CDIC 2023

[PR] ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ เปิดตัว AllConnect Services ช่วยขับเคลื่อนระบบการทำงานของภาคธนาคารและร้านค้าปลีกให้รวดเร็วทันยุคดิจิทัล

การทำงานผ่านโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) โดยมีข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน สร้างความเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงโซลูชั่นให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น นำมาซึ่งผลสัมฤทธิ์เชิงธุรกิจบนโลกแห่งการเชื่อมต่ออย่างแท้จริง

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 21 มีนาคม 2561 – ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ (NYSE: DBD) ในฐานะผู้นำทางด้านโซลูชั่นที่ใช้ขับเคลื่อนกระบวนการเชื่อมต่อเชิงพาณิชย์ “Connect Commerce” ระดับโลก เปิดตัว Diebold Nixdorf AllConnect ServicesSM โซลูชั่นด้านการบริการที่จะมอบความสามารถและเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับสถาบันการเงินและธุรกิจค้าปลีก เพื่อให้สามารถพัฒนาการทำงานของช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านหน้าร้านให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เชื่อมโยงกัน มีประสิทธิภาพ และแตกต่างไปจากช่องทางการค้าออนไลน์

โซลูชั่นด้านการบริการ AllConnect Services จากดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) ที่มีข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และช่วยเปลี่ยนผ่านกระบวนการต่างๆ ให้ธุรกิจสามารถมุ่งความสนใจไปยังความสามารถหลักๆ (Core Competency) และประสบการณ์ของผู้บริโภค (Consumer Experience) ได้อย่างเต็มที่

ภายใต้สถานการณ์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและเต็มไปด้วยการแข่งขัน การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ช่องทางการค้าผ่านหน้าร้านหรือสาขาของธนาคารจะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด การที่จะบรรลุผลสำเร็จจากความท้าทายดังกล่าวได้ ธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบการค้าปลีกจำเป็นที่จะต้องปรับมุมมองใหม่เกี่ยวกับโครงสร้างทางธุรกิจที่สำคัญ เพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสและทรัพยากรใหม่ๆ ที่มีคุณค่า และนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจ สถาบันทางการเงินและผู้ประกอบการค้าปลีกสามารถสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อบนห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ที่ใช้ในการค้าเชิงพาณิชย์ได้อย่างครอบคลุม ด้วยการพัฒนาช่องทางการค้าผ่านหน้าร้านและสาขาให้ทำงานอย่างรวดเร็ว และก้าวทันช่องทางออนไลน์ที่มีความรวดเร็วในการตอบสนอง (Speed to market)

ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ ออกแบบโซลูชั่นด้านการบริการ AllConnect Services มาเพื่อตอบโจทย์ความความท้าทายเหล่านี้ โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) ระดับสูงเป็นรากฐานให้กับการบริการปลายทางทุกจุดที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ทำให้เกิดแนวโน้ม และช่วยในเรื่องของการตัดสินใจ หากมองโดยภาพรวม กระบวนการทางธุรกิจแบบครบวงจรจะมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจหาและลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน รวมถึงสร้างประสิทธิภาพให้กระบวนการทางธุรกิจมีความคล่องตัวและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม

นอกจากนี้ โซลูชั่น AllConnect Services ของดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ จะช่วยผลักดันการทำงานของโซลูชั่นทางธุรกิจที่ทำงานร่วมกันในโลกแห่งการเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่น ผ่านบริการเหล่านี้

  • บริการด้านการบริหารอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบครบวงจร: โซลูชั่น AllConnect Services ของดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ สามารถให้บริการบริหารจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้การทำงานที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อและมีประสิทธิภาพ แบ่งเบาภาระทางด้านไอทีหนักๆ ที่องค์กรทั้งหลายต่างเคยเผชิญ การบริหารการจัดการ  การจัดหาและการส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้งานในแต่ละวัน รวมไปถึงแอพพลิเคชั่นต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน  และยังมีการแสดงรายงานผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นไปตลอดจนจบวงจร ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ จะช่วยบริหารจัดการ เฝ้าสังเกตการณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างกระบวนการทางธุรกิจและระบบจัดการผ่านหน้าร้านที่ประสบผลสำเร็จ
  • การบริหารจัดการระบบภายในสาขาธนาคารและระบบการค้าผ่านช่องทางหน้าร้านแบบครบวงจร: มอบบริการทางด้านไอทีตามลักษณะเฉพาะขององค์กร เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อันเหมาะสม และมอบการบริหารจัดการระบบภายในร้านค้าหรือโครงสร้างพื้นฐานของสาขาธนาคารแบบครบวงจร ผู้ประกอบการค้าปลีกและสถาบันการเงินจะได้รับผลประโยชน์จากความสามารถในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เป็นไปอย่างโปร่งใส ในขณะเดียวกันก็สามารถควบคุมเครือข่ายการทำงานภายในร้านค้าหรือระบบการทำงานทางด้านไอทีได้เช่นเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถก้าวตามทันสถานการณ์ของธุรกิจค้าปลีกที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และมุ่งเน้นการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้บริโภคเป็นหลัก
  • บริการ ATM-as-a-Service: ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ ให้บริการดำเนินการติดตั้งระบบ self-service ของธนาคารทั่วทั้งระบบ สร้างความพร้อมในการใช้งานและปรับขยายฟังก์ชันของระบบการจ่ายเงินให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น บริการ ATM-as-a-Service ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการดำเนินงานภายใน และลดต้นทุนรวมได้ (TCO) สร้างความมั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การทำธุรกรรมด้วยตนเองที่น่าพึงพอใจ
  • บริการติดตั้งระบบสำหรับสถาบันการเงินและร้านค้าปลีกแบบครบวงจร: ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ มอบบริการพร้อมทักษะความเชี่ยวชาญที่มีความยืดหยุ่นและสามารถเลือกประเภทได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบตามความต้องการจำเพาะ การนำไปใช้ และการติดตั้งระบบที่ตรงต่อเวลาและอยู่ภายใต้งบประมาณ และสามารถทำงานบนสภาพแวดล้อมแบบมัลติเวนเดอร์ได้ บริการเหล่านี้ต่อยอดมาจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในภาคอุตสาหกรรม ระบบการบริหารจัดการโครงการ ทักษะความเชี่ยวชาญระดับภูมิภาคและระดับโลก ครอบคลุมการบริหารจัดการของซับพลายเออร์และผู้ถือประโยชน์ร่วมทุกราย

นายชูเกียรติ เจียเจษฎากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “โซลูชั่นการบริการ AllConnect Services ของดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ ใช้ประโยชน์จากความรู้เชิงการตลาดระดับโลกของเรา ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และแนวคิดที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง (Consumer-centric) ที่มองจากความต้องการของลูกค้า เพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจให้ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว รากฐานที่สำคัญภายใต้โครงสร้างพื้นฐานด้านบริการของเรา จะประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความทุ่มเท และพร้อมจัดสรรโซลูชั่นแบบบูรณาการระดับอุตสาหกรรมชั้นนำให้แก่ผู้ใช้บริการ เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ ในขณะเดียวกัน ลูกค้าของเราก็มั่นใจได้ว่า ทีมงานของพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนจากทีมงานของพวกเราอย่างเต็มที่”

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Diebold Nixdorf AllConnect Services ได้ที่ https://www.dieboldnixdorf.com/en-us/whats-happening/services

ติดตามความเคลื่อนไหวของดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ ได้ที่:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/diebold

Twitter: https://twitter.com/dieboldnixdorf

Facebook: https://www.facebook.com/DieboldNixdorf

YouTube: https://www.youtube.com/DieboldNixdorf

###

เกี่ยวกับ ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ (ประเทศไทย)
บริษัท ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำทางด้านบริการโซลูชั่นสำหรับธุรกิจการเงินการธนาคารและธุรกิจค้าปลีก ที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถทำธุรกรรมผ่านโลกที่จับต้องได้และโลกดิจิทัลด้วยความสะดวกสบาย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมภาคธุรกิจการเงินการธนาคารและธุรกิจค้าปลีก

เรามีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นผ่านการผสานรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและอุตสาหกรรม การจุดประกายความคิด และพนักงานที่มีความใส่ใจของดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ ได้ที่ https://www.dieboldnixdorf.com


About TechTalkThai PR 2

Check Also

DGA เปิดผลงาน รัฐบาลดิจิทัล ประหยัด คุ้มค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 8 พันล้านบาท ชูกลยุทธ์ เข้าถึงบริการภาครัฐ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ในบทบาท Smart Connector เชื่อมต่อภาครัฐทุกภาคส่วนกับประชาชน [Press Release]

DGA อัพเดทความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลของไทย มุ่งเป้ายกระดับงานบริการ ทั่วประเทศให้เป็นดิจิทัล พร้อมขยายบริการรัฐบนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ให้ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัย สามารถรับบริการภาครัฐได้ แฮบปี้ คนไทยตื่นตัวการใช้บริการรัฐผ่านแอปพลิเคชัน และใช้บริการดิจิทัลภาครัฐทุกบริการรวมกว่า 4 ร้อยล้านครั้ง โดยไม่รวมบริการโครงสร้างพื้นฐาน DG …

ไฟร์วอลล์หมดยุคแล้ว? อย่างน้อยก็ยังไม่ใช่ในศตวรรษนี้แน่นอน [Guest Post]

โดยซิดดาร์ท เดชปันเด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีภาคสนามประจำเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ผมมีโอกาสได้บรรยายเรื่อง SASE (Secured Access Service Edge  หรือ สถาปัตยกรรมการใช้งานระบบคลาวด์ อย่างมั่นคงปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น) ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆ กว่า …