Breaking News

[PR] ทิฟฟ่า อีดีไอ ตั้งเป้าเป็นเบอร์ 1 ผู้ให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านโลจิสติกส์ เลือกใช้ SAS Visual Analytics เพื่อก้าวสู่โลกโลจิสติกส์ยุคใหม่

บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Value Added Network Services – VANS ) ซึ่งปัจจุบันเป็น VANS อันดับ 1 โดยมีผู้ใช้บริการมากที่สุดในประเทศไทย และยังเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี Electronics Cargo Tracking System ( ECTS ) หรือระบบติดตาม และตรวจสอบความปลอดภัยตู้สินค้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซีล ( E-Seal ) เลือกใช้ SAS Visual Analytics ของบริษัท แซส ซอฟท์แวร์ ( ไทยแลนด์ ) เพื่อนำแนวคิด Data Mining เข้ามาใช้ในสังคมโลจิสติกส์ของประเทศไทย ในการมาสนับสนุนใช้ข้อมูลการตัดสินใจที่รวดเร็ว แม่นยำ ตรงตามเป้าหมาย เพื่อนำวงการโลจิสติกส์ไทยก้าวสู่โลกโลจิสติกส์ยุคใหม่

sas-visual-analytics-tiffa-edi

กรุงเทพฯ นายอภิลักษณ์ แวงวรรณ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด กล่าวว่า การเลือกใช้ SAS Visual Analytics ของ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด สนับสนุนการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในครั้งนี้เพื่อก้าวสู่โลกโลจิสติกส์ยุคใหม่ โดยบริษัทมีเป้าหมายจะเป็นผู้นำในการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางโลจิสติกส์ ของผู้ให้บริการในภาคธุรกิจโลจิสติกส์ทุกด้านของประเทศไทย ทั้งนี้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่สนับสนุนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะกรมศุลกากร ที่ต้องการยกระดับการให้บริการด้วยการพัฒนาและปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์กรของภาครัฐ ภายในประเทศ ( National Single Window :NSW ) และในภูมิภาคอาเซียน ( ASEAN Single Window: ASW ) เพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านการค้า และการขนส่งของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทมีแนวคิดสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่

นายอภิลักษณ์ แวงวรรณ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส
นายอภิลักษณ์ แวงวรรณ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันรัฐบาลมีการปูทางไปสู่การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ( ASEAN Single Window : ASW ) เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั้งในระดับกลุ่ม AEC และระหว่าง AEC กับภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก ส่งผลให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในภาพรวมมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดสู่โลกโลจิสติกส์ไร้พรมแดน ซึ่งจะนำไปสู่การเชื่อมโยงโครงข่ายการค้า และการขนส่งทั้งโลกเข้าด้วยกันแบบไร้ข้อจำกัด โดยภารกิจหลักของบริษัทฯ คือการสร้างระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้การเชื่อมโยงนั้นเกิดขึ้นได้จริง

นายอภิลักษณ์ กล่าวว่า ภารกิจต่อมาของบริษัทคือการก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการ Electronics Cargo Tracking System ( ECTS ) ในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC โดยบริษัทมองว่า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ในอนาคตไม่ได้อยู่แค่การขนส่งภายในประเทศ แต่จะต้องขยายไปในต่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากระบบการขนส่งที่มีความสะดวกทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล บริษัทจึงพัฒนาระบบ “iSpot Solutions” ซึ่งก็คือระบบติดตาม และตรวจสอบความปลอดภัยตู้สินค้า ( ECTS ) ที่กำลังขนส่งไปยังปลายทางนั่นเอง โดยใช้เทคโนโลยี GPS

( Global Positioning System ) และ RFID ( Radio Frequency Identification ) คอยติดตามความปลอดภัยตู้สินค้านั้น ๆ ตลอดเวลา เพื่อรับประกันได้ว่าสินค้าที่ส่งไปนั้นถึงที่หมายปลายทางอย่างปลอดภัย ซึ่งจะเป็นหนึ่งในบริการที่จะทำให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำของผู้ให้บริการทางด้านธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศในที่สุด

