์สำหรับประเทศ เพื่อผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนใช้เป็นแนวทางในการออกแบบติดตั้งให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถปฎิบัติงานร่วมกันได้ จึงได้มีการจัดทำมาตรฐานดาตาเซ็นเตอร์ฉบับแรกของประเทศไทย วัตุประสงค์ ของงานสัมมนา“มหกรรมดาตาเซ็นเตอร์ 2018” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและติดตั้งดาตาเซ็นเตอร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดความสูญเสียและเกิดเสถียรภาพที่เชื่อถือได้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ อีกทั้งการสัมมนาครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่บุคคลในวงการดาตาเซ็นเตอร์ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และก้าวทันเทคโนโลยีด้านดาตาเซนเตอร์กับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย

คุณประสิทธิ์ เหมวราพรชัย ประธานคณะกรรมการเทคนิคจัดทำมาตรฐานดาตาเซ็นเตอร์ กล่าวว่า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เห็นว่าเรื่อง “National Data Center Standard” มีความสำคัญต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบข้อมูลซึ่งเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนทุกธุรกิจอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจดิจิตัล ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานฉบับนี้จะกล่าวถึงการวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ระบบไฟฟ้า ระบบการต่อลงดิน ระบบปรับอากาศ รวมถึงการออกแบบระบบเคเบิลและโครงข่ายข้อมูล ตั้งแต่ขั้นตอนของการพัฒนาอาคาร ซึ่งเป็นการวางแผนงานที่ถูกต้องในระหว่างการก่อสร้างหรือการปรับปรุงขยายพื้นที่อย่างเป็นระบบทำให้สะดวกต่อการใช้งาน การบำรุงรักษา แม้จะต้องมีการขยายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของดาตาเซ็นเตอร์ในอนาคตให้เหมาะสมกับการใข้งานหรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงก็จะมีการลงทุนเพิ่มตามขนาดโดยไม่ต้องทิ้งของเดิมจึงเป็นประโยชน์ต่อประเทศในทุกด้านโดยรวม เนื้อหาของการสัมมนา ประกอบไปด้วย มาตรฐานดาตาเซ็นเตอร์และการรับรองมาตรฐานสำหรับประเทศไทย, แนะนำการต่อลงดินและการต่อประสาน (Grounding. Shielding & Bonding) และการกำบังสำหรับงานดาตาเซ็นเตอร์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง, แนะนำการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จสำหรับงานดาตาเซ็นเตอร์ตามมาตรฐาน วสท. 022012-59, ระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ำสำหรับ Data Center, การเลือกใช้สารดับเพลิงใน Data Center, ระบบดับเพลิงสารสะอาดสำหรับห้อง Data Center, Hi speed migration how now meet’s next, Data, โซลูชั่น Data Center ที่ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยี , Innovation Isolated Parallel Bus to Tier IV Data Center Design, High Power Data Center Solutions, ระบบการป้องกันอัคคีภัย Data Center, การแก้ไขปัญหาไฟเบอร์ออพติคในData Center, The next Generation of Asprating Smoke Detection, ระบบ UPS สำหรับ Data Center, การสร้างเครือข่าย IT Infrastructure, ไอทีอัจฉริยะ กับการลงทุน data center infrastructure ในธุรกิจ 4.0, Knowledge Sharing of Carrier Graded Data Center, สวิทช์อัตโนมัติในการส่งถ่ายข้อมูล Data Center, Gigawire ระบบอินเตอร์เน็ตของ TOT

###About TechTalkThai PR 2

Check Also

[Guest Post] บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค เผยคาดการณ์ความมั่งคงปลอดภัย ปี 2563

เควิน โอ แลรีย์ (Kevin O’Leary) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Chief Security Officer) และ ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ประจำเอเชียแปซิฟิก และคงศักดิ์ ก่อตระกูล ผู้จัดการวิศวกรระบบ …

[PR] 3 เทคโนโลยียกระดับอุตสาหกรรมค้าปลีกพร้อมสร้างประสบการณ์ลูกค้า โดยอะโดบี

ภายในปี 2565 อุตสาหกรรมค้าปลีกจะเป็นหนึ่งในห้าอุตสาหกรรมที่เติบโตรวดเร็วที่สุดทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และมีความเป็นไปได้อย่างมากว่าไอโอที (IoT) จะกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะถูกนำมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจของผู้ค้าปลีกทั่วโลก อย่างไรก็ดีสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ค้าปลีกคือ การสรรหากลยุทธ์มาสร้างความน่าสนใจดึงดูดสายตาลูกค้าพร้อมกับรักษาฐานลูกค้าในเวลาที่ตลาดมีการแข่งขันสูงเช่นทุกวันนี้