Breaking News

Tag Archives: downdetector

Gmail มีปัญหาล่มในหลายพื้นที่ทั่วโลก บางพื้นที่เข้าระบบได้แต่ใช้งานไม่ได้

ผู้ใช้งาน Gmail ทั่วโลกได้เริ่มรายงานปัญหาการล่มของ Gmail กันอย่างต่อเนื่องใน DownDetector โดยผู้ใช้งานในบางประเทศก็ไม่สามารถเข้าใช้ Gmail ได้เลย ในขณะที่ผู้ใช้งานในบางประเทศก็เข้าใช้งานได้ แต่พบกับการแจ้งปัญหาของ Gmail ในระหว่างใช้งาน ทำให้ไม่สามารถรับหรือส่ง Email ได้

Read More »

ไม่ต้องตกใจ! Facebook ล่มในหลายพื้นที่ทั่วโลก ไทยเริ่มล่มบ้างแล้ว

ผู้ใช้งานจำนวนมากของ Facebook หลายพื้นที่บนโลกได้เข้าไปรายงานใน DownDetector ถึงปัญหาที่ตนเองไม่สามารถเข้าใช้บริการของ Facebook ในช่วง 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา และในเมืองไทยเองก็เริ่มมีผู้ใช้งานบางคนไม่สามารถเข้าถึงบริการของ Facebook ได้แล้วเช่นกัน

Read More »