ภารกิจที่ 3 ของบริษัทฯคือการนำ Advance Analytics หรือระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ มาสู่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนให้มีการนำข้อมูลซึ่งมีมูลค่ามหาศาลที่มีอยู่แล้วในระบบของลูกค้ามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และวางแผนธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน โลจิสติกส์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่ต้องมีการเตรียมเอกสารและข้อมูลจำนวนมากมายในการขนส่งสินค้าแต่ละชิ้น แต่ไม่เคยได้นำข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์ต่อได้เลย ตรงจุดนี้เองที่บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด มองหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ สังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการในทุกมิติของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้ และเราเล็งเห็นว่า บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด คือคำตอบของความสำเร็จในเรื่องนี้

ด้านนายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันมีหลายองค์กรใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการวิเคราะห์สถานภาพของสินค้า การคำนวณทางสถิติ เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ มีทิศทางการเติบโตที่น่าสนใจ โดยมีการพัฒนาระบบนำเข้า – ส่งออกเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลายเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์กรภายในประเทศ ( National Single Window: NSW ) กับกรมศุลกากรเพื่ออำนวยความสะดวก และบริหารจัดการการนำเข้า – ส่งออกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

สำหรับเมืองไทยนั้นในปัจจุบันมีทั้งธุรกิจค้าปลีก ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ แม้แต่ธุรกิจการขนส่ง เริ่มมีการนำเรื่องอนาไลติกส์มาใช้เพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับต่างประเทศ และความร่วมมือกับบริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด ในครั้งนี้ แซสมีความยินดีที่ทิฟฟ่า อีดีไอ มีแนวคิดการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจด้วย SAS Visual Analytics ซึ่งเป็นเทรนด์ของเทคโนโลยีที่จะช่วยเปลี่ยนโลกของโลจิสติกส์ให้มีการพัฒนาที่ก้าวหน้าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรธุรกิจด้านการนำเข้า-ส่งออก เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบสถานภาพของสินค้าได้สะดวกรวดเร็ว

 

เกี่ยวกับบริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Value Added Network ( VAN ) และเป็นVAN อันดับหนึ่งที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทางโลจิสติกส์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ในประเทศ รวมทั้งตั้งเป้าการเป็นผู้นำทางด้าน ECTS ( Electronic Cargo Tracking System ) หรือระบบการตรวจสอบสถานภาพความปลอดภัยสินค้า

ทางไกลด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซีล ( E-Seal ) ในภูมิภาคอินโดจีน และการเป็นผู้สร้างแนวคิดการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจด้วยระบบ Data mining หรือระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางโลจิสติกส์ ด้วยวิสัยทัศ “ดูแลรักษาและขยายฐานลูกค้าในกลุ่มโลจิสติกส์ด้วยบริการและเทคโนโลยีที่ครบวงจรอย่างบูรณาการ”

 

เกี่ยวกับบริษัท แซส ซอฟท์แวร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด เป็นผู้นำในตลาดซอฟต์แวร์และบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ( Business Analytics ) ด้วยโซลูชั่นเชิงนวัตกรรมที่ให้ลูกค้าในรูปของ Integrated Framework และเทคโนโลยีสำหรับการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูลช่วยให้ลูกค้าของแซสที่มีมากกว่า 75, 000 แห่งทั่วโลก สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้ดี และรวดเร็วยิ่งขึ้น และนับตั้งแต่ปี 2519 เป็นต้นมา แซส เดินหน้าอย่างมุ่งมั่นในการเป็น “พลังแห่งการรอบรู้” หรือ The Power to Know® สำหรับลูกค้าทั่วโลกAbout TechTalkThai_PR

Check Also

[Video Webinar] Poly กับการสื่อสารสำหรับองค์กรในยุค New Normal

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังบรรยาย Poly Webinar เรื่อง “Poly กับการสื่อสารสำหรับองค์กรในยุค New Normal” เพื่ออัปเดตแนวโน้มการติดต่อสื่อสารในยุค New Normal ภายใต้เงื่อนไขการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เคร่งครัด …

[Video Webinar] ทำ Data Center Management ให้เป็นเรื่องง่ายด้วย Hitachi Ops Center

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Hitachi Vantara Webinar เรื่อง “ทำ Data Center Management ให้เป็นเรื่องง่ายด้วย Hitachi Ops Center” พร้อมแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการ Data …