Tag Archives: laa

5 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Unlicensed LTE

หลังจากที่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน ผมได้นำเสนอเรื่อง LTE-U หรือ Unlicensed LTE ไป พร้อมกับข้อขัดแย้งกับระบบ Wi-Fi บทความนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับ LTE-U มากขึ้น ว่า LTE-U คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ส่งผลดีและผลเสียกับระบบ Wi-Fi อย่างไร โดยพื้นฐานแล้ว LTE-U เป็นแนวคิดใหม่ที่จะส่งข้อมูล 4G นอกจากบนคลื่นความถี่ของโอเปอเรเตอร์แล้ว ยังส่งข้อมูลไปบนคลื่นความถี่อิสระ (Unlicensed Band) เพื่อเพิ่มอัตราเร็วในการรับส่งข้อมูลอีกด้วย

Read More »

LTE-U vs. Wi-Fi

กลายเป็นประเด็นร้อนในปัจจุบันที่เทคโนโลยีใหม่อย่าง LTE-U (LTE Unlicensed) จะมาร่วมใช้งานบนย่านความถี่ 5 GHz ร่วมกับเทคโนโลยี Wi-Fi ก่อให้เกิดความเห็นที่แตกต่างระหว่างผู้ที่สนับสนุนให้ใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อให้ระบบ LTE สามารถใช้งานได้ด้วยความเร็วที่สูงขึ้น กับผู้ที่เห็นต่างเนื่องจาก LTE-U จะเข้ามาเบียดเบียนแบนวิธด์ของการใช้ Wi-Fi

Read More »

LTE บนคลื่นความถี่ Wi-Fi จะเป็นจริงในไม่ช้า

เทคโนโลยีใหม่ของ LTE ถูกวางแผนให้ใช้งานบนคลื่นความถี่ LTE และคลื่นความถี่ 5 GHz ซึ่งเป็นคลื่นความถี่สาธารณะ เพื่อเพิ่มความเร็วในการใช้งานให้ตอบโจทย์ความต้องการปริมาณการรับส่งข้อมูลอันมหาศาลในอนาคต คาดว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะเริ่มใช้งานใน Q4 ของปี 2015 นี้

Read More »