CDIC 2023

CODIUM จับมือ SVOA เปิดให้บริการ e-Memo, e-Tax Invoice และ PDPA ความมั่นคงปลอดภัยสูง ด้วยเทคโนโลยีจาก Entrust

ธุรกิจทั่วโลกต่างเดินหน้าเร่งทำ Digital Transformation เพื่อสนับสนุนกระบวนการเชิงธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 รวมไปถึงรักษาความสามารถในการแข่งขัน CODIUM, SVOA และ Entrust จึงได้จับมือร่วมกันพัฒนาโซลูชันดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยสูง ที่จะช่วยพลิกโฉมธุรกิจสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

CODIUM เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation ที่ช่วยสนับสนุนองค์กรในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลมาแล้วกว่า 40 แห่ง ในหลากหลายอุตสาหกรรม ร่วมกับ SVOA ผู้จัดจำหน่ายสินค้า IT แบบครบวงจรรายใหญ่ของไทย เปิดตัวโซลูชันดิจิทัล 3 รายการ ได้แก่ e-Memo, e-Tax Invoice และ PDPA ซึ่งสนับสนุนโดยเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยระดับสูงจาก Entrust ช่วยให้องค์กรเปลี่ยนจากการเก็บข้อมูลในรูปแบบ Paper ไปสู่ Paperless ได้อย่างรวดเร็ว มั่นคงปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ (สพธอ./ETDA) กำหนด

CODIUM e-Memo: ระบบจัดการและอนุมัติเอกสารออนไลน์

e-Memo เป็นระบบจัดการและอนุมัติเอกสารออนไลน์ ช่วยให้องค์กรสามารถอนุมัติงานและทำสัญญากับคู่ค้าผ่านระบบดิจิทัลได้จากทุกที่ทุกเวลา ครบทุกขั้นตอนตั้งแต่การสร้าง เสนอ อนุมัติ ติดตาม และจัดเก็บ สอดคล้องกับข้อกฏหมาย (พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562) โดยการอนุมัติ/ทำสัญญาจะมีการลงลายมือชื่อดิจิทัลซึ่งเทียบเท่ากับการเซ็นชื่อบนกระดาษจริง สามารถทดแทนการใช้กระดาษได้ 100%

e-Memo สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ยกตัวอย่างการเซ็นอนุมัติเอกสารภายในองค์กร เช่น ใบขออนุมัติทั่วไป ใบขอเบิกของภายในบริษัท ใบขอลางาน เเละอื่นๆ หรือการเซ็นอนุมัติเอกสารที่ส่งออกให้คู่ค้านอกองค์กร เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี สัญญาจ้างงาน สัญญาคู่ค้า เป็นต้น โดยมีทางเลือกการอนุมัติเอกสารให้ครบ ได้แก่ อนุมัติ ปฏิเสธ และยกเลิกเอกสาร พร้อมระบุเหตุผลประกอบการตัดสินใจได้

จุดเด่นของ CODIUM e-Memo ประกอบด้วย

 • ออกแบบมาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของไทยโดยเฉพาะ เช่น การอนุมัติงานผ่าน LINE
 • รองรับตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตร 9, 26, 28 รวมถึงการลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัล ทำให้ไม่จำเป็นต้องพึ่งเอกสารที่เป็นแผ่นกระดาษอีกต่อไป
 • มี Template เอกสารรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงเอกสารราชการให้เลือกใช้งานได้ทันที หรือจะอัปโหลดรูปแบบเอกสาร PDF เข้าสู่ระบบเองก็ได้
 • เชื่อมต่อกับระบบ ERP ที่องค์กรใช้ เช่น SAP, Oracle, Microsoft Dynamics 365 ได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมรองรับการทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ ผ่าน API
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้และจำนวนเอกสาร
 • จัดเก็บลายมือชื่อดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัยด้วยระบบ Hardware Security Module (HSM) จาก Entrust ป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.codium.co/e-memo

CODIUM e-Tax Invoice: ระบบออกและนำส่งใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

e-Tax Invoice และ e-Receipt เป็นระบบออกและนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานได้ง่ายและมั่นคงปลอดภัย โดย CODIUM เป็น Service Provider ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ (สพธอ./ETDA) จึงมั่นใจได้ว่าใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งให้ลูกค้าและกรมสรรพกรเป็นไปตามข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ขมธอ.) ซึ่งนำไปใช้ตามกฎหมายได้

จุดเด่นของ CODIUM e-Tax Invoice และ e-Receipt ประกอบด้วย

 • สามารถดึงข้อมูลธุรกรรมจากระบบที่ใช้อยู่หรืออัปโหลดไฟล์ใบกำกับภาษีเข้าสู่ระบบ เพื่อแปลงเป็นนามสกุลไฟล์ที่จะนำส่งให้ลูกค้า (PDF) หรือกรมสรรพากร (XML) ตามมาตรฐาน ขมธอ. ได้โดยอัตโนมัติ
 • ส่งเอกสาร PDF ถึงลูกค้าผ่านอีเมลหรือ SMS โดยไม่ต้องเสียค่านำส่ง
 • นำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงกรมสรรพากรให้แบบอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
 • ระบบจัดทำรายงานโดยอัตโนมัติ พร้อมดาวน์โหลดไฟล์ Excel ออกมาได้ทันที
 • เอกสารถูกจัดเก็บอย่างมั่นคงปลอดภัยบน Cloud ไม่ต้องเสียค่าเก็บเอกสาร สามารถเรียกดูเอกสารได้ง่ายผ่านระบบค้นหา
 • เชื่อมต่อกับระบบบัญชีและ ERP ที่องค์กรใช้อยู่ได้ทันที พร้อมต่อยอดสู่ระบบอื่นๆ ของ CODIUM เช่น e-Memo ระบบจัดการเเละอนุมัติเอกสาร, e-Billing ระบบจัดการใบเเจ้งหนี้, e-Budget ระบบจัดการงบประมาณ เป็นต้น
 • ใบรับรองดิจิทัล (Digital Certificate) สำหรับลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ถูกจัดเก็บอย่างมั่นคงปลอดภัยด้วยระบบ Hardware Security Module (HSM) จาก Entrust

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.codium.co/e-tax

CODIUM PDPA Services: บริการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ฯ

CODIUM ให้บริการสำหรับบริหารจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แบบ One-stop Service ตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายโดยผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงานและระบบที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ พ.ร.บ.ฯ ไปจนถึงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบฟอร์มสำหรับขอความยินยอม ร่างนโยบายด้านข้อมูลสำหรับแจ้งเจ้าของข้อมูล แบบฟอร์มสำหรับการใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลตาม พ.ร.บ.ฯ​ เป็นต้น

CODIUM PDPA Services แบ่งออกเป็น 4 บริการหลัก ดังนี้

 • Consent Management – จัดทำแบบฟอร์มบนเว็บไซต์เพื่อขอความยินยอมในการใช้ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล เช่น แบบฟอร์มขอคำยินยอมส่งอีเมลไปหาลูกค้า แบบฟอร์มขอคำยินยอมให้ใช้คุ๊กกี้ เป็นต้น
 • Right of Data Subject – สร้างเเบบฟอร์มยื่นคำร้องบนเว็บไซต์เพื่อให้เจ้าของข้อมูลสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนข้อมูลที่ต้องการ พร้อมวางระบบหลังบ้านให้ผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการตามคำร้องได้
 • Data Collection – ช่วยองค์กรจัดเก็บ จำแนก เเละติดตามข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ.ฯ
 • Data Protection – วางระบบให้มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

จุดเด่นสำคัญของ CODIUM PDPA Services คือ การใช้เทคโนโลยี Tokenization จาก Entrust เพื่อเข้ารหัสและปิดบังข้อมูลส่วนบุคคล โดยกุญแจที่ใช้เข้ารหัสนั้นจะถูกจัดเก็บอย่างมั่นคงปลอดภัยในระบบ Hardware Security Module (HSM) ซึ่งผ่านการรับรอง FIPS 140-2 และ Common Criteria ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการปกป้องตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ.ฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://codium.co/categories/2-undefined

ปกป้องลายมือชื่อดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัยด้วยโซลูชัน HSM จาก Entrust

Hardware Security Module (HSM) เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์เก็บรักษากุญแจเข้ารหัสและใบรับรองดิจิทัลโดยเฉพาะ โดยมีกลไกการป้องกันไม่ให้กุญแจเข้ารหัสและใบรับรองดิจิทัลถูกขโมยออกไปแม้อุปกรณ์จะถูกงัดแงะก็ตาม รวมไปถึงมี CPU ที่ถูกออกแบบมาเพื่อประมวลผลการเข้ารหัสข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

Entrust เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี HSM มานานกว่า 20 ปี สามารถบริหารจัดการกุญเข้ารหัสและใบรับรองดิจิทัลได้แบบครบวงจร ตั้งแต่การสร้าง การเก็บรักษา การกำหนดนโยบาย การเข้าถึง การสำรองข้อมูล และการนำเข้า/ส่งออกไปยังระบบอื่นๆ โดยสามารถเก็บกุญแจเข้ารหัสและใบรับรองดิจิทัลได้ไม่จำกัดจำนวน พร้อมทำงานร่วมกับระบบ Mobile Wallet, Transparent Data Encryption, Mobile Payment End-to-end Encryption, e-Document Signing, Application Encryption, PKI, Tokenization และอื่นๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ ที่สำคัญคือ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของ Entrust ผ่านการรับรอง FIPS 140-2 ซึ่งเป็นข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโมดูลการเข้ารหัสของสหรัฐฯ ในระดับที่ 3 อีกด้วย

SVOA เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Entrust อย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยได้ผสานรวม HSM ของ Entrust เข้าด้วยกันกับโซลูชัน e-Memo และ e-Tax Invoice ของ CODIUM เพื่อเก็บกุญแจเข้ารหัสและใบรับรองดิจิทัลสำหรับใช้ลงลายมือชื่อดิจิทัลบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัย ป้องกันการถูกขโมยเพื่อนำไปสร้างเอกสารปลอม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจดิจิทัล นอกจากนี้ยังให้บริการเทคโนโลยี Tokenization เพื่อเข้ารหัสและปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย

โซลูชันดิจิทัลทั้ง 3 ได้แก่ e-Memo, e-Tax Invoice และ PDPA Services เหมาะสำหรับองค์กรทุกระดับและทุกอุตสาหกรรม ทั้งธุรกิจ SMB ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและทดลองใช้งานได้ที่

CODIUM
คุณปริญญาภรณ์ พาพรม (ฝ่ายขาย)
Email: sales@codium.co
Tel: 094-684-7778
LINE: @codium
Website: https://www.codium.co/

SVOA/Entrust
คุณรพีพรรณ ฉัตรกาญจนากูล (Product Manager)
Email: rapeepan_ch@svoa.co.th, info@svoa.co.th
Tel: 026863000 EXT.3843
Website: https://www.svoa.co.th/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

True IDC ได้รับ AWS Migration Competency ตอกย้ำความเชี่ยวชาญใน Cloud Migration เป็นรายแรกในประเทศไทย

True IDC ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์และบริการคลาวด์ชั้นนำ ได้ประกาศความสำเร็จล่าสุดของการให้บริการ AWS ด้วย AWS Migration Competency โดยการรับรองนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการนำเสนอโซลูชันและความเชี่ยวชาญด้านการโอนย้ายระบบคลาวด์ที่โดดเด่นแก่ลูกค้าองค์กร

วีเอ็มแวร์มอบรางวัล Excellence Awards แก่ลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย [Guest Post]

บริษัท วีเอ็มแวร์ อิงค์ ผู้นำด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ระดับองค์กร ประกาศผู้ชนะรางวัล Customer Achievement Awards อันทรงเกียรติ รางวัลเหล่านี้ยกย่องบริษัทที่ได้แสดงให้เห็นถึงการสร้างนวัตกรรมที่โดดเด่นและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ประโยชน์จากบริการและเทคโนโลยีของ VMware ลูกค้าของวีเอ็มแวร์ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดนวัตกรรมและวิวัฒนาการทางธุรกิจภายในภูมิทัศน์แบบไดนามิกของสภาพแวดล้อมมัลติคลาวด์ ที่งาน VMware Explore …