IMC Institute เปิดอบรม 3 หลักสูตร Big Data and Data Science Certification, Digital Transformation Trends for Management และ AI Strategy for Management เริ่มเดือนมีนาคมเป็นต้นไป

IMC institute เปิด 3 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการด้าน IT ได้แก่ Big Data & Data Science Certification, Digital Transformation Trends for Management หลักสูตรที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ AI Strategy for Management หลักสูตรเพื่อเตรียมผู้บริหารให้พร้อมรับกับความท้าทาย โดยเนื้อหาเป็นการบรรยายผสมการลงมือทำ Workshop เพื่อให้มั่นใจว่าผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้จริง

1. Big Data and Data Science Certification รุ่นที่ 12

Big Data เป็นเทคโนโลยีที่กำลังกล่าวถึงกันอย่างมาก การที่ข้อมูลมีจำนวนมากขึ้นมหาศาล มีหลายรูปแบบ และการมีข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (Information Infrastructure) มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Hadoop, Big data on Cloud เข้ามาจัดการข้อมูล และสร้างคุณค่าจากข้อมูลอย่างเช่นการทำ Big Data, Data Analytics, Data Science จนถึงการพัฒนา AI การก้าวสู่ยุค Digitalization องค์กรควรจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เข้าใจการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ รวมถึงมีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ หลักสูตร Big Data Certification เป็นหลักสูตร 120 ชั่วโมง ที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงเรื่องของ Big Data มีความสามารถในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เข้าใจในเรื่องของ Business Intelligence และ Data Science ตลอดจนเรื่องรู้การทำ Big Data ตั้งแต่วางกลยุทธ์ จนถึงการทำ Predictive Analytics ด้วย Large-Scale Machine Learning การทำ Data Science โดยใช้ TensorFlow และ Traditional Machine Learning การสอนในหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยการบรรยาย การทำ Workshop โดยจะมีการใช้เครื่องมือ Big Data ที่สามารถทำงานได้บนข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการใช้งานบนระบบ Cloud อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการอบรม

 • การบรรยาย 30% ปฏิบัติการ 70%
 • การจัดกลุ่มอภิปรายกรณีศึกษาขอการทำ Big Data Strategy
 • การทำ Hand-on Lab ใช้งาน Hadoop และการใช้ Big Data as a Service
 • การพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ โดยใช้ Spark และ Python
 • การทำ Workshops/Hackathon บนข้อมูลขนาดใหญ่
 • การทำ Mini-Project ทางด้าน Big Data ใน Use Case ทางธุรกิจที่หลากหลาย

รายละเอียดเพิ่มเติม https://imcinstitute.com/a-new-web/bd/page-bd.html

2. Digital Transformation Trends for Management รุ่นที่ 7

เทคโนโลยีดิจิทัล กำลังเป็นปัจจัยสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมากจนทำให้เกิดคำว่า Digital Disruption ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของหุ่นยนต์ การเกิดขึ้นของบล๊อคเช่น กระแสการแข่งขันจากการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) มาวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) นโยบายการผลักดันอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบถึงการปรับตัวและความอยู่รอดของทุกอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมค้าปลีก ค้าส่ง สิ่งพิมพ์ ขนส่ง บันเทิง การเงินการธนาคาร หรือแม้แต่ การศึกษา จนทำให้องค์กรต่าง ๆ หลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และกลับมาให้ความสำคัญกับการทบทวนปรับวางกลยุทธ์ใหม่ ปรับโครงสร้างองค์กร ปรับกระบวนการทำงาน ปรับวัฒนธรรมองค์กร สร้างตลาดใหม่ ทั้งนี้รวมถึงการวางแผนพัฒนาบุคคลากร เพื่อตามให้ทันการเปลี่ยนแปลง เกิดความอยู่รอด และความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคดิจิทัล

หลักสูตร Digital Transformation Trends for Management จึงเป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นที่จะช่วยเติมเต็มความรู้ความเข้าใจและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านในการที่จะ …

 1. เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในโลกดิจิทัล
 2. เข้าใจถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งที่กำลังจะเข้ามา Disrupt การทำธุรกิจ ที่กำลังมาช่วยสร้างมูลค่าในการทำธุรกิจ และที่กำลังมาทำให้เกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจของท่าน ทั้งนี้รวมถึงนโยบายและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. รับทราบกรณีศึกษาสำคัญอันเป็นบทเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับประยุกต์ใช้เพื่อการตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล
 4. สามารถกำหนดทิศทางวางแผนการสร้างกลยุทธ์ด้านดิจิทัลให้กับองค์กร การสร้างวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันและก้าวทันภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล
 5. สามารถที่จะติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่เกิดจากการวางกลยุทธ์ด้านดิจิทัล

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://imcinstitute.com/a-new-web/dt/page-dt.html

3. AI Strategy for Management

ทำไมต้อง AI ?

จากสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็ว หนึ่งในงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคขององค์กรระดับโลกเผยว่าผู้บริโภคกว่า 75% เปลี่ยนสถานที่ช็อปปิ้ง เปลี่ยนแบรนด์ และที่สำคัญคือเปลี่ยนวิธีการในการช็อปปิ้งตั้งแต่การเกิดสถานการณ์ COVID-19 การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ บ่อยครั้งก็เกินกว่าที่ผู้บริหารจะคาดการณ์ได้โดยใช้แต่ประสบการณ์ที่มีเท่านั้น นี่คือหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้หลายองค์กรนำเทคโนโลยี AI หรือ Artificial Intelligence มาเป็นเครื่องมือตั้งแต่เป็น Decision Support System จนไปถึงให้ตัดสินใจในหลาย ๆ เรื่องที่เกิดขึ้นให้แก่องค์กรในเรื่องที่ต้องให้บริการแบบ 24×7

ความท้าทาย ?

ในกรณีนี้ความท้าทายที่น่าสนใจคือจากผลงานวิจัยที่ชื่อ 2019 MIT SMR-BCG Artificial Intelligence Global Executive Study and Research Report พบว่าโอกาสที่โครงการ AI จะประสบความสำเร็จ (ให้ผลตอบแทนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) นั้นแค่ประมาณ 30% เท่านั้น คำถามคืออะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้องค์กรไม่ประสบความสำเร็จในการเอา AI ไปใช้งาน?

3 วัน เน้นเรื่องอะไร ?

เพื่อเตรียมผู้บริหารให้พร้อมกับความท้าทายข้างต้น หลักสูตรระยะสั้น 3 วันสำหรับผู้บริหารนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสรุปให้ท่านผู้บริหารเข้าใจถึงแนวคิดพื้นฐานของระบบ AI ว่าจริง ๆ แล้วคืออะไร? การที่ระบบจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์ต้องการอะไรบ้าง? ระบบมีข้อจำกัดอะไรบ้าง? และที่สำคัญจากภาพรวมขององค์กร (ไม่ใช่เฉพาะจากมุมมองด้านเทคนิค) การที่จะทำให้ระบบ AI สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนั้นองค์กรต้องปรับเปลี่ยนหรือเตรียมอะไรบ้าง?

เพิ่มเติม https://imcinstitute.com/a-new-web/ai/page-ai.html


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

TechTalk Webinar : HPE ProLiant DX : The Best choice for Nutanix Hybrid Cloud Solutions

VST ECS ร่วมกับ Nutanix และ HPE ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “HPE ProLiant DX : The Best choice for …

สถิติเผย มีองค์กรน้อยกว่า 5% ที่เปิดใช้มาตรการด้าน Email Security

การหลอกลวงหรือปลอมแปลงเป็นอีเมลที่น่าเชื่อถือนั้นมีความเสียหายเป็นนัยสำคัญอย่างมาก จากสถิติเพียงไตรมาสแรกของปี 2022 ได้แตะถึงสถิติใหม่ที่มีจำนวนการโจมตีทางอีเมลกว่า 1 ล้านครั้ง ซึ่งอันที่จริงแล้วโลกนี้มีทางเลือกสำหรับการป้องกันที่เรียกว่า DMARC และ BIMI