CDIC 2023

IMC Institute เปิดอบรม 3 หลักสูตร Big Data and Data Science Certification, Digital Transformation Trends for Management และ AI Strategy for Management เริ่มเดือนมีนาคมเป็นต้นไป

IMC institute เปิด 3 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการด้าน IT ได้แก่ Big Data & Data Science Certification, Digital Transformation Trends for Management หลักสูตรที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ AI Strategy for Management หลักสูตรเพื่อเตรียมผู้บริหารให้พร้อมรับกับความท้าทาย โดยเนื้อหาเป็นการบรรยายผสมการลงมือทำ Workshop เพื่อให้มั่นใจว่าผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้จริง

1. Big Data and Data Science Certification รุ่นที่ 12

Big Data เป็นเทคโนโลยีที่กำลังกล่าวถึงกันอย่างมาก การที่ข้อมูลมีจำนวนมากขึ้นมหาศาล มีหลายรูปแบบ และการมีข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (Information Infrastructure) มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Hadoop, Big data on Cloud เข้ามาจัดการข้อมูล และสร้างคุณค่าจากข้อมูลอย่างเช่นการทำ Big Data, Data Analytics, Data Science จนถึงการพัฒนา AI การก้าวสู่ยุค Digitalization องค์กรควรจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เข้าใจการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ รวมถึงมีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ หลักสูตร Big Data Certification เป็นหลักสูตร 120 ชั่วโมง ที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงเรื่องของ Big Data มีความสามารถในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เข้าใจในเรื่องของ Business Intelligence และ Data Science ตลอดจนเรื่องรู้การทำ Big Data ตั้งแต่วางกลยุทธ์ จนถึงการทำ Predictive Analytics ด้วย Large-Scale Machine Learning การทำ Data Science โดยใช้ TensorFlow และ Traditional Machine Learning การสอนในหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยการบรรยาย การทำ Workshop โดยจะมีการใช้เครื่องมือ Big Data ที่สามารถทำงานได้บนข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการใช้งานบนระบบ Cloud อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการอบรม

 • การบรรยาย 30% ปฏิบัติการ 70%
 • การจัดกลุ่มอภิปรายกรณีศึกษาขอการทำ Big Data Strategy
 • การทำ Hand-on Lab ใช้งาน Hadoop และการใช้ Big Data as a Service
 • การพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ โดยใช้ Spark และ Python
 • การทำ Workshops/Hackathon บนข้อมูลขนาดใหญ่
 • การทำ Mini-Project ทางด้าน Big Data ใน Use Case ทางธุรกิจที่หลากหลาย

รายละเอียดเพิ่มเติม https://imcinstitute.com/a-new-web/bd/page-bd.html

2. Digital Transformation Trends for Management รุ่นที่ 7

เทคโนโลยีดิจิทัล กำลังเป็นปัจจัยสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมากจนทำให้เกิดคำว่า Digital Disruption ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของหุ่นยนต์ การเกิดขึ้นของบล๊อคเช่น กระแสการแข่งขันจากการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) มาวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) นโยบายการผลักดันอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบถึงการปรับตัวและความอยู่รอดของทุกอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมค้าปลีก ค้าส่ง สิ่งพิมพ์ ขนส่ง บันเทิง การเงินการธนาคาร หรือแม้แต่ การศึกษา จนทำให้องค์กรต่าง ๆ หลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และกลับมาให้ความสำคัญกับการทบทวนปรับวางกลยุทธ์ใหม่ ปรับโครงสร้างองค์กร ปรับกระบวนการทำงาน ปรับวัฒนธรรมองค์กร สร้างตลาดใหม่ ทั้งนี้รวมถึงการวางแผนพัฒนาบุคคลากร เพื่อตามให้ทันการเปลี่ยนแปลง เกิดความอยู่รอด และความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคดิจิทัล

หลักสูตร Digital Transformation Trends for Management จึงเป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นที่จะช่วยเติมเต็มความรู้ความเข้าใจและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านในการที่จะ …

 1. เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในโลกดิจิทัล
 2. เข้าใจถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งที่กำลังจะเข้ามา Disrupt การทำธุรกิจ ที่กำลังมาช่วยสร้างมูลค่าในการทำธุรกิจ และที่กำลังมาทำให้เกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจของท่าน ทั้งนี้รวมถึงนโยบายและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. รับทราบกรณีศึกษาสำคัญอันเป็นบทเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับประยุกต์ใช้เพื่อการตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล
 4. สามารถกำหนดทิศทางวางแผนการสร้างกลยุทธ์ด้านดิจิทัลให้กับองค์กร การสร้างวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันและก้าวทันภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล
 5. สามารถที่จะติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่เกิดจากการวางกลยุทธ์ด้านดิจิทัล

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://imcinstitute.com/a-new-web/dt/page-dt.html

3. AI Strategy for Management

ทำไมต้อง AI ?

จากสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็ว หนึ่งในงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคขององค์กรระดับโลกเผยว่าผู้บริโภคกว่า 75% เปลี่ยนสถานที่ช็อปปิ้ง เปลี่ยนแบรนด์ และที่สำคัญคือเปลี่ยนวิธีการในการช็อปปิ้งตั้งแต่การเกิดสถานการณ์ COVID-19 การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ บ่อยครั้งก็เกินกว่าที่ผู้บริหารจะคาดการณ์ได้โดยใช้แต่ประสบการณ์ที่มีเท่านั้น นี่คือหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้หลายองค์กรนำเทคโนโลยี AI หรือ Artificial Intelligence มาเป็นเครื่องมือตั้งแต่เป็น Decision Support System จนไปถึงให้ตัดสินใจในหลาย ๆ เรื่องที่เกิดขึ้นให้แก่องค์กรในเรื่องที่ต้องให้บริการแบบ 24×7

ความท้าทาย ?

ในกรณีนี้ความท้าทายที่น่าสนใจคือจากผลงานวิจัยที่ชื่อ 2019 MIT SMR-BCG Artificial Intelligence Global Executive Study and Research Report พบว่าโอกาสที่โครงการ AI จะประสบความสำเร็จ (ให้ผลตอบแทนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) นั้นแค่ประมาณ 30% เท่านั้น คำถามคืออะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้องค์กรไม่ประสบความสำเร็จในการเอา AI ไปใช้งาน?

3 วัน เน้นเรื่องอะไร ?

เพื่อเตรียมผู้บริหารให้พร้อมกับความท้าทายข้างต้น หลักสูตรระยะสั้น 3 วันสำหรับผู้บริหารนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสรุปให้ท่านผู้บริหารเข้าใจถึงแนวคิดพื้นฐานของระบบ AI ว่าจริง ๆ แล้วคืออะไร? การที่ระบบจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์ต้องการอะไรบ้าง? ระบบมีข้อจำกัดอะไรบ้าง? และที่สำคัญจากภาพรวมขององค์กร (ไม่ใช่เฉพาะจากมุมมองด้านเทคนิค) การที่จะทำให้ระบบ AI สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนั้นองค์กรต้องปรับเปลี่ยนหรือเตรียมอะไรบ้าง?

เพิ่มเติม https://imcinstitute.com/a-new-web/ai/page-ai.html


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Elevating Security with Akamai พบกับโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies [อังคารที่ 19 ธันวาคม 23] เวลา14.00 น.

ในยุคที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ธุรกิจต่างๆ ต้องการโซลูชันความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและครอบคลุมเพื่อปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์สุดพิเศษนี้ โดยท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของ API การปกป้องฝั่งไคลเอ็นต์ และตัวป้องกันบัญชี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18  ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞

Softde’but ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18 ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞ โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ …