Black Hat Asia 2023

CODIUM จับมือ SVOA เปิดให้บริการ e-Memo, e-Tax Invoice และ PDPA ความมั่นคงปลอดภัยสูง ด้วยเทคโนโลยีจาก Entrust

ธุรกิจทั่วโลกต่างเดินหน้าเร่งทำ Digital Transformation เพื่อสนับสนุนกระบวนการเชิงธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 รวมไปถึงรักษาความสามารถในการแข่งขัน CODIUM, SVOA และ Entrust จึงได้จับมือร่วมกันพัฒนาโซลูชันดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยสูง ที่จะช่วยพลิกโฉมธุรกิจสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

CODIUM เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation ที่ช่วยสนับสนุนองค์กรในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลมาแล้วกว่า 40 แห่ง ในหลากหลายอุตสาหกรรม ร่วมกับ SVOA ผู้จัดจำหน่ายสินค้า IT แบบครบวงจรรายใหญ่ของไทย เปิดตัวโซลูชันดิจิทัล 3 รายการ ได้แก่ e-Memo, e-Tax Invoice และ PDPA ซึ่งสนับสนุนโดยเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยระดับสูงจาก Entrust ช่วยให้องค์กรเปลี่ยนจากการเก็บข้อมูลในรูปแบบ Paper ไปสู่ Paperless ได้อย่างรวดเร็ว มั่นคงปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ (สพธอ./ETDA) กำหนด

CODIUM e-Memo: ระบบจัดการและอนุมัติเอกสารออนไลน์

e-Memo เป็นระบบจัดการและอนุมัติเอกสารออนไลน์ ช่วยให้องค์กรสามารถอนุมัติงานและทำสัญญากับคู่ค้าผ่านระบบดิจิทัลได้จากทุกที่ทุกเวลา ครบทุกขั้นตอนตั้งแต่การสร้าง เสนอ อนุมัติ ติดตาม และจัดเก็บ สอดคล้องกับข้อกฏหมาย (พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562) โดยการอนุมัติ/ทำสัญญาจะมีการลงลายมือชื่อดิจิทัลซึ่งเทียบเท่ากับการเซ็นชื่อบนกระดาษจริง สามารถทดแทนการใช้กระดาษได้ 100%

e-Memo สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ยกตัวอย่างการเซ็นอนุมัติเอกสารภายในองค์กร เช่น ใบขออนุมัติทั่วไป ใบขอเบิกของภายในบริษัท ใบขอลางาน เเละอื่นๆ หรือการเซ็นอนุมัติเอกสารที่ส่งออกให้คู่ค้านอกองค์กร เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี สัญญาจ้างงาน สัญญาคู่ค้า เป็นต้น โดยมีทางเลือกการอนุมัติเอกสารให้ครบ ได้แก่ อนุมัติ ปฏิเสธ และยกเลิกเอกสาร พร้อมระบุเหตุผลประกอบการตัดสินใจได้

จุดเด่นของ CODIUM e-Memo ประกอบด้วย

 • ออกแบบมาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของไทยโดยเฉพาะ เช่น การอนุมัติงานผ่าน LINE
 • รองรับตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตร 9, 26, 28 รวมถึงการลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัล ทำให้ไม่จำเป็นต้องพึ่งเอกสารที่เป็นแผ่นกระดาษอีกต่อไป
 • มี Template เอกสารรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงเอกสารราชการให้เลือกใช้งานได้ทันที หรือจะอัปโหลดรูปแบบเอกสาร PDF เข้าสู่ระบบเองก็ได้
 • เชื่อมต่อกับระบบ ERP ที่องค์กรใช้ เช่น SAP, Oracle, Microsoft Dynamics 365 ได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมรองรับการทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ ผ่าน API
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้และจำนวนเอกสาร
 • จัดเก็บลายมือชื่อดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัยด้วยระบบ Hardware Security Module (HSM) จาก Entrust ป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.codium.co/e-memo

CODIUM e-Tax Invoice: ระบบออกและนำส่งใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

e-Tax Invoice และ e-Receipt เป็นระบบออกและนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานได้ง่ายและมั่นคงปลอดภัย โดย CODIUM เป็น Service Provider ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ (สพธอ./ETDA) จึงมั่นใจได้ว่าใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งให้ลูกค้าและกรมสรรพกรเป็นไปตามข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ขมธอ.) ซึ่งนำไปใช้ตามกฎหมายได้

จุดเด่นของ CODIUM e-Tax Invoice และ e-Receipt ประกอบด้วย

 • สามารถดึงข้อมูลธุรกรรมจากระบบที่ใช้อยู่หรืออัปโหลดไฟล์ใบกำกับภาษีเข้าสู่ระบบ เพื่อแปลงเป็นนามสกุลไฟล์ที่จะนำส่งให้ลูกค้า (PDF) หรือกรมสรรพากร (XML) ตามมาตรฐาน ขมธอ. ได้โดยอัตโนมัติ
 • ส่งเอกสาร PDF ถึงลูกค้าผ่านอีเมลหรือ SMS โดยไม่ต้องเสียค่านำส่ง
 • นำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงกรมสรรพากรให้แบบอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
 • ระบบจัดทำรายงานโดยอัตโนมัติ พร้อมดาวน์โหลดไฟล์ Excel ออกมาได้ทันที
 • เอกสารถูกจัดเก็บอย่างมั่นคงปลอดภัยบน Cloud ไม่ต้องเสียค่าเก็บเอกสาร สามารถเรียกดูเอกสารได้ง่ายผ่านระบบค้นหา
 • เชื่อมต่อกับระบบบัญชีและ ERP ที่องค์กรใช้อยู่ได้ทันที พร้อมต่อยอดสู่ระบบอื่นๆ ของ CODIUM เช่น e-Memo ระบบจัดการเเละอนุมัติเอกสาร, e-Billing ระบบจัดการใบเเจ้งหนี้, e-Budget ระบบจัดการงบประมาณ เป็นต้น
 • ใบรับรองดิจิทัล (Digital Certificate) สำหรับลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ถูกจัดเก็บอย่างมั่นคงปลอดภัยด้วยระบบ Hardware Security Module (HSM) จาก Entrust

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.codium.co/e-tax

CODIUM PDPA Services: บริการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ฯ

CODIUM ให้บริการสำหรับบริหารจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แบบ One-stop Service ตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายโดยผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงานและระบบที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ พ.ร.บ.ฯ ไปจนถึงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบฟอร์มสำหรับขอความยินยอม ร่างนโยบายด้านข้อมูลสำหรับแจ้งเจ้าของข้อมูล แบบฟอร์มสำหรับการใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลตาม พ.ร.บ.ฯ​ เป็นต้น

CODIUM PDPA Services แบ่งออกเป็น 4 บริการหลัก ดังนี้

 • Consent Management – จัดทำแบบฟอร์มบนเว็บไซต์เพื่อขอความยินยอมในการใช้ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล เช่น แบบฟอร์มขอคำยินยอมส่งอีเมลไปหาลูกค้า แบบฟอร์มขอคำยินยอมให้ใช้คุ๊กกี้ เป็นต้น
 • Right of Data Subject – สร้างเเบบฟอร์มยื่นคำร้องบนเว็บไซต์เพื่อให้เจ้าของข้อมูลสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนข้อมูลที่ต้องการ พร้อมวางระบบหลังบ้านให้ผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการตามคำร้องได้
 • Data Collection – ช่วยองค์กรจัดเก็บ จำแนก เเละติดตามข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ.ฯ
 • Data Protection – วางระบบให้มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

จุดเด่นสำคัญของ CODIUM PDPA Services คือ การใช้เทคโนโลยี Tokenization จาก Entrust เพื่อเข้ารหัสและปิดบังข้อมูลส่วนบุคคล โดยกุญแจที่ใช้เข้ารหัสนั้นจะถูกจัดเก็บอย่างมั่นคงปลอดภัยในระบบ Hardware Security Module (HSM) ซึ่งผ่านการรับรอง FIPS 140-2 และ Common Criteria ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการปกป้องตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ.ฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://codium.co/categories/2-undefined

ปกป้องลายมือชื่อดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัยด้วยโซลูชัน HSM จาก Entrust

Hardware Security Module (HSM) เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์เก็บรักษากุญแจเข้ารหัสและใบรับรองดิจิทัลโดยเฉพาะ โดยมีกลไกการป้องกันไม่ให้กุญแจเข้ารหัสและใบรับรองดิจิทัลถูกขโมยออกไปแม้อุปกรณ์จะถูกงัดแงะก็ตาม รวมไปถึงมี CPU ที่ถูกออกแบบมาเพื่อประมวลผลการเข้ารหัสข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

Entrust เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี HSM มานานกว่า 20 ปี สามารถบริหารจัดการกุญเข้ารหัสและใบรับรองดิจิทัลได้แบบครบวงจร ตั้งแต่การสร้าง การเก็บรักษา การกำหนดนโยบาย การเข้าถึง การสำรองข้อมูล และการนำเข้า/ส่งออกไปยังระบบอื่นๆ โดยสามารถเก็บกุญแจเข้ารหัสและใบรับรองดิจิทัลได้ไม่จำกัดจำนวน พร้อมทำงานร่วมกับระบบ Mobile Wallet, Transparent Data Encryption, Mobile Payment End-to-end Encryption, e-Document Signing, Application Encryption, PKI, Tokenization และอื่นๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ ที่สำคัญคือ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของ Entrust ผ่านการรับรอง FIPS 140-2 ซึ่งเป็นข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโมดูลการเข้ารหัสของสหรัฐฯ ในระดับที่ 3 อีกด้วย

SVOA เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Entrust อย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยได้ผสานรวม HSM ของ Entrust เข้าด้วยกันกับโซลูชัน e-Memo และ e-Tax Invoice ของ CODIUM เพื่อเก็บกุญแจเข้ารหัสและใบรับรองดิจิทัลสำหรับใช้ลงลายมือชื่อดิจิทัลบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัย ป้องกันการถูกขโมยเพื่อนำไปสร้างเอกสารปลอม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจดิจิทัล นอกจากนี้ยังให้บริการเทคโนโลยี Tokenization เพื่อเข้ารหัสและปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย

โซลูชันดิจิทัลทั้ง 3 ได้แก่ e-Memo, e-Tax Invoice และ PDPA Services เหมาะสำหรับองค์กรทุกระดับและทุกอุตสาหกรรม ทั้งธุรกิจ SMB ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและทดลองใช้งานได้ที่

CODIUM
คุณปริญญาภรณ์ พาพรม (ฝ่ายขาย)
Email: sales@codium.co
Tel: 094-684-7778
LINE: @codium
Website: https://www.codium.co/

SVOA/Entrust
คุณรพีพรรณ ฉัตรกาญจนากูล (Product Manager)
Email: rapeepan_ch@svoa.co.th, info@svoa.co.th
Tel: 026863000 EXT.3843
Website: https://www.svoa.co.th/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …