Ingram SUSE

Arm แจกฟรีรายงาน The IoT Business Index 2020 สรุปแนวโน้มการใช้ IoT ในธุรกิจจากการสำรวจผู้บริหารทั่วโลก

เพื่อให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลกสามารถติดตามแนวโน้มการนำอุปกรณ์ IoT มาใช้งานในธุรกิจองค์กรได้ ทาง The Economist จึงได้ร่วมกับ Arm จัดทำการสำรวจและสรุปออกมาเป็นรายงาน The IoT Business Index 2020 และเปิดให้ผู้ที่สนใจนำไปศึกษาได้ทันทีโดยมีรายละเอียดและวิธีการโหลดรายงานดังนี้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดย The Economist Intelligence Unit และสนับสนุนโดย Arm เพื่อทำการศึกษาแนวโน้มของการใช้งานเทคโนโลยี IoT ในอุตสาหกรรมต่างๆ จากการสำรวจผู้บริหารของธุรกิจกว่า 825 แห่งจากทั่วโลกในช่วงปลายปี 2019 ที่ผ่านมา รวมถึงมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำความคิดเห็นมาประกอบรายงานด้วย ซึ่งรายงานฉบับนี้ก็มีความยาวกว่า 30 หน้า ประกอบไปด้วยประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

  • สถานการณ์ปัจจุบันของเทคโนโลยี IoT เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2020

  • การปรับตัวของธุรกิจ จากการวางแผนสู่การลงมือทำจริง วิเคราะห์ความพร้อมของธุรกิจในการใช้ IoT

  • กรณีศึกษาการใช้งาน IoT และ Analytics เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคไต

  • การสร้างคุณค่าใหม่ๆ ด้วยข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์ IoT

  • ความกังวลที่มีต่อประเด็นด้าน IoT Security

  • บทสรุป

ผู้ที่สนใจสามารถโหลดเอกสารฉบับนี้ได้ทันทีที่ https://bit.ly/3i9vHn9 

Check Also

สรุปคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติด้าน Password ล่าสุดจาก NIST

บทความนี้ได้สรุปคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติด้าน Password จากเอกสาร NIST Special Publication 800-63B Rev3 ของ สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ NIST ได้แก่ การสร้างรหัสผ่านใหม่ การพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่าน …

Microsoft ประกาศเข้าซื้อกิจการ ‘Nuance’ ด้วยมูลค่า 19,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Microsoft ได้ทำสร้างสถิติอันกับสองของยอดเข้าซื้อกิจการ ด้วยดีลการเข้าซื้อ Nuance Communications Inc. ด้วยมูลค่าสูงถึง 19,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